Projekt Indikatorer – En möjlighet att detektera betalningar för livestreamade övergrepp mot barn.

Sexuell exploatering av barn är en allvarlig och globalt spridd brottslighet som kan ta sig uttryck på många sätt, bland annat genom så kallade livestreamade sexuella övergrepp. För att bekämpa detta startade ECPAT Sveriges Finanskoalition ”Projekt Indikatorer” med målet att försvåra och förhindra betalningar för livestreamade övergrepp mot barn.


Rapport: ”Man ser det som ett hack. Något lätt som ingen behöver få veta”

ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av stödinsatser.

Ladda ner

Rapport: ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något”

I ECPATs rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet.

Ladda ner

Remissvar: Hemlig dataavläsning

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Hemlig dataavläsning (SOU 2023:78) och vill utifrån sitt uppdrag lämna följande yttrande.

Ladda ner

”Då tog ’hon’ en screen och allt började”

ECPATs senaste rapport som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskrivs hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning.

Ladda ner

Remissvar: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Datalagring och åtkomst till elektronisk information (SOU 2023:22) och vill utifrån sitt uppdrag lämna följande yttrande.

Ladda ner

Remissvar: Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem (Ds 2023:20) och vill utifrån sitt uppdrag lämna följande yttrande.

Ladda ner

Remissvar: Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10) och vill utifrån sitt uppdrag lämna följande yttrande.

Ladda ner

Remissvar: Om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet En uppväxt fri från våld (SOU 2022:70) och vill utifrån sitt uppdrag lämna följande yttrande.

Ladda ner

”Consent is KEY”

ECPATs nya rapport ”Consent is KEY” handlar om brottsutsatthet bland barn som identifierar sig som HBTQIA+. I rapporten framgår det bland annat med tydlighet att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i högre grad än andra pojkar är utsatta för sexualbrott.

Ladda ner

Remissvar: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPATs yttrande över förslaget Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027.

Ladda ner

”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt”

ECPATs nya rapport ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” handlar om barns utsatthet på exposekonton.

Ladda ner

Metodhandbok: Barnet som expert

ECPATs Metodhandbok ”Barnet som expert” är ett verktyg för alla som arbetar med undersökningar om och med barn och som söker nya vägar att samla in data och göra barn delaktiga.

Ladda ner

Remissvar: Straffansvar för psykiskt våld

ECPATs yttrande över betänkandet Straffansvar för psykiskt våld.

Ladda ner

Remissvar: Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

ECPATs yttrande över betänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel.

Ladda ner

Remissvar: Ett utvidgat utreseförbud för barn

ECPATs yttrande över departementspromemorian Ett utvidgat utreseförbud för barn.

Ladda ner

Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex men det är en form av sex

En rapport om barns och ungas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet.

Ladda ner

Remissvar: En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

ECPATs remissyttrande om betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription.

Ladda ner

Tjejer måste sluta skicka bilder

En rapport om pojkar, nakenbilder, relationer och åldersskillnader.

Ladda ner

Report: ”Everything that is not a yes is a no”

“Everything that is not a yes is a no”. A report about children´s everyday exposure to sexual crimes and their protective strategies

Ladda ner

Rapport: ”Allt som inte är ett ja är ett nej.”

En rapport om barns utsatthet för sexualbrott i vardagen och vilka strategier de har för att skydda sig.

Ladda ner

Remissvar: Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar, ECPAT Sverige

Här hittar du ECPATs yttrande gällande utredningen om ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar 

Ladda ner

Vad föräldrar inte vet.

I den här rapporten har vi tagit reda på hur vuxna tänker kring barns liv på nätet, och de risker som finns. Och vad säger barn om vuxnas kunskaper och intresse för vad de gör på nätet?

Ladda ner

Rapport: Ingen vill ha oönskade nakenbilder 2020

I den här rapporten berättar barn och unga vad de själva tycker är okej och inte när det gäller nakenbilder. Rapporten bygger på en undersökning där totalt 6 539 barn i åldrarna 10-17 år har svarat.

Ladda ner

Rapport: ECPAT Hotline Rapport 2020

ECPAT Sverige ser allt fler bilder och filmer på nätet med yngre barn. I rapporten beskriver barn och unga hur kontaktförsök från vuxna, hot och tjat om att ta och skicka nakenbilder är vardag

Ladda ner

FN: Ecpat Sweden Input To List Of Issues Prior To Reporting

Vår rapport med förslag på frågor till FN:s barnrättskommitté som i juni ska ge svenska staten en lista med frågor att besvara vad gäller barns rättigheter i Sverige.

Ladda ner

Rapport: Vilken han är det? 2019

ECPAT Sveriges sammanfattning av och kommentar till forskningsrapporten ”Barn utsatta för övergrepp av en kvinnlig förövare”.

Ladda ner

Forskningsrapport: Barn utsatta av kvinnliga förövare. 2019

ECPAT har i rapporten bett forskare att sammanställa den kunskap som finns om barns upplevelser och berättelser av att ha varit utsatta för övergrepp och sexuell exploatering av en kvinnlig förövare.

Ladda ner

ECPAT Sverige Effektrapport avseende 2018

ECPAT Sverige Effektrapport avseende 2018 utifrån Giva Sveriges mall för effektrapportering.

Ladda ner

Remissvar: Barnfridsbrott ECPAT Sverige

Här hittar du ECPATs remissvar till ett förslag om ett nytt ”Barnfridsbrott”. ECPAT välkomnar förslaget som innebär att fler former av våld mot barn blir straffbara

Ladda ner

FN: ECPAT Sweden Upr Submission Session 35 Pdf

ECPATs rapport inför att Sverige ska granskas av andra länder i FN i januari 2020

Ladda ner

Rapport: ECPAT Hotline Rapport 2019

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva. Risken finns att materialet sprids, och det kan hamna på sidor där det finns förövare. Det visar ECPATs Hotline-rapport om barns egenproducerade material.

Ladda ner

Rapport: En barnrättslig analys av åklagarens kompetens vid internetrelaterade sexualbrott mot barn

ECPAT Sveriges barnrättsliga analys av forskningsrapporten ”Vad behöver en åklagare veta?”.

Ladda ner

Forskningsrapport: Vad behöver en åklagare veta? Om internetrelaterade sexualbrott mot barn

Forskningsrapport: Vad behöver en åklagare veta? Om internetrelaterade sexualbrott mot barn.

Ladda ner

Sexualundervisning: Genomförd av YouGov på vägnar av Ecpat

En undersökning som YouGov gjort på uppdrag av ECPAT Sverige visar att endast hälften (51%) av de tillfrågade barnen överhuvudtaget haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan under de senaste två åren.

Ladda ner

Remissvar: Barnpornografibrottsutredningen

Den 1 oktober 2018 lämnade ECPAT sitt remissyttrande över utredningen ”Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn”.

Ladda ner

Rapport: Sexuell exploatering av barn på internet 2018

En rapport från ECPAT Hotline 2018. I rapporten beskrivs en lägesbild över hur problematiken ser ut och det arbete som görs i ECPAT Hotline. Nya utmaningar rör bland annat live-streamade sexuella övergrepp på barn och sexuell utpressning av barn på internet.

Ladda ner

Remissvar: Barnäktenskap

ECPAT välkomnar utredningen och ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag. Läs hela remissyttrandet här.

Ladda ner

Rapport: I Gråzonen. 2018

ECPAT Sverige lyfter i rapporten de osynliga barnen i lagstiftningens gråzon. Granskning visar att vardagsbilder i tusental missbrukas och kränker barn sexuellt. Polis och åklagare är inte eniga om hur dessa bilder ska bedömas.

Ladda ner

Remissvar: Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Här kan du läsa ECPATs remissvar på regeringens utredning om datalagring, brottsbekämpning och integritet. Detta är en del i vårt arbetet med att få till de förändringar som ECPATs påverkanskampanj #backabarnen krävde under slutet av 2017.

Ladda ner

Rapport: Om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn på internet. 2017.

Rapporten bygger på statistik från vår webbaserade anmälningssida, ECPAT Hotline. Antalet tips har på tre år tredubblats, under 2016 inkom hela 6 558 tips.

Ladda ner

Remissvar – Människohandelsutredningens slutbetänkande

ECPAT ser positivt på flera av utredningens förslag som förstärker det straffrättsliga skyddet för barn som utsätts för människohandel men mer måste göras för att tydliggöra och uppmärksamma barnets särskilda utsatthet och sårbarhet.

Ladda ner

Remissvar – Sexualbrottskommitténs betänkande

ECPAT lämnade i slutet av januari in ett remissyttrande avseende Sexualbrottskommitténs betänkande. Betänkandet innehåller flera positiva förslag men där finns också brister utifrån ett barnrättsperspektiv.

Ladda ner

Rapport: Barnpornografibrottet 2017

En oberoende forskningsrapport om det barnpornografibrottet. Barnpornografibrottet är ett dokumenterat sexuellt övergrepp och bör därför flyttas till 6:e kapitlet brottsbalken som reglerar sexualbrott.

Ladda ner

ECPAT Sweden Nordic Forum 2016 Report

Här kan du läsa rapporten från ECPATs Nordiska Forum mot kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet.

Ladda ner

ECPAT Luxemburgs terminologistudie

ECPAT Luxemburg lanserade under 2016 en terminologistudie – ett expertutlåtande kring användandet av olika begrepp som rör barnsexhandel och varför vissa av dem är problematiska.

Ladda ner

ECPAT Hotlines årsrapport – om dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet

I ECPAT Hotlines årsrapport visar statistiken att barnsexhandel online ökar, att skyddet i barnpornografilagstiftningen är svagt och att anonymiserings- och krypteringstjänster gör det svårare att komma åt förövare.

Ladda ner

Remissvar – Kontakt med barn i sexuellt syfte. 2016.

Här kan du läsa ECPATs remissyttrande gällande översynen av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte.

Ladda ner

Europol 2015 – Child Sexual Exploitation Environmental Scan

Här kan du läsa Europols rapport om sexuell exploatering av barn online.

Ladda ner

Barnets rätt på juristutbildningen – Kartläggning från ELSA och ECPAT 2115

Tillsammans med The European Law Students’ Association, ELSA, har ECPAT gjort en kartläggning om hur mycket barnrätt som ingår på Sveriges juristutbildningar idag.

Ladda ner

ECPAT: Flyktingkrisen i Europa och barnets rättigheter

De barn som flyr från krig till Europa löper enorm risk för olika typer av övergrepp. Nu kräver ECPAT att EU-kommissionen gör en kraftansträngning för att motverka detta och arbeta hårt för att tillgodose barnets rättigheter.

Ladda ner

FN; Alternativrapport till FN:s barnrättskommitté 2014

Här kan du läsa ECPATs kommentarer till hur Sverige arbetar mot den kommersiella sexuella exploateringen av barn, och hur vi lever upp till barnkonventionen.

Ladda ner

FN: Alternativrapport till FN:s barnrättskommitté 2011

Här kan du läsa ECPATs kommentarer till hur Sverige arbetar med det andra tilläggsprotokollet, om åtgärder mot handel med barn, sk. barnpornografi och barnprostitution.

Ladda ner

FN: Alternativrapport 2011: Appendix, resande förövare, svenskar som exploaterar barn sexuellt utomlands.

Här är ett appendix från ovan nämnda alternativrapport, om svenskar som exploaterar barn sexuellt utomlands.

Ladda ner

FN: ECPATs kommentarer till FN:s allmänna kommentarer

FN:s barnrättskommitté publicerar så kallade allmänna kommentarer som ger vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Här finns våra kommentarer.

Ladda ner

Alternativrapport till GRETA 2012-2014

Här kan du läsa ECPATs alternativrapport till GRETA, Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, om Sveriges situation när det kommer till människohandel.

Ladda ner

Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, Stockholm 1996

Den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering hölls i Stockholm 1996 på initiativ av ECPAT Sverige. Här kan du läsa deklarationen.

Ladda ner

Remissvar: Barnkonventionen blir svensk lag (SOU-2016.19). 2016.

Här kan du läsa ECPATs remissyttrande gällande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19).

Ladda ner

Remissvar: 2014 års Människohandelsutredning. 2016.

Här kan du läsa ECPATs remissyttrande gällande Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m.

Ladda ner