Finanskoalitionen består av representanter från ECPAT, polis, banker och andra aktörer från finansvärlden. Tillsammans bidrar vi till att försvåra och förhindra betalningar för sexuella övergrepp mot barn.

Sexuell exploatering av barn är en omfattande och mångfacetterad brottslighet. För att motverka detta samhällsproblem krävs en holistisk modell där samtliga aktörer tar sitt ansvar. Idag utnyttjas finansinstitutens tjänster för ekonomiska transaktioner vid försäljning av dokumenterade sexuella övergrepp, livestreamade övergrepp på barn och tillgång till plattformar som syftar till sexuell exploatering av barn.

Finanskoalitionen består av representanter från ECPAT, polis, banker och andra aktörer från finansvärlden. Tillsammans bedriver vi det mycket viktiga och omfattande arbetet att förhindra och försvåra att finansinstitutens tjänster utnyttjas för sexuell exploatering av barn. 

Om Finanskoalitionen

Finanskoalitionen mot sexuell exploatering av barn startades år 2007. Syftet var att tillsammans bidra till att försvåra och förhindra betalningar av övergreppsmaterial. Fokus vid koalitionens start var att stoppa köp via vanliga betalkort. Tack vare detta arbete är det idag är svårt att betala för övergreppsmaterial på barn med vanliga betalkort.

År 2020 övertog samordningen från Bankföreningen. Samtliga aktörer ansökte om inträde på nytt och en ny gemensam programförklaring togs fram. Det viktiga arbetet fortsätter, nu med flera projekt, alla i syfte att förhindra och försvåra att finansinstitutens tjänster utnyttjas för sexuell exploatering av barn.  

Finanskoalitionens arbete drivs som ett nätverk utifrån en konkret frågeställning, liknande den om kortbetalningar när koalitionen startades. Arbetet bemannas utifrån den specifika kompetens som krävs för den fråga koalitionen väljer att arbeta med.

Finanskoalitionen är medlem i European Financial Coalition (EFC).

Danske Bank är en del av ECPATs finanskoalition och står bakom organisationens viktiga arbete för att stoppa sexuell exploatering av barn. Finansiella system ska inte kunna utnyttjas för kriminell verksamhet som exempelvis övergrepp på barn och genom koalitionens arbete försvårar vi för förövare att betala för övergreppsmaterial.

Vad händer i Finanskoalitionen just nu?

Sedan Finanskoalitionen startade har mycket hänt. Både vad gäller den brottslighet som barn möter och de betalningssätt som förövarna använder sig av.

I samband med att ECPAT tog över samordningen inleddes ett projekt tillsammans med koalitionsmedlemmar och polis för att se över indikatorer för betalningsströmmar gällande bland annat livestreamat övergreppsmaterial. Arbetet stötte tidigt på problem när det kom till vidarehanteringen av bankernas sökningar hos berörd polis. Delar av banksekretessen omöjliggör för bankerna att dela med sig av information till den enhet som hanterar internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Detta begränsar finansbranschens möjlighet att delta i arbetet för att stoppa betalningar för sexuella övergrepp mot barn. ECPAT träffade därför finansutskottets ordförande samt vice ordförande för att diskutera frågan och fortsatte i samverkan mellan Finanspolisen och Finansinspektionen att ta arbetet vidare.

Tack vare den viktiga samverkan och det kunskapsutbyte som sker inom koalitionen har vi kunnat fortsätta arbetet och identifierat möjliga sätt för banker att rapportera in misstänkta transaktioner som rör sexuell exploatering av barn till polis.  Arbetet med indikatorerna har därför kunnat fortsätta och även intensifieras. Ambitionen är att under år 2024 presentera resultatet från projektet för Finanskoalitionens samtliga medlemmar.  Förhoppningen är att ytterligare försvåra betalningar för sexuella övergrepp mot barn.

För oss på Ikano Bank är det angeläget att vara med och bidra till att förebygga och stoppa sexuella övergrepp mot barn. Finanskoalitionen, där vi deltar tillsammans med svenska banker och finansbolag, är en viktig del i arbetet för att motverka och försvåra handeln med övergreppsbilder på barn.

Medlemmar i ECPAT Sveriges finanskoalition

Avanza
Danske Bank
DNB
Forex
Handelsbanken
ICA Banken
Ikano Bank
Klarna Bank
Länsförsäkringar Bank

Marginalen Bank
Nordea
SEB
Skandiabanken
Swedbank
Softronic
Nationella operativa avdelningen inom polisen (NOA)

Vill du veta mer om Finanskoalitionen? Kontakta gärna Nelly Corneteg nelly.corneteg@ecpat.se eller 076 517 21 44.