Sexuell exploatering av barn är gränsöverskridande internationell brottslighet som kan innebära allvarliga konsekvenser för de barn som drabbas. Sverige måste prioritera och resurssätta frågan utifrån de långtgående konsekvenser som barn och unga riskerar utsättas för. Vi behöver också som land sätta ett tydligare fokus på den som utsätts för brott, brottsoffret.

Barnens röster måste höras och konsekvenserna för barnet som utsätts måste tas på allvar. Om inte arbetet trappas upp innebär det att fler barn riskerar ett livslångt lidande där övergreppet aldrig tar slut. Därför arbetar ECPAT med barn och vuxna, beslutsfattare, myndigheter och privat sektor för att stärka barnets rätt till skydd mot sexuell exploatering.

Vi vill att:

Barn ska ha rätt att vara på nätet utan att utsättas för sexuella övergrepp

Spridningen av bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar. Under 2021 inkom 85 miljoner filer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn till det amerikanska rapporteringscentret NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) men vi vet att de flesta övergreppsbilder och filmer inte upptäcks. Bakom varje bild finns ett barn och så länge den sprids fortsätter övergreppet. Barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp på nätet måste stärkas på många olika sätt. Ett sätt att göra det på är att ge ett obligatoriskt ansvar för internetföretag att förebygga, upptäcka, rapportera och ta ned bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn från sina plattformar.  EU-kommissionen presenterade i maj 2022 ett förslag till ny lagstiftning som skulle innebära obligatoriskt ansvar på dessa områden.  

ECPAT välkomnar EU-kommissionens förslag till lagstiftning och arbetar med beslutsfattare för att lagstiftningen ska sätta barns rättigheter och deltagande i första rummet. Läs mer här.

Alla barn under 18 år ska ha rätt till samma skydd mot sexuell exploatering  

Enligt barnkonventionen gäller barns rätt till skydd oavsett ålder men i praktiken skyddas varken pubertetsutvecklade barn eller barn mellan 15 och 17 år fullt ut.

ECPAT menar att den svenska lagstiftningen behöver förändras för att barn ska ha samma skydd mot sexuell exploatering oavsett ålder och pubertetsutveckling.  

Betaltjänster ska inte kunna användas för köp av bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn  

Banker har ett ansvar för att deras kunders transaktioner inte är kopplade till kriminell verksamhet. I dag hindrar banksekretess proaktiv rapportering till polis när betalningar för dokumenterade sexuella övergrepp mot barn upptäcks.  

ECPAT menar att banksekretess inte får stå i vägen för rapportering av sexualbrott mot barn.  

Barn som utsatts för sexualbrott ska ha rätt till upprättelse oavsett hur lång tid som passerat 

Det tar ofta tar lång tid för ett barn att berätta om kränkningar och övergrepp det har utsatts för. Därför bör möjligheten att utreda sexualbrott mot barn finnas kvar till dess att barnet är redo att berätta.  
 
ECPAT menar att preskriptionstiden för alla sexualbrott mot barn bör tas bort. 


FN-rapportering

Att barns rättigheter lyfts fram och får ta plats när mänskliga rättigheter diskuteras inom FN och i andra officiella sammanhang är tyvärr inte självklart. Därför bidrar ECPAT och andra delar av civilsamhället med vår unika kunskap.