Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande.

Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, respektfullt och källmedvetet.

Barn och unga har rätt till ett tryggt och säkert digitalt liv. Genom ECPATs dagliga arbete ser vi att stora delar av barns sexuella utforskande sker på internet idag. Det är på många sätt positivt för deras hälsa, välmående och utveckling – men det kan också öppna upp för digital utsatthet. För att förebygga digital utsatthet krävs det att vuxna förser barn med kunskaper om deras rättigheter, samt att barn och unga ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer på ett tryggt och säkert sätt.

Att införa en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet är även i linje med de rekommendationer som riktats till Sverige från FN:s barnrättskommitté år 2023 (se CRC/C/SWE/CO/6–7). Barnrättskommittén påminner i sina rekommendationer i p. 22(c) om sin allmänna kommentar nr 25 (2021) om barnets rättigheter i relation till den digitala miljön och rekommenderar att staten fortsätter sina ansträngningar för att öka barns och ungas digitala kompetenser genom att vuxna förser de med kunskaper.

Kategorier

Relaterade artiklar

VALBAROMETER: Partierna om EU-lagstiftning mot sexuella övergrepp mot barn på nätet

Barns trygghet på nätet, inklusive deras rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp, står högt på den politiska dagordningen i Bryssel. Onlineplattformar måste ta sitt ansvar för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial, men i dag finns ingen EU-lagstiftning som kräver det av företagen. EU-kommissionen har lagt ett förslag om en sådan lagstiftning, och EU-parlamentet har […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer