Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande.

Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, respektfullt och källmedvetet.

Barn och unga har rätt till ett tryggt och säkert digitalt liv. Genom ECPATs dagliga arbete ser vi att stora delar av barns sexuella utforskande sker på internet idag. Det är på många sätt positivt för deras hälsa, välmående och utveckling – men det kan också öppna upp för digital utsatthet. För att förebygga digital utsatthet krävs det att vuxna förser barn med kunskaper om deras rättigheter, samt att barn och unga ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer på ett tryggt och säkert sätt.

Att införa en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet är även i linje med de rekommendationer som riktats till Sverige från FN:s barnrättskommitté år 2023 (se CRC/C/SWE/CO/6–7). Barnrättskommittén påminner i sina rekommendationer i p. 22(c) om sin allmänna kommentar nr 25 (2021) om barnets rättigheter i relation till den digitala miljön och rekommenderar att staten fortsätter sina ansträngningar för att öka barns och ungas digitala kompetenser genom att vuxna förser de med kunskaper.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT Hotline – en webbsida som inte borde behövas

ECPAT Hotline är en webbsida som inte borde behövas. Där tar ECPAT emot och granskar tips på sexuella övergrepp mot barn. Du kan tipsa om bilder och filmer som finns på internet, eller något du sett eller fått kännedom utanför nätet. Så här går arbetet i ECPAT Hotline till: Under första halvåret 2023 har ECPAT […]

Läs mer

Remissyttrande: En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

ECPAT har lämnat ett yttrande över betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT tillstyrker förslagen i betänkandet – med vissa invändningar och synpunkter. Genom betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn har […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till […]

Läs mer

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer