Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande.

Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, respektfullt och källmedvetet.

Barn och unga har rätt till ett tryggt och säkert digitalt liv. Genom ECPATs dagliga arbete ser vi att stora delar av barns sexuella utforskande sker på internet idag. Det är på många sätt positivt för deras hälsa, välmående och utveckling – men det kan också öppna upp för digital utsatthet. För att förebygga digital utsatthet krävs det att vuxna förser barn med kunskaper om deras rättigheter, samt att barn och unga ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer på ett tryggt och säkert sätt.

Att införa en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet är även i linje med de rekommendationer som riktats till Sverige från FN:s barnrättskommitté år 2023 (se CRC/C/SWE/CO/6–7). Barnrättskommittén påminner i sina rekommendationer i p. 22(c) om sin allmänna kommentar nr 25 (2021) om barnets rättigheter i relation till den digitala miljön och rekommenderar att staten fortsätter sina ansträngningar för att öka barns och ungas digitala kompetenser genom att vuxna förser de med kunskaper.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT lanserar chatt för att ge råd till vuxna om barns sexuella utsatthet

2021 startade ECPAT Vuxenstöd – en webbsida och stödlinje för vuxna som behöver råd om barns sexuella utsatthet. Nu lanserar ECPAT även en chattfunktion på hemsidan, för att tillgängliggöra stödet och ge fler vuxna verktyg att själva finnas där för barn och unga. Till ECPAT Vuxenstöd kan alla vuxna, både föräldrar, yrkesverksamma och andra anhöriga […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer