Högsta domstolen saknar barnrättsperspektiv när lärare frias efter att ha kommenterat elevs bröst

Till vår stödlinje Ditt ECPAT hör många barn av sig och berättar om hur de blir utsatta för olika former av sexuella kränkningar av lärare på skolan. Det rör sig om allt från sexuella anspelningar och kommentarer, till våldtäkter i och utanför skolans lokaler. Sexuella ofredanden i form av tafsanden och kränkande uttryck är en kränkning av barnets rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp. Högsta domstolen blundar helt för barns utsatthet i skolan när de nu friat en lärare som kommenterat en elevs bröst. Högsta domstolens domar är vägledande för landets domstolar, vilket gör att denna dom kan leda till sämre skydd och möjlighet till upprättelse för elever som utsätts i skolan. 

Vad som hänt är att en femtonårig flicka tog på sig ett tyngdlyftarbälte under en idrottslektion varpå hennes idrottslärare säger ”oj, vilka stora bröst du fick nu”. Flickan upplevde händelsen som mycket obehaglig och både hon och hennes klasskamrater hade svårt att veta hur de skulle hantera händelsen. Läraren har i efterhand sagt att han ångrar sitt uttalande som enligt honom var helt spontant. 

För sexuellt ofredande döms den som genom ord eller handlande ofredar en annan på ett sätt som typiskt sett kränker någons sexuella integritet. Det innebär att bedömningen ska göras objektivt, oavsett vad gärningspersonen ville eller avsåg. Domstolen måste alltså avgöra frågan om det som skett är sexuellt kränkande. 

Tingsrätten och hovrätten dömde läraren för sexuellt ofredande och hovrätten lyfte särskilt fram att det hände i en skolmiljö och att det var flickans lärare som fällde kommentaren. Det är starka skäl menar domstolen för att det läraren sa ska bedömas som sexuellt ofredande. 

Högsta domstolen belyser över huvud taget inte vilken betydelse det ska ha att kommentaren gjorts i skolmiljö och att det handlar om en vuxen lärare och en elev som är ett barn. Högsta domstolen fastslår i stället att eftersom det var ett spontant uttalande som en reaktion på vad som hände när eleven tog på sig tyngdlyftarbältet så är det inte straffbart som ett sexuellt ofredande. Efter att ha konstaterat att kommentarer om bröst ofta kan utgöra sexuella ofredanden kommer de ändå fram till att spontaniteten i lärarens kommentar gör att att detta inte är fallet denna gång. De missar att ta med skolkontexten och det skolpliktiga barnets utsatthet i bedömningen. 

ECPAT Sverige kan inte se Högsta domstolens avgörande som något annat än ett totalt misslyckande i att värna barns rättigheter. Det är ett svek mot de elever som varje dag går till skolan i rädsla för en lärare som utsätter dem för sexuella kränkningar och övergrepp.  

Vi kräver mer av landets högsta domare. 

Relaterade artiklar

ECPAT kritiserar förslag om ökad användning av tvångsåtgärder på SiS-hem

Utredningen ”Avskildhet vid dygnsvila” (Ds 2024:7) lyfter möjligheten att låsa in barn inom Statens institutionsstyrelse (SiS) på deras bostadsrum under natten. Enligt barnkonventionen ska barnens bästa vara avgörande i alla beslut som rör dem. ECPAT anser att utredningen bygger på en generell lösning som inte tar hänsyn till det enskilda barnets bästa. Utredningen lägger fram […]

Läs mer

ECPAT har fått status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster

Som första organisation i Sverige har ECPAT beviljats status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act). Det innebär att när ECPAT anmäler olagligt innehåll – i vårt fall sexuell exploatering av barn – till en onlineplattform, ska anmälan hanteras extra skyndsamt. EU:s regler om en inre marknad för digitala tjänster (DSA-förordningen) […]

Läs mer

”Projekt Indikatorer” identifierar och förhindrar betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn

Sexuell exploatering av barn är en allvarlig och globalt spridd brottslighet som kan ta sig uttryck på många sätt, bland annat genom så kallade livestreamade sexuella övergrepp. För att bekämpa detta startade ECPAT Sveriges finanskoalition ”Projekt Indikatorer” med målet att försvåra och förhindra betalningar för livestreamade övergrepp mot barn. Livestreamade sexuella övergrepp mot barn innebär […]

Läs mer

VALBAROMETER: Partierna om EU-lagstiftning mot sexuella övergrepp mot barn på nätet

Barns trygghet på nätet, inklusive deras rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp, står högt på den politiska dagordningen i Bryssel. Onlineplattformar måste ta sitt ansvar för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial, men i dag finns ingen EU-lagstiftning som kräver det av företagen. EU-kommissionen har lagt ett förslag om en sådan lagstiftning, och EU-parlamentet har […]

Läs mer