ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget.

Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, mobiltelefon eller på internet. 

Goda erfarenheter av hemlig dataavläsning

Hemlig dataavläsning får användas först när andra tvångsmedel eller metoder inte är möjliga alternativ. Det krävs att brottsligheten är av allvarlig art för att hemlig dataavläsning ska få användas. Brottsbekämpande myndigheter har använt hemlig dataavläsning i stor omfattning, och med goda erfarenheter, under de cirka 3,5 år som möjligheten har funnits. ECPAT har tillstyrkt förslaget om att göra lagstiftningen permanent. 

Högre krav på verktyg och metoder

Tillvägagångssätten vid grov brottslighet, i synnerhet vid sexualbrott mot barn, förändras ständigt till följd av teknikens utveckling och digitaliseringen. Förövare kommunicerar bland annat genom krypterade tjänster i syfte att undgå brottsbekämpande myndigheter. Internetrelaterade sexualbrott mot barn ökar i omfattning, är global och sker ofta både på och utanför nätet. Detta ställer nya och höga krav på de verktyg som brottsbekämpande myndigheter har till sitt förfogande. Hemlig dataavläsning innebär en möjlighet att ta del av information som inte längre går att nå genom mer traditionella metoder och tvångsmedel. 

Intresseavvägning

ECPAT delar utredningens bedömning att förslaget utgör en proportionerlig och nödvändig åtgärd för att förebygga och hindra grov brottslighet. Det finns tydliga rättssäkerhetsgarantier som att hemlig dataavläsning endast blir aktuellt när andra tvångsmedel inte kan tillämpas. Samtidigt innebär hemlig dataavläsning en inskränkning i enskildas rätt till integritet, men det innebär också en stärkt rätt till integritet i den bemärkelsen som avser rätten att inte utsättas för brott. Särskilt för barn innebär det här ett stärkt skydd att inte utsättas för sexualbrott som kan komma att dokumenteras och sedermera sprids vidare.

I vårt remissvar beskriver vi olika situationer där vi ser att förslaget kan göra skillnad.

Relaterade artiklar

ECPAT Hotline tar emot tips på sexuell exploatering av barn  

År 2005 startade ECPAT tipsfunktionen ECPAT Hotline som ett sätt för allmänheten att anonymt kunna tipsa om sexuella övergrepp på barn. ECPAT Hotline tar emot tips på alla former av sexuella övergrepp och exploatering av barn.  – Det absolut vanligaste är att någon sett bilder eller filmer på nätet och väljer att tipsa om det, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer