ECPAT har fått status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster

Som första organisation i Sverige har ECPAT beviljats status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act). Det innebär att när ECPAT anmäler olagligt innehåll – i vårt fall sexuell exploatering av barn – till en onlineplattform, ska anmälan hanteras extra skyndsamt.

EU:s regler om en inre marknad för digitala tjänster (DSA-förordningen) började gälla i sin helhet den 17 februari 2024. Syftet med förordningen är att säkerställa att den digitala miljön inom EU är säker. Målet med reglerna är att förhindra olaglig och skadlig verksamhet på nätet och spridning av desinformation.

Anmälan ska behandlas skyndsamt

Enligt förordningen kan bland annat organisationer få status som betrodda anmälare för att anmäla olagligt innehåll på onlineplattformar. En anmälan om olagligt innehåll från en betrodd anmälare ska enligt regleringen behandlas med särskild skyndsamhet av leverantören av onlineplattformen.

ECPAT har den sakkunskap som krävs

För att kunna bli en betrodd anmälare enligt den nya regleringen ska sökande uppfylla tre villkor: de ska ha särskild sakkunskap och kompetens när det gäller att upptäcka, identifiera och anmäla olagligt innehåll; de ska vara oberoende från leverantörer av onlineplattformar och de ska bedriva sin anmälningsrelaterad verksamhet aktsamt, korrekt och objektivt.
I Sverige hanteras ansökningar av Post- och telestyrelsen (PTS) som nu har fattat sitt första beslut om att utse en betrodd anmälare. ECPAT har beviljats status som betrodd anmälare och våra anmälningar kommer nu få prioritet. PTS bedömer att ECPAT Sverige har den särskild sakkunskap avseende arbete mot sexuell exploatering av barn, och den kompetens när det gäller att upptäcka, identifiera och anmäla olagligt innehåll som krävs.

Lång erfarenhet av hotlineverksamhet

ECPAT startade den nationella webbaserade anmälningssidan ECPAT Hotline år 2005, i form av en webbaserad tipssida där allmänheten kan tipsa om alla former av sexuell exploatering eller övergrepp på barn. Den som vill kan lämna tips anonymt. ECPAT har lång erfarenhet av hotlineverksamhet och är redan idag hos många aktörer erkänd som en betrodd anmälare.
– Även om vi redan idag är så kallad ”trusted flagger” hos flera sociala medieplattformar hoppas vi att den här utnämningen innebär att alla våra anmälningar kommer att behandlas skyndsamt, säger Elin Enlund, jurist på ECPAT.

Bättre skydd för barn och unga

Att ECPAT blivit utsedda till betrodda anmälare gör att arbetet i vår ECPAT Hotline kommer att kunna effektiviseras och att fler tips kommer kunna utredas.
– I praktiken innebär det ett bättre skydd för barn och unga. Dokumenterade sexuella övergrepp av barn som läggs upp och sprids på nätet är allvarliga brott med stora konsekvenser för barnet som utsätts. Ofta är de negativa konsekvenserna livslånga. Så länge bilderna och filmerna fortsätter att spridas får övergreppet aldrig ett slut för barnet. Därför är det livsviktigt att materialet kan tas ner från nätet, säger Elin Enlund.

Relaterade artiklar

ECPAT kritiserar förslag om ökad användning av tvångsåtgärder på SiS-hem

Utredningen ”Avskildhet vid dygnsvila” (Ds 2024:7) lyfter möjligheten att låsa in barn inom Statens institutionsstyrelse (SiS) på deras bostadsrum under natten. Enligt barnkonventionen ska barnens bästa vara avgörande i alla beslut som rör dem. ECPAT anser att utredningen bygger på en generell lösning som inte tar hänsyn till det enskilda barnets bästa. Utredningen lägger fram […]

Läs mer

Högsta domstolen saknar barnrättsperspektiv när lärare frias efter att ha kommenterat elevs bröst

Till vår stödlinje Ditt ECPAT hör många barn av sig och berättar om hur de blir utsatta för olika former av sexuella kränkningar av lärare på skolan. Det rör sig om allt från sexuella anspelningar och kommentarer, till våldtäkter i och utanför skolans lokaler. Sexuella ofredanden i form av tafsanden och kränkande uttryck är en […]

Läs mer

INHOPE – global samverkan för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial på barn

En nationell hotline har som syfte att stoppa spridningen av övergreppsmaterial på barn. Hotlines finns i många länder och i Sverige drivs den av ECPAT. INHOPE är den globala paraplyorganisationen för hotlines och samlar idag 54 medlemmar. Organisationen INHOPE skapar ett forum för hotlines att diskutera gemensamma utmaningar. De anordnar relevanta utbildningar och samordnar verksamhet […]

Läs mer

”Projekt Indikatorer” identifierar och förhindrar betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn

Sexuell exploatering av barn är en allvarlig och globalt spridd brottslighet som kan ta sig uttryck på många sätt, bland annat genom så kallade livestreamade sexuella övergrepp. För att bekämpa detta startade ECPAT Sveriges finanskoalition ”Projekt Indikatorer” med målet att försvåra och förhindra betalningar för livestreamade övergrepp mot barn. Livestreamade sexuella övergrepp mot barn innebär […]

Läs mer