Detta är en sammanfattad och förkortad version av vår verksamhetsberättelse. Vill du läsa hela kan du ladda ned den som PDF här:

Tack! Du bidrar till att stoppa sexuella övergrepp mot barn

Kriget i Ukraina, energikris, hög inflation och inledningsvis ett instabilt Coronaläge. År 2022 har varit utmanande på många sätt. Vi har dock, genom framför allt covidstöd från Socialstyrelsen, kunnat utöka vår verksamhet för att bättre kunna möta barns behov av en trygg vuxen att kontakta när de utsatts för sexuella övergrepp eller exploatering.

Barn vänder sig till oss i allt större utsträckning och vi ser ett ökande behov hos barn och unga av att prata, anonymt, med vuxna. Webbsidan dittecpat.se hade 284 566 unika besökare under 2022, vilket kan jämföras med 2021 då 8 326 barn och unga hittade till sidan. 15 194 kontakter togs med Ditt ECPAT via chatt, mejl eller telefon, vilket är en stor ökning jämfört med 2021. I vår undersökning Nude på nätet delade över 13000 barn med sig av erfarenheter och kunskap kring sexuella övergrepp på och utanför nätet. Kunskap som vi får från barn och unga och via vår hotline gör att vi kan följa utvecklingen av de risker som de möter i sin vardag, framför allt på nätet. Den expertis vi får genom dem använder vi till att sprida kunskap till alla viktiga vuxna i barns närhet och även för att påverka beslutsfattare på alla nivåer.

Vi är oerhört glada för det stora förtroende vi fått från alla givare. Trots att många har en svårare ekonomisk situation har antalet månadsgivare ökat. Att fler statliga aktörer ser oss som en samhällsaktör som bidrar till arbetet att förhindra övergrepp mot barn och beviljar oss medel stärker oss i att vi är på rätt väg. Stort tack till Postkodlotteriet som på flera sätt bidrar till vår verksamhet. Men framför allt vill vi tacka alla de barn som ger oss förtroendet och har delat sina berättelser med oss, både i stödlinjen och i undersökningar. Vi förvaltar det med största ödmjukhet och respekt!

Anna Karin Hildingson Boqvist, Generalsekreterare ECPAT Sverige


Vi arbetar för att stoppa sexuell exploatering av barn

ECPAT SVERIGE är en barnrättsorganisation som arbetar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn, på och utanför nätet. Eftersom de sexuella övergreppen på nätet ökar mycket snabbt har vårt arbete i allt högre utsträckning kommit att handla om denna utsatthet bland barn och unga. Tipsen till ECPAT Hotline blir allt fler och det blir även antalet barn som hör av sig till barnens stödlinje Ditt ECPAT.

Idag finns det inte en tydlig gräns mellan barns liv på och utanför nätet. En stor del av barns relationer och sexuella utforskande sker där. Nätet erbjuder möjligheter men innebär även risker. Ibland utsätter barn andra barn för brott. Dessutom befinner sig vuxna förövare där barn finns vilket även gäller på nätet.

För att förebygga sexuella övergrepp och exploatering krävs att vi utgår från den verklighet som barn och unga lever i. Åtgärder bör anpassas efter den snabba utveckling som sker – framför allt på nätet.

I vårt arbete är ungas delaktighet och inflytande avgörande. De bidrar med kunskap som möjliggör för oss att ge betydelsefullt stöd. Vårt arbete utvecklas kontinuerligt med hjälp av den kunskap vi får via vår stödlinje och våra undersökningar. Det är med största respekt vi förvaltar de förtroenden som unga delar med sig av.

För att barn ska kunna utforska sin sexualitet på nätet på ett säkert sätt förutsätts att barnen har kunskap om sina och andras rättigheter, när de utsätts för brott eller utsätter andra för brott. Tack vare barns berättelser kan vi även hjälpa föräldrar och andra vuxna i barns närhet i ECPAT Vuxenstöd.

Kunskapsinhämtning och analysarbete ger oss kunskap som möjliggör för ECPAT att bedriva vårt viktiga arbete med opinionsbildning och påverkansarbete mot beslutsfattare för att stärka barns skydd och rättigheter i Sverige och internationellt.

Vad är sexuell exploatering av barn?

Sexuell exploatering av barn innebär alla former av utnyttjande av barn för sexuella ändamål. Det kan handla om sexuella övergrepp, dokumenterade sexuella övergrepp, utnyttjande genom köp av sexuell handling av barn, människohandel, livestreamade övergrepp på nätet, eller att barnen fått lättklädda bilder eller filmer spridda utan samtycke. Sexuell exploatering sker överallt – i och utanför Sverige, på och utanför nätet.

Vår vision är en värld utan sexuell exploatering av barn

Våra strategiska mål

 • Ett fullgott skydd för barn i svensk lagstiftning mot sexuell exploatering.
 • Barn ska inte förekomma i övergreppsmaterial på nätet.
 • Barn som exploateras sexuellt ska upptäckas, identifieras samt erbjudas adekvat stöd.
 • Barn, föräldrar och professionella ska ha den kunskap som krävs för att förebygga sexuell exploatering av barn.
 • Sexuella övergrepp mot barn ska förebyggas genom att unga förövare söker och får adekvat hjälp.
 • Samhällets insatser ska främja barnets sexuella hälsa och välmående.
 • Barn ska ha inflytande över beslut som rör dem i relation till sexuella övergrepp.

Sverige granskas av FN:s barnrättskommitté

Barnkonventionen kräver att staten skyddar barn från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För att vi som barnrättsorganisation ska kunna bidra till att Sverige lever upp till detta krav är det viktigt att vi deltar i FN:s granskning.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs av generalförsamlingen 1989 och sedan 1990 är Sverige juridiskt bundet att följa den. 2020 blev barnkonventionens artiklar om barnets rättigheter lag i Sverige. FN:s barnrättskommitté består av internationella experter på barns rättigheter och de granskar alla länder som har skrivit under konventionen. För att granska hur staterna följer barnkonventionen finns ett förfarande där staten ska skicka in rapporter vart femte år. Civilsamhället spelar en viktig roll i detta arbete då vi lämnar förslag på frågor som kommittén bör ställa till staten och vi skickar även in egna rapporter till kommittén. Staten får svara på barnrättskommitténs frågor som därefter ger rekommendationer till staten. Barnrättskommittén kommer även med generella kommentarer om hur barnkonventionen ska tolkas.

Tillsammans med 30 andra svenska barnrättsorganisationer deltog ECPAT i rapporteringen till FN:s barnrättskommitté där vi bidrog med en bilaga till barnens egen rapport som belyser områden där Sverige måste stärka sitt arbete i enlighet med Barnkonventionen. Vid utfrågningen i Genève svarade ECPATs seniora barnrättsrådgivare och jurist på frågor från kommittén. ECPAT har i arbetet särskilt lyft vikten av barnets rätt till trygghet på nätet, samt alla barns lika rättigheter till skydd från sexuell exploatering oavsett ålder och pubertetsutveckling. Vi kommer att använda oss av barnrättskommitténs rekommendationer för att utöva påtryckning och utkräva ansvar från riksdagen och regeringen så att barns rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp stärks.


ECPATs styrelse

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare

Generalsekreterare och föredragande i styrelsen sedan 2018. Anna Karin är jurist med lång erfarenhet inom barnrättsfrågor. Hon har haft ledande positioner inom myndigheten Barnombudsmannen, bland annat som program- och utredningschef och vikarierande Barnombudsman. Anna Karin har varit styrelseordförande för Bufff och verkar ofta som expert i statliga utredningar som berör barnrättsfrågor.

Emma Henriksson, ordförande

Invald i styrelsen 2021. Emma var riksdagsledamot under 12 år, bland annat som gruppledare för Kristdemokraternas riksdagsgrupp och ordförande i Socialutskottet. Hon har ett mångårigt engagemang i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp. Emma har verkat som andre vice partiledare och ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd. Idag är Emma seniorkonsult på Reform Society och har ett flertal styrelseuppdrag.

Peder Ramel, vice ordförande

Invald i styrelsen 2019. Peder har lång erfarenhet från näringslivet bland annat som VD i Bredbandsbolaget och nu senast som VD i mobiloperatören 3. Peder har ett långt engagemang för ECPATs frågor och var pionjär i att verka för att blockera sajter med övergreppsbilder på barn.

Johanna Lundin, vice ordförande

Invald i styrelsen 2020. Johanna är civilekonom. Tidigare var hon ekonomichef på Fremia, ekonomichef på SPF Seniorerna och redovisningskonsult på PwC. Johanna har lång erfarenhet av ekonomistyrning och organisationsutveckling inom ideella organisationer.

Amanda Netscher, ledamot

Invald i styrelsen 2020. Amanda arbetar som utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm. Tidigare arbetade hon med kartläggning av prostitution och människohandel Sverige. För närvarande förbundsordförande på Noaks ark. Amanda har lång erfarenhet av att arbeta på myndigheter och har varit ordförande för RFSU Stockholm. Hon brinner för SRHR-frågor och var med och byggde upp PrevenTell, hjälplinjen vid oönskad sexualitet.

Daniel Akenine, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Daniel arbetar som nationell teknikchef för Microsoft och är ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Han har 15 års internationell erfarenhet av digitaliseringsfrågor, cybersäkerhet, digitala integritetsfrågor och AI. Daniel har även arbetat som fysiker, föreläsare, författare och forskare på Karolinska Institutet.

Linda Vismer, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Linda har lång bakgrund inom nykterhetsrörelsen med erfarenheter inom engagemang, påverkansarbete och civilsamhället. Idag driver hon en verksamhet med fokus på social hållbarhet inom turism. Linda har ett långvarigt engagemang för sexualitetsfrågor.

Claes Eriksson, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Claes är civilekonom med en bred internationell och kulturell bakgrund från bland annat Frankrike, Brasilien och Colombia. Claes har omfattande erfarenhet från näringslivet inom ekonomisk styrning och planering och har mångårigt arbete i styrelser bakom sig.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark, ledamot

Invald i styrelsen 2021. Silvia brinner för att jobba mot sexuella övergrepp mot barn och har en lång och gedigen erfarenhet som specialiståklagare och brottmålsadvokat. Hon har således kunskap om hela rättskedjan, både vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Sara Pontander, ledamot

Invald i styrelsen 2020. Sara arbetar som Nordic Commercial Manager på Amex GBT Meetings & Events och har lång erfarenhet från resebranschen där hon har arbetat på olika positioner sedan 1996. Sara är utbildad ekonom har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor, tidigare på resebyråsidan, och idag inom hållbara möten och event.


ECPATs tre verksamhetsområden

Barn och unga

För att barn är experter på sin egen situation

En förutsättning för att nå vår vision är att vi lyssnar på barn och unga
och tar in deras kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Med insikter från barnens värld kan vi skapa förutsättningar för att förebygga sexuella övergrepp mot barn – på och utanför nätet.

Föräldrar och vuxna i barns närhet

För att vi vuxna har ansvar för barns trygghet, på och utanför nätet

Föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet har ett ansvar för att
förebygga sexuella övergrepp och att finnas där för barn om något har hänt. Vi vill dela med oss av kunskap och råd för hur du pratar med äldre och yngre barn om kroppen, gränser, samtycke, sex och relationer.

ECPAT Hotline

För att sexualbrott mot barn på nätet går att motverka

Utan globalt samarbete, innovation och nya tekniska lösningar kommer vi aldrig att nå målet om en värld fri från sexuell exploatering av barn. Vi strävar efter att alltid använda den bästa tekniken som finns tillgänglig så att övergreppsmaterial på nätet kan tas ned och att barn som utsätts kan identifieras och få hjälp.


Ditt ECPAT möter barn i behov av att bryta tystnaden


Ditt ECPAT är stödlinjen för barn och unga dit de kan vända sig och få hjälp, stöd och kunskap om nakenbilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp – både på och utanför nätet.

DITT ECPAT startades 2020 då vi såg ett behov hos barn att prata med vuxna om sexuella övergrepp och kränkning, särskilt på nätet. Framför allt är det oerhört viktigt att erbjuda ett anonymt stöd, särskilt i allvarliga situationer och känsliga frågor.

Skuldbelägger sig själva
Vi vet att barnen som berättar för rådgivarna i Ditt ECPAT att de utsatts för brott ofta gör det för första gången. Anledningen till att de inte har berättat tidigare är att de skuldbelägger sig själva. Det är vanligt att de har blivit hotade på olika sätt, till exempel att förövaren har material som hen hotar att sprida om barnet berättar. En viktig del i vårt arbete är att identifiera trygga vuxna i barnens närhet och att uppmuntra barnen att berätta vad de har utsatts för. Vi vet att det är viktigt att barnen bryter tystnaden, det ökar sannolikheten att de vågar berätta för en vuxen i sin närhet. Då kan de få stöd att bearbeta sina upplevelser och
eventuellt göra en polisanmälan.

Öka kännedomen
Vi vet även att många barn och unga inte känner till sina rättigheter och att de inte alltid är medvetna om att de har blivit utsatta för ett brott. Vi arbetar därför aktivt för att nå ut till fler barn och unga med förebyggande information och öka kännedomen om vart de kan vända sig om någonting har hänt. Med hjälp av stöd från Allmänna Arvsfonden, MUCF, Socialstyrelsen och insamlade medel har vi haft möjlighet att utöka stödlinjens öppettider, anställa fler rådgivare och sprida information via bland annat Snapchat, Tiktok och Instagram – kanaler där vi vet att många barn befinner sig och där barn utsätts för sexuella övergrepp.

Läs mer
ECPATs rapport ”Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex men det är en form av sex” handlar om barns och ungas syn på sexualitet, samtycke och relationer på nätet.

Några siffror från 2022

15 194

Under 2022 togs 15 194 kontakter med Ditt ECPAT. Av dessa var 14 695 chattar, 135 mejl och 364 telefonsamtal.

284 566

Under 2022 hade webbsidan dittecpat.se 284 566 unika besökare.

13,9

Genomsnittsåldern på de som kontaktade Ditt ECPAT var 13,9 år.

Pojkars attityder undersöks i ny rapport

Under arbetet med ECPATs rapport “Allt som inte är ett ja är ett nej” blev det tydligt att pojkar och flickor i stor utsträckning upplever sexuella gråzoner, kränkningar och brott på internet på olika sätt. Om vi bara utgår från flickornas upplevelser riskerar vi att pojkar – både de som utsätts och de som utsätter andra – osynliggörs. Det är viktigt att förstå pojkarnas perspektiv för att nå ut med rätt insatser. I februari släppte vi därför ”Tjejer måste sluta skicka bilder – en rapport om pojkar, nakenbilder, relationer och åldersskillnader”. Rapporten, som skrevs av Peter Andersson, fil.dr. i socialt arbete vid Stockholms universitet, undersöker fritextsvaren i 2021 års upplaga av undersökningen ”Nude på nätet” och visar en bild av pojkar som har svårt att förstå andras och sin egen sexuella utsatthet. Denna syn återkommer även i kontakten med pojkar i vår stödverksamhet. Pojkar saknar ofta kunskap om vilka lagar och regler som gäller för sexuella relationer, på och utanför nätet.

ECPAT Vuxenstöd utvecklas och växer

För att kunna förebygga övergrepp är det viktigt att föräldrar och andra vuxna i barns närhet har den kunskap som krävs för att hjälpa barn att navigera säkert och tryggt på nätet. Att vuxna har kunskap är inte bara viktigt utan en mänsklig rättighet för barnet. I våra kontakter med föräldrar och andra vuxna i barns närhet beskriver de ofta att det är svårt att prata med barn om sex, samtycke och sexuella övergrepp på nätet. Med stöd från Postkodlotteriet startade vi Föräldrahjälpen 2021. Under 2022 har sidan bytt namn till ECPAT Vuxenstöd.

ECPAT Vuxenstöd har startats och utvecklats med stöd från Svenska Postkodlotteriet.

Inom ramen för ECPAT Vuxenstöd har vi under 2022:

 • Tagit fram en digital plattform för de som möter barn inom sin profession, med filmer, samtalsguider och flera lärarhandledningar.
 • Vi har arrangerat två föräldramöten för att dela med oss av kunskap till föräldrar.
 • Vi har tagit fram bokningssidor på ukrainska, ryska och engelska där vi erbjuder både vuxna och barn möjlighet att boka stöd på sitt eget språk.

4944 viktiga vuxna deltog på digitala föräldramöten

Med stöd från Svenska Postkodlotteriet anordnade vi i oktober vårt första digitala föräldramöte. Med 3 294 anmälda föräldrar och andra vuxna genomförde vi ett livesänt föräldramöte med grundläggande information om hur vuxna kan vara ett stöd för barn i frågor som rör sexuella övergrepp och trygghet på nätet. Efter mötet genomförde vi en enkätundersökning och resultatet blev positivt:

 • 92 procent uppgav att de fick ny kunskap efter att ha deltagit i mötet
 • 94 procent skulle rekommendera andra att delta i ett digitalt föräldramöte

Det andra föräldramötet, som hölls i december, fokuserade på exposekonton. Mötet innefattade även information om hur vuxna kan prata med barn om samtycke, vara ett stöd om barnets nakenbilder spridits och hur barn påverkas av att bli uthängda på nätet. Mötet lockade 1 606 föräldrar och andra vuxna. Även efter detta möte genomförde vi en enkätundersökning som gav ett positivt resultat:

 • 95,9 procent menade att de fick ny kunskap
 • 98,2 procent skulle rekommendera andra att delta i ett digitalt föräldramöte med ECPAT.

ECPAT Hotline – en anmälningssida för allmänheten

Spridningen av övergreppsmaterial innebär allvarligt och långsiktigt lidande för barn

ECPAT Hotline arbetar med att ta bort dokumenterade sexuella övergrepp på barn från nätet och att förse polis med relevanta tips på sexualbrott mot barn. Arbetet består av flera delar och sker i nära samarbete med bland annat svensk polis, den internationella paraplyorganisationen för hotlines (INHOPE) och Interpol.


Så jobbar vi i ECPAT Hotline

 1. Vi får ett tips.
  Det kan komma från allmänheten, från hotlines i andra länder eller från barn via vår stödlinje Ditt ECPAT.
 2. ECPAT Hotline bedömer tipset.
  Om tipset handlar om människohandel, grooming, resande förövare eller sexuella övergrepp som inte är internetrelaterade skickar vi det vidare till svensk polis.
 3. Tipset skickas vidare till rätt instans
  Om tipset består av dokumenterade sexuella övergrepp på barn agerar vi utifrån om bildern/filmen ligger på en server i Sverige eller inte. Ligger materialet på en server i Sverige kontaktar vi polis/sajtägaren för nedtagning. Ligger det på en server i ett annat land skickar vi tipset vidare till Interpol och hotline i rätt land via paraplykorganisationen INHOPE.

Arachnid hjälper till att ta bort övergreppsmaterial

Den stora mängden övergreppsmaterial på nätet innebär att det inte räcker att arbeta reaktivt med att ta emot tips från allmänheten och andra hotlines. Det kräver också ett proaktivt arbete. Därför ingår ECPAT Hotline sedan 2018 i “Project Arachnid”, ett projekt startat av Canadian Centre for Child Protection.


Arachnid är en databas, plattform och “webbcrawler” som hittar övergreppsmaterial på barn på nätet och hjälper till att ta bort detta. Arachnid startade 2017 och hittills har över 50 miljoner misstänkta bilder upptäckts. Dessutom har 20 miljoner nedtagningar begärts i över hundra länder. Motsvarande siffra 2021 var 10,8 miljoner och året innan 6,6 miljoner. Projekt Arachnid bidrar kraftigt till att minska lidandet för de barn som utsätts för sexuella övergrepp.


ECPATs påverkansarbete gör skillnad

ECPAT arbetar för att inget barn ska utsättas för sexuell exploatering – men det kan vi inte uppnå ensamma. Vi samarbetar med barn och vuxna, beslutsfattare, myndigheter
och privat sektor för att stärka barnets rätt till skydd mot sexuell exploatering. I vårt arbete inhämtar vi fakta, kunskap och erfarenhet genom kontakt med barn och unga, föräldrar och andra vuxna, tips till vår hotline och genom omvärldsbevakning.

ECPAT bidrar med underlag och för dialog med politiker och andra beslutsfattare. Vi kommer med synpunkter på lagförslag och utredningar om ny lagstiftning i Sverige och på EU-nivå. På global nivå deltar vi i granskningen av hur Sverige uppfyller barns mänskliga rättigheter

ECPATs påverkansarbete har bidragit till att stärka skyddet mot sexuell exploatering av barn på flera områden:

ECPAT bidrar med underlag och för dialog med politiker och andra beslutsfattare. Vi kommer med synpunkter på lagförslag och utredningar om ny lagstiftning i Sverige och på EU-nivå. På global nivå deltar vi i granskningen av hur Sverige uppfyller barns mänskliga rättigheter

En dom från Högsta domstolen visar tydligt att, oavsett vad ett barn har sagt om sin ålder, ligger ansvaret alltid på den som är över 15 år att försäkra sig om barnets faktiska ålder innan någon form av sexuell handling sker. ECPAT har under en längre tid drivit frågan om ett strikt ansvar gällande barnets ålder, det vill säga att det inte ska spela någon roll vad förövaren förstod eller borde ha förstått, och ser HD:s dom som ett viktigt steg i ett stärkt skydd för alla barn.

EU-kommissionen presenterade i maj ett lagförslag för att motverka sexuell exploatering av barn på nätet. Förslaget, som ECPAT ställer sig bakom, behandlas nu av parlamentet och rådet. Om det går igenom skulle detta innebära att alla barn i EU får ett stärkt skydd genom att nätföretag måste ta ansvar för att bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn inte sprids, samt etableringen av ett gemensamt EU-centrum som arbetar mot sexuell exploatering.

Våra påverkanskrav

Enligt barnkonventionen gäller barns rätt till skydd oavsett ålder men i praktiken skyddas varken pubertetsutvecklade barn eller barn mellan 15 och 17 år fullt ut.

ECPAT kräver att pubertetutvecklingsrekvisitet i barnpornografibrottet avskaffas

ECPAT kräver att det införs strikt ansvar vad gäller barnets ålder när det kommer till sexualbrott mot barn

Barn har rätt att var på nätet utan att bli utsatta för sexuella övergrepp.

ECPAT kräver att det blir obligatoriskt för plattformar att upptäcka, anmäla och ta ner övergreppsmaterial på barn från nätet

Barn som utsätts för sexualbrott har rätt till stöd och att barnets perspektiv tas i beaktande i rättsprocessen.

ECPAT kräver att det införs kontaktsamordnare hos polisen som stöd åt barn som har utsatts för sexualbrott.

ECPAT kräver att det införs möjlighet till brottsofferutsagor som gäller barnpornografibrott med relaterade brott

ECPAT stödjer EU:s lagförslag

ECPAT har under en längre tid samarbetat med europeiska ECPAT-medlemmar för att säkerställa en EU-lagstiftning som effektivt skyddar barn från exploatering på nätet. I maj presenterade EU-kommissionen ett lagförslag som ECPAT givit synpunkter på under beredningen.

ECPAT har under året stöttat EU-kommissionens förslag att göra internet-företag skyldiga att förebygga, upptäcka, rapportera och ta ned bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn från sina plattformar. Vi har fört samtal med europaparlamentariker, svenska politiker och myndigheter för att lagförslaget ska antas av EU. Det skulle innebära att plattformar som barn nyttjar måste ta ansvar för att bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn upptäcks, tas ned och rapporteras till polis. I Sverige och övriga Europa har aktörerna idag ingen skyldighet att rapportera övergreppsmaterial. Förslaget innebär även att en ny EU-myndighet med en nyckelroll i arbetet att bekämpa och förebygga sexuella övergrepp mot barn i EU ska införas.

Därutöver har ECPAT under året medverkat i utvärderingen av 2011 års EU-direktiv om sexuella övergrepp mot barn. Vi blev inbjudna till att både komma in med skriftliga synpunkter och att medverka i en workshop där vi kunde bidra med expertis. ECPAT Sverige kommer att fortsätta arbeta med frågan och förslag till nytt direktiv väntas under 2023.


Exposekonton

ECPAT HAR de senaste tre åren genomfört en berättelsebaserad enkät som vi kallar för Nude på nätet. Detta är en av världens största digitala undersökningar om sexuella övergrepp mot barn och barnens svar ger oss viktig information om deras vardag, erfarenheter och upplevelser på nätet. Enkäten består av ett antal berättelser som utgår från barn och ungas verklighet som de har delat med oss i kontakt med vår stödverksamhet, i tidigare års enkäter eller i fokusgrupper. Utöver berättelserna finns även ett antal fördjupningsområden som rör utsatthet för sexualbrott. I årets undersökning deltog 13 433 barn i åldrarna 10 till 17 år.

I 2022 års undersökning inkluderade vi ett fördjupningsområde och flera berättelser om så kallade exposekonton. Anledningen till att vi ville uppmärksamma exposekonton var att ett stort antal barn tog upp ämnet i vår undersökning 2021. Vi ville fördjupa vår kunskap om exposekonton och dess betydelse för barnen.

Lärarhandledning för att motverka spridning av exposekonton

Exposekonton sprids ofta i barnets närmiljö och många av de konton som vi har anmält till sociala medieplattformar (till exempel Snapchat och Instagram) heter ”expose” plus namnet på en klass. Det är vanligt förekommande att bilder på flickor i specifika klasser efterfrågas och att dessa samlas på ett konto. Bilderna byts sedan, av framför allt pojkar, i stängda grupper och säljs eller sprids vidare. I Nude på nätet berättar brottsoffer om att andra elever på deras skola kommer fram till dem och visar upp bilder som har spridits på dem. Då vi insåg att besöken och spridningen av bilderna ofta sker i skolan, liksom de efterföljande trakasserierna, valde vi att ta fram en lärarhandledning för de som arbetar med barn och unga i högstadiet.


ECPATs metodhandbok – inspiration till förbättrade undersökningar med barn

Hösten gav ECPAT ut en metodhandbok som beskriver arbetet med Nude på nätet – vår undersökning om barns utsatthet för sexuell exploatering på nätet. Vi upplever att undersökningar riktade till barn ofta utgår från metoder framtagna för vuxna och som enligt vår erfarenhet fungerat förhållandevis dåligt på barn. Effekten blir att ett flertal undersökningar till barn utgår från vuxnas frågeställningar och tolkningar vilket
resulterar i data av tveksam kvalitet.

I Barnet som expert. En metodhandbok för dig som gör undersökningar om och med barn delar vi med oss av om hur vi har konstruerat undersökningar riktade till barn.

Det handlar om ett sätt som garanterar barn delaktighet i frågor som rör dem och som resulterar i högkvalitativa data som kan användas både i rapporter och för vår egen kunskapsutveckling. Centralt i metoden är att barn är delaktiga i alla delar av undersökningen – från dess utformning till analysen av resultaten – och inte bara som respondenter. Barnens delaktighet garanterar att deras egna upplevelser och tolkningar blir tydliga vilket har varit en
framgångsfaktor för Nude på nätet. Målet är att andra barnrättsorganisationer ska kunna inspireras av vår metod.


Techbranschens aktörer i samverkan

Johanna Lundin och Peder Ramel från ECPATs styrelse tillsammans med H.M Drottning Silvia och Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

2018 grundades telekomkoalitionen med syfte att förhindra, försvåra och förebygga att medlemmarnas tjänster och produkter missbrukas av förövare. Syftet var även att med samlad kraft genom påverkan och informationsspridning försvåra att barn och unga utsätts för sexuell exploatering på och utanför nätet. Initiativtagarna Tele2, Tre, Telenor, Telia och Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA) beslutade tillsammans med ECPAT i år att utveckla koalitionen och bjuda in fler företag inom techbranschen, och samtidigt byta namn till ECPAT Sveriges techkoalition.

Medlemmar i ECPAT Sveriges techkoalition 2022:
Tele2, Telia, Telenor, Tre, Bredband2, TikTok, Meta, Softtonics, Bontouch, Internetstiftelsen, Glesys och NOA.

ECPAT – en del av svenska Safer Internet Centre

I slutet av året fick vi beskedet att ECPAT, tillsammans med Statens medieråd och Bris, blir del av svenska ”Safer Internet Centre”. Dessa center finns i varje europeiskt land i syfte att öka barns trygghet på nätet genom att bidra med kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Centren arbetar både förebyggande och genom att ge stöd vid utsatthet. Centrens verksamhet består av tre delar: ett kunskapscenter, en stödlinje och en hotline.

Finansbranschen agerar mot sexuella övergrepp

2008 tog ECPAT initiativet till att skapa en finanskoalition mot sexuell exploatering av barn. Det gjordes i dialog med bland annat Skandiabanken, Rikskriminalpolisen (i dag NOA) och Finansinspektionen.

Det finns en risk att bankers och finansbolags tjänster utnyttjas för bland annat betalningar för köp av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Syftet med Finanskoalitionen är att med samlad kompetens arbeta för att förhindra detta.

Under det senaste året har vi arbetat med den problematik som uppstår då banksekretessen gör det omöjligt för bankerna att dela med sig av information till polisens enhet som hanterar internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Samtal med politiker, Finansinspektionen och finanspolisen har ägt rum under året.

Globalt finns det endast tre officiella koalitioner likt ECPATs vilket har gjort att vårt arbete intresserat aktörer utanför Sverige. ECPAT International deltar i ett projekt i Peru för att identifiera indikatorer så att banker och finansbolag ska kunna söka efter betalningar för sexuella övergrepp mot
barn. ECPAT Sverige har bidragit med erfarenheter och samtidigt erhållit viktig kunskap. ECPAT föreläste även
om Finanskoalitionens effekter på Europols EC3 Cybercrime Conference i oktober.

Medlemmar i Finanskoalitionen 2022:
Danske Bank, DNB, Forex, Handelsbanken, ICA Banken, IKANO Bank, Länsförsäkringar Bank, Nordax Bank, Nordea, NOA, SBAB, SEB, Skandiabanken, Swedbank och Western Union.

Tack till Svenska Postkodlotteriet och alla lottköpare

Varje år fördelas överskottet från Postkodlotteriets verksamhet till drygt femtio ideella organisationer. ECPAT har sedan 2010 varit en av dessa förmånstagare. 2022 tilldelades vi fem miljoner kronor och från starten har vi mottagit totalt dryga 56 miljoner kronor. Vi är oerhört tacksamma för det stöd som alla lottköpare ger oss.

Under året avslog riksdagen lagförslaget om ”särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter”. Förslaget hade drabbat allmännyttiga lotterier såsom Postkodlotteriet hårt och lett till att viktiga bidrag till bland annat arbetet mot sexuella övergrepp mot barn inte hade kunnat delas ut.

ECPAT har även ett pågående ”Drömprojekt” för ECPAT Vuxenstöd, som omfattar 10,6 miljoner kronor fördelat över tre år.


Så använder vi pengarna

84 procent av givarna skulle rekommendera ECPAT till en vän

ECPAT stoppar och förebygger sexuella övergrepp mot barn, men vi kan inte göra det på egen hand. Bidragsgivare, samarbetspartners och församlingars engagemang är en förutsättning för att vi ska kunna skapa en tryggare värld för barn – nu och i framtiden.

ECPATs strategi för insamlingsarbetet har varit att skapa långsiktiga intäkter till lägsta möjliga kostnad. Vi prioriterar alltid att säkra att givarnas pengar och förtroende förvaltas på bästa sätt. ECPAT innehar ett 90-konto, vilket innebär att organisationen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Enligt regelverket ska minst 75 procent gå direkt till verksamheten vilket har skett under 2022. Under slutet av året genomförde vi för tredje gången en givarundersökning. I undersökningen uppgav hela 84 procent av givarna att de skulle rekommendera ECPAT till en vän.

Av insamlingsintäkterna från privatpersoner kommer cirka 80 procent från månadsgivare. Månadsgivarna är en viktig del i ECPATs långsiktiga arbete för att vi ska kunna planera aktiviteter och åstadkomma största möjliga nytta med gåvan.

Under 2022 anslöt 358 nya månadsgivare och tillsammans ökade vi insamlade medel med 14 procent, från 4,3 miljoner kronor 2021 till 4,9 miljoner kronor 2022. Vid årets slut var månadsgivarna 3 316 personer som tillsammans bidragit till ECPATs arbete – att stoppa och förhindra sexuell exploatering av barn.