I går kom regeringens budgetproposition för 2022 i vilken en rad viktiga åtgärder för att förebygga och bekämpa sexualbrott mot barn bland annat föreslås. ECPAT välkomnar och är positiv till förslagen och ser dem som viktiga pusselbitar i ett starkare skydd mot sexuell exploatering av barn. Sexualbrott mot barn är ett allvarligt brott mot barnets rättigheter men det är problem som det går att göra något åt. Några av regeringens förslag som ECPAT särskilt vill lyfta presenteras här nedan.

Skärpta straff för flertalet sexualbrott mot barn samt ökade resurser till Kriminalvården & SiS

Nyligen har en statlig sexualbrottsutredning föreslagit att straffskalorna för flertalet sexualbrott ska skärpas. Utredningens förslag ligger för närvarande ute på remiss och ECPAT är en av instanserna som kommer att ge sin syn på utredningen. Bland annat föreslås att brottet utnyttjande av barn för sexuell posering inte längre ska vara ett bötesbrott, något som ECPAT välkomnar och länge arbetat med att ändra. Böter för ett sexualbrott mot barn står inte i proportion utifrån brottets allvar. Med anledning av förslagen beräknas utgifterna för Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse (SiS) öka och regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 ökande anslag till både Kriminalvården och SiS med 8 miljoner kronor vardera år 2022.

Medel till den nationella stödtelefonen Preventell permanentas

ECPAT har också länge arbetat för att den nationella stödtelefonen Preventell, som arbetar med att förebygga sexuellt våld genom bland annat erbjuda behandlingsinsatser till förövare, ska få permanenta bidrag för sin verksamhet. I regeringens budgetproposition för 2022 föreslås att 5 miljoner kronor avsätts årligen till Preventell. Satsningen är mycket välkommen eftersom vård och behandling av förövare är viktiga komponenter för att förbygga sexualbrott mot barn.

Permanent statsbidrag till ideella organisationer på brottsofferområdet föreslås

Regeringen föreslår bland annat att statsbidragen till organisationer som arbetar med stöd till våldsutsatta blir permanenta eftersom ideella organisationernas verksamhet på brottsofferområdet sedan lång tid tillbaka är ett betydelsefullt komplement till det offentliga åtagandet att bereda skydd och stöd till brottsoffer. Det är en viktig satsning som ECPAT välkomnar, med permanent finansiering kan organisationer satsa långsiktigt, vilket alltid är bäst för de brottsutsatta.

Regeringens åtgärdspaket med 40 åtgärder för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor

I somras presenterade regeringen också ett åtgärdspaket med 40 åtgärder för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Bland annat föreslås att en utredning kring barns straffrättsliga skydd mot sexuella övergrepp som ska

  • se över det straffrättsliga skyddet för barn mellan 15 och 18 år
  • utvärdera hur straffansvaret för oaktsamhet avseende ålder vid sexuella övergrepp fungerar
  • se över regelverket om sexköp och koppleri i fråga om internetbaserad prostitution, i synnerhet i fråga om minderåriga och så kallad sugardejting samt
  • se över om det i lagtext bör tydliggöras att vissa barnpornografibrott är dokumenterade sexuella övergrepp av barn genom att brottsrubriceringen ändras.

Frågeställningarna är mycket angelägna att utreda och ECPAT välkomnar åtgärdspaketet. ECPAT har tidigare särskilt poängterat bland annat att det straffrättsliga skyddet för pubertetsutvecklade barn och barn mellan 15-18 år i dag allvarligt brister i Sverige. I dag har till exempel ett barn som är pubertetsutvecklat ett sämre skydd mot att utnyttjas i övergreppsmaterial än barn som inte är pubertetsutvecklade, i strid med Sveriges åtaganden i FNs barnkonvention.

ECPAT har också länge arbetat med att ändra brottsrubriceringen och synen på det brott som i lagen fortfarande kallas barnpornografibrott, som egentligen handlar om bevismaterial på sexuell exploatering av barn. Det är därför mycket glädjande att regeringen föreslår en översyn av brottsrubriceringen. Det är ECPATs uppfattning att brottet även bör flyttas, från brott mot allmän ordning där brottet ligger i dag, till sexualbrotten i brottsbalken.

ECPAT välkomnar också att regeringen föreslår åtgärder inom kartläggning av sexualbrott mot barn, anpassad behandling av personer dömda för sexualbrott mot barn och förbättrad kompetens hos yrkesverksamma. Områdena är mycket viktiga för att förhindra och förebygga brottsligheten.

Sammantaget innehåller budgetpropositionen och regeringens åtgärdspaket många viktiga och efterlängtade satsningar och åtgärder. ECPAT ser fram emot att följa det viktiga arbete som nu följer och vill särskilt lyfta vikten av ett barnperspektiv i arbetet framöver.

/ Clara Ludvigsson, jurist på ECPAT Sverige och projektledare för Säg vad du såg

Relaterade artiklar

Välkommen utredare på plats

Idag presenterade regeringen äntligen den utredare som ges i uppdrag att ta fram en strategi mot våld mot barn. ECPAT har arbetat länge för att Sverige ska få en sådan strategi.

Läs mer

Barnkonventionen 30 år – och ECPAT jobbar vidare

Den 20 november 2019 fyllde FN:s konvention om barnets rättigheter – eller barnkonventionen som den brukar kallas – 30 år. Att barnkonventionen blir svensk lag i januari innebär inte att arbetet med att förverkliga barnets rättigheter går i mål. Tvärtom är det en början. För ECPATs frågor innebär det att barn som utsätts eller riskerar […]

Läs mer

Idag stärks det straffrättsliga skyddet för barn

ECPAT har länge arbetat för att stärka det juridiska skyddet för barn som exploateras sexuellt. I dag träder tre viktiga nya lagändringar i kraft: • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till ett år.• Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott om hen varit oaktsam […]

Läs mer

Vi välkomnar det nya brottet, barnfridsbrott

ECPAT ser införandet av brottet som ett steg i rätt riktning. I vårt remissvar lyfte vi särskilt de barn som utsätts för att bevittna sexuella övergrepp på syskon av en närstående.

Läs mer