Riksrevisionen har granskat polis och åklagares arbete mot internetrelaterade sexualbrott mot barn och identifierat utmaningar och effektivitetsbrister. Granskningen i sig är viktig men viktigast är att de rekommendationer som ges tas på allvar och leder till konkreta åtgärder – liksom arbetet i hela samhället mot sexuell exploatering av barn. Ingen aktör kan ensamt lösa problemet, vi måste samverka och arbeta tillsammans.

Sexualbrott mot barn på internet är en så omfattande och komplex brottslighet att den idag vida överstiger samhällets förmåga att hantera den i tillräcklig omfattning. Det är i sig inget nytt, men understryks i Riksrevisionens nya granskning av polisens och åklagarnas arbete mot brottsligheten. Riksrevisionen belyser viktiga områden som att polisen behöver ett bättre it-stöd och relevanta utbildningar, men också att större fokus behövs på det förebyggande arbetet. När det gäller åklagarna lyfter Riksrevisionens rapport behovet av ämnesspecialister för de internetrelaterade sexualbrotten mot barn, ett behov ECPAT tog upp i en rapport 2019.

Arbetet mot sexualbrott mot barn på internet behöver vara holistiskt, det kräver samverkan inom och mellan privat, offentlig och ideell sektor. Det handlar om alltifrån skola, vård, socialtjänst till organisationer och privata aktörer. Riksrevisionens rapport visar hur arbetet kan effektiviseras, men vi kan inte kräva att polis och åklagare ska hantera denna brottslighet själva.

Inom den kommande strategin mot våld mot barn, som regeringen nu utformar, behövs en handlingsplan mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp mot barn, med tydliga och mätbara mål. Där är det viktigt att hela samhällets ansvar återspeglas. Som exempel kan vikten av att de internetbaserade företagen tar sitt ansvar och utnyttjar de möjligheter de har för att motverka sexuell exploatering av barn på nätet såsom genom ett förebyggande arbete genom att skapa säkrare tjänster. De är inte sällan de första att upptäcka brotten vilket gör att de med rätt verktyg och rutiner kan agera snabbt vid misstänkta brott. Internetbranschen har sedan start varit till stora delar oreglerad, något vi idag kan se inte har fungerat.

Vi vet från forskning att de barn som utsätts för sexualbrott som dokumenteras, och där foton eller video sedan delas på nätet, upplever det som att brottet aldrig får ett slut. Det finns verktyg som kan användas för att proaktivt hitta övergreppsmaterial, stora företag som Google och Microsoft har använt dem i över tio år. Verktyg som kan identifiera misstänkt grooming finns också. Frågan om hur dessa verktyg ska användas diskuteras nu i EU. Parallellt med det nationella förbättringsarbetet som Riksrevisionen föreslår i sin granskningsrapport vill vi att Sverige med sina höga ambitioner för barns rättigheter leder det internationella arbetet på EU-nivå.

Riksrevisionen lyfter flera viktiga punkter i sin rapport och vi välkomnar ett arbete för att förbättra det som förbättras bör. Samtidigt krävs en holistisk samverkan och tydligare reglering av internetföretagen för ett effektivare arbete mot sexualbrott mot barn på internet.

/Isabella Kim, barnrättsjurist

/Thomas Anderson, senior rådgivare

Kategorier

Relaterade artiklar

Välkommen utredare på plats

Idag presenterade regeringen äntligen den utredare som ges i uppdrag att ta fram en strategi mot våld mot barn. ECPAT har arbetat länge för att Sverige ska få en sådan strategi.

Läs mer

Äntligen ett lagförslag om höjda ministraff för sexualbrott mot barn!

ECPAT Sverige har arbetat länge för en skärpning av straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn. Idag kan en person få samma straff vid nedskräpning som vid sexuella övergrepp mot barn – vilket är helt orimligt. Vår kampanj från 2014 mot en sopig straffskala är en av de mest delade kampanjerna i Sverige. Filmerna […]

Läs mer

En nationell handlingsplan behövs

ECPAT har i flera sammanhang och i samtal med politiker drivit frågan om att en nationell strategi mot våld mot barn behövs, med en särskild handlingsplan för arbetet mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn.

Läs mer

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Förra veckan skickade ECPAT in sina kommentarer på den statliga utredningen om ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar som regeringen uppdragit. Ett starkt skydd mot sexuella kränkningar mot barn är en grundläggande rättighet. Det skyddet brister i dag. Det ser vi dagligen i vårt arbete, till exempel i vår stödlinje Ditt ECPAT och i vår […]

Läs mer