Förra veckan skickade ECPAT in sina kommentarer på den statliga utredningen om ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar som regeringen uppdragit. Ett starkt skydd mot sexuella kränkningar mot barn är en grundläggande rättighet. Det skyddet brister i dag. Det ser vi dagligen i vårt arbete, till exempel i vår stödlinje Ditt ECPAT och i vår webbaserade tipslinje ECPAT Hotline. Därför arbetar vi för ett starkare skydd, så att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och inte utsättas för sexuella kränkningar och övergrepp. 

Bland annat har vi länge arbetat för

  • att straffen för sexualbrott mot barn ska spegla brottens allvar, t.ex. att böter inte ska finnas som straff för sexuella övergrepp och kränkningar mot barn, 
  • att barn ska ha rätt till samma skydd oavsett ålder och pubertetsutveckling, och
  • att skyddet mot sexualbrott mot barn på nätet ska stärkas. 

Straff som speglar brottens allvar

I utredningen om ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar finns flera bra förslag, såsom att ta bort böter från straffskalan för brotten utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande mot barn. Det tycker vi på ECPAT är bra eftersom böter inte speglar brottslighetens allvar. Men vi hade också velat att utredningen hade föreslagit att böter skulle tas bort för brottet kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. ECPAT beklagar också att det inte ingått i utredningens uppdrag att se över straffskalorna för befattning med övergreppsmaterial på barn, det s.k. barnpornografibrottet och särskilt brott av den lägre graden (”ringa barnpornografibrott”) som fortfarande har böter i straffskalan. 

Utredningen föreslår också att höja minimistraffen för en rad brott, till exempel utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, där straffen föreslås höjas från 14 dagar till 6 månaders fängelse som minimum. Det tycker ECPAT är bra. Men ECPAT vill se ännu högre minimistraff. Även om ett barn har uppnått ålder för sexuell självbestämmanderätt betyder inte det att ett barn kan samtycka till att bli utnyttjat genom köp av sexuella handlingar. Därför vill ECPAT att straffskalan för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling ska vara densamma som för våldtäkt och våldtäkt mot barn, i utredningen föreslagen till 3 års fängelse som minimum. ECPAT vill heller inte, vilket utredningen föreslår, att en lindrigare straffskala för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, mindre grovt brott införs. eftersom det rör sig en allvarlig brottslighet. Det står inte i proportion till brottets allvar att inför ett mindre grovt brott.

Skyddet mot sexualbrott mot barn på nätet ska stärkas

Utredningen har även haft i uppdrag att se över sexualbrott på distans. Ett exempel på distansbrott är när en förövare utnyttjar barn för sexuella ändamål över nätet, och alltså inte befinner sig på samma plats som offret. Här har lagstiftningen inte hängt med i den tekniska utvecklingen; i dag kan en förövare som förmår ett barn att utföra sexuella handlingar på sig själv i enrum och filma detta, för att efteråt skicka filmen till förövaren, inte straffas för våldtäkt. Det vill ECPAT ändra på och är positiv till att även utredningen vill det. Däremot är ECPAT av åsikten att ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa att sexualbrott på distans fullt ut likställs med brott som sker i samma rum.  

Alla barn ska ha rätt till samma skydd oavsett ålder och pubertetsutveckling

Sverige har tidigare fått kritik från FN:s Barnrättskommitté för att lagstiftningen inte ger alla barn upp till 18 år ett likvärdigt skydd. Ett problem som ECPAT ser är att sexualbrott mot barn oftast bara omfattar barn upp till 15 år. Barn mellan 15-17 år hanteras oftast i samma paragrafer som vuxna. Det gör vilket gör att barns särskilda skyddsintresse går förlorat. Ett exempel är att utredningen föreslår att straffbestämmelsen gällande sexuellt ofredande delas upp på så sätt att sexuellt ofredande mot barn införs, men med barn avses endast barn upp till 15 år. ECPAT tycker att det är mycket positivt att sexuellt ofredande mot barn införs, anser att bestämmelser som gäller brott mot barn ska gälla alla barn upp till 18 år. Det är vidare positivt att utredningen föreslår att skyddet mot att brottet utnyttjande av barn för sexuell posering stärks. Tidigare har man inte kunnat använda paragrafen när barnet som utnyttjas varit passiv, tex sover. Detta ska nu ändras. Men det är fortfarande svårt när domstolar ska avgöra om barnet på bilden som utnyttjats för posering eller för andra sexualbrott är ett barn. I alltför många fall har barnets pubertetsutveckling varit avgörande för domstolens bedömning om förövaren har förstått att det var ett barn eller inte. ECPATs svar på denna problematik är att införa ett strikt ansvar i förhållande till barnets ålder. Det är den vuxnes ansvar att inte utnyttja ett barn för sexuella ändamål.

ECPATs remissvar i sin helhet kan du hitta här:

Kategorier

Relaterade artiklar

Ordförandeskapet ger möjlighet att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Sverige är ordförandeland i EU under första halvan av 2023. Att hålla i ordförandeklubban innebär en möjlighet att sätta prägel på de processer som diskuteras under perioden och att sätta fokus på vikten av att bekämpa och förebygga sexuella övergrepp mot barn.   Sverige har tagit fram övergripande prioriteringar som bland annat inkluderar försvaret av […]

Läs mer

ECPATs påverkansarbete bidrar till förändring

ECPAT arbetar för att inget barn ska utsättas för sexuell exploatering – men det kan vi inte uppnå ensamma. Därför samarbetar vi med privata aktörer och jobbar för att utkräva beslutsfattare och andra makthavare på ansvar i de fall skyddet för barn brister. I vårt arbete inhämtar vi fakta, kunskap och erfarenhet genom kontakt med […]

Läs mer

RÅ överklagar dom till Högsta domstolen

Vad krävs för att våldtäkt mot barn online ska ses som grovt brott?
I maj fälldes en man av Svea hovrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn. Brotten hade han begått mot 13 flickor i åldrarna 10 till 17 år

Läs mer

Öppet brev till Europeiska unionen:

Civilsamhällesorganisationer välkomnar den Europeiska kommissionens förslag om att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn

Läs mer