ECPATs påverkansarbete bidrar till förändring

ECPAT arbetar för att inget barn ska utsättas för sexuell exploatering – men det kan vi inte uppnå ensamma. Därför samarbetar vi med privata aktörer och jobbar för att utkräva beslutsfattare och andra makthavare på ansvar i de fall skyddet för barn brister.

I vårt arbete inhämtar vi fakta, kunskap och erfarenhet genom kontakt med barn och föräldrar i våra stödlinjer, genom vårt arbete i vår Hotline och genom professionellt utbyte med experter. Vårt löpande arbete ger oss förståelse för brister i skyddet av barnets rättigheter i relation till vår vision en värld fri från sexuell exploatering av barn.  

ECPATs arbete gör skillnad

En del av vårt påverkansarbete är att sprida kunskap bland professionella som arbetar nära barn. Vi för dialog med politiker och andra beslutsfattare och vi ger synpunkter på utredningar om ny lagstiftning. 

Nyligen har ECPATs påverkansarbete bidragit till: 

  • Att det numera räknas som en våldtäkt mot barn oavsett om förövaren varit med i realtid eller inte. Vi vet att hotet och tvånget är lika påtagligt för barnet även om förövaren exempelvis funnits med via videochatt och förmått barnet att begå allvarliga sexuella handlingar på sig själv. 
  • Att minimistraffen för flera sexualbrott mot barn höjts. Straffen måste spegla brottslighetens allvar. 
  • Att en utredning ska se över om brottet barnpornografi ska byta namn. Det handlar om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn och har inget med pornografi att göra. Det är i själva verket ofta bevismaterial på ett sexualbrott mot barn.

Vi påverkar internationellt

För att barns rätt ska upprätthållas krävs ibland beslut på internationell nivå. Vi för dialog med ansvariga i EU och inom FN för att stärka skyddet mot sexuell exploatering. Ett aktuellt exempel är rapporteringen till FN:s barnrättskommitté, där vi tillsammans med 30 svenska barnrättsorganisationer lyfter områden där Sverige måste stärka sitt arbete för att hålla det landet förbundit sig till genom Barnkonventionen. ECPAT har i arbetet särskilt lyft vikten av barnets rätt till trygghet på nätet, samt alla barns lika rättigheter till skydd från sexuell exploatering, oavsett ålder och pubertetsutveckling.   

Arbetet fortsätter

I EU:s arbete med nya lagar för att skydda barn mot sexuell exploatering på nätet delar vi också med oss av vår kunskap om vad barn utsätts för, hur de drabbas och vad de behöver. ECPAT stöttar just nu EU-kommissionens förslag om internetföretag skyldighet att förebygga, upptäcka, rapportera och ta ned bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn från sina plattformar.  

Läs mer här om vad ECPAT arbetar vidare med framöver, för att stärka barnets rätt till skydd mot sexuell exploatering.

Relaterade artiklar

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer

ECPAT Sveriges techkoalition stödjer EU:s kamp mot sexuella övergrepp mot barn

Antalet upptäckta sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar snabbt från år till år. Problemets oerhörda omfattning och dess allvarliga och långvariga konsekvenser för brottsoffren gör detta till en samhällsfråga av stor betydelse. Det är också ett komplext problem som kräver åtaganden från alla berörda parter, från staten och brottsbekämpande myndigheter till näringsliv och civilsamhälle […]

Läs mer

Ordförandeskapet ger möjlighet att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Sverige är ordförandeland i EU under första halvan av 2023. Att hålla i ordförandeklubban innebär en möjlighet att sätta prägel på de processer som diskuteras under perioden och att sätta fokus på vikten av att bekämpa och förebygga sexuella övergrepp mot barn.   Sverige har tagit fram övergripande prioriteringar som bland annat inkluderar försvaret av […]

Läs mer

RÅ överklagar dom till Högsta domstolen

Vad krävs för att våldtäkt mot barn online ska ses som grovt brott?
I maj fälldes en man av Svea hovrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn. Brotten hade han begått mot 13 flickor i åldrarna 10 till 17 år

Läs mer