ECPATs påverkansarbete bidrar till förändring

ECPAT arbetar för att inget barn ska utsättas för sexuell exploatering – men det kan vi inte uppnå ensamma. Därför samarbetar vi med privata aktörer och jobbar för att utkräva beslutsfattare och andra makthavare på ansvar i de fall skyddet för barn brister.

I vårt arbete inhämtar vi fakta, kunskap och erfarenhet genom kontakt med barn och föräldrar i våra stödlinjer, genom vårt arbete i vår Hotline och genom professionellt utbyte med experter. Vårt löpande arbete ger oss förståelse för brister i skyddet av barnets rättigheter i relation till vår vision en värld fri från sexuell exploatering av barn.  

ECPATs arbete gör skillnad

En del av vårt påverkansarbete är att sprida kunskap bland professionella som arbetar nära barn. Vi för dialog med politiker och andra beslutsfattare och vi ger synpunkter på utredningar om ny lagstiftning. 

Nyligen har ECPATs påverkansarbete bidragit till: 

  • Att det numera räknas som en våldtäkt mot barn oavsett om förövaren varit med i realtid eller inte. Vi vet att hotet och tvånget är lika påtagligt för barnet även om förövaren exempelvis funnits med via videochatt och förmått barnet att begå allvarliga sexuella handlingar på sig själv. 
  • Att minimistraffen för flera sexualbrott mot barn höjts. Straffen måste spegla brottslighetens allvar. 
  • Att en utredning ska se över om brottet barnpornografi ska byta namn. Det handlar om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn och har inget med pornografi att göra. Det är i själva verket ofta bevismaterial på ett sexualbrott mot barn.

Vi påverkar internationellt

För att barns rätt ska upprätthållas krävs ibland beslut på internationell nivå. Vi för dialog med ansvariga i EU och inom FN för att stärka skyddet mot sexuell exploatering. Ett aktuellt exempel är rapporteringen till FN:s barnrättskommitté, där vi tillsammans med 30 svenska barnrättsorganisationer lyfter områden där Sverige måste stärka sitt arbete för att hålla det landet förbundit sig till genom Barnkonventionen. ECPAT har i arbetet särskilt lyft vikten av barnets rätt till trygghet på nätet, samt alla barns lika rättigheter till skydd från sexuell exploatering, oavsett ålder och pubertetsutveckling.   

Arbetet fortsätter

I EU:s arbete med nya lagar för att skydda barn mot sexuell exploatering på nätet delar vi också med oss av vår kunskap om vad barn utsätts för, hur de drabbas och vad de behöver. ECPAT stöttar just nu EU-kommissionens förslag om internetföretag skyldighet att förebygga, upptäcka, rapportera och ta ned bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn från sina plattformar.  

Läs mer här om vad ECPAT arbetar vidare med framöver, för att stärka barnets rätt till skydd mot sexuell exploatering.

Relaterade artiklar

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

Remissyttrande: En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

ECPAT har lämnat ett yttrande över betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT tillstyrker förslagen i betänkandet – med vissa invändningar och synpunkter. Genom betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn har […]

Läs mer

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer