ECPAT bidrar till FN:s barnrättskommittés granskning av hur väl den svenska regeringen lever upp till sina åtaganden för barnets rättigheter. För att ge en bred och djup bild av situationen för barn som växer upp i Sverige har vi tillsammans med 30 andra organisationer skrivit en gemensam rapport. Förutom civilsamhällets del av rapporten finns en fristående del helt framtagen av barn. Rapporten i sin helhet överlämnades till Lena Hallengren, socialminister med ansvar för barnets rättigheter 1 juli 2022.

ECPAT har i arbetet särskilt lyft vikten av barnets rätt till trygghet på nätet, samt alla barns lika rättigheter till skydd från sexuell exploatering, oavsett ålder och pubertetsutveckling.

Här är våra rekommendationer att Sverige säkerställer att nätföretag tar sitt ansvar när det gäller etik, privatliv och transparens för barn som använder deras plattformar. Sverige bör tar en ledande roll inom EU och globalt för lagstiftning på det här området. Vi rekommenderar vidare att Sverige måste säkerställa skyddet mot sexuell exploatering av barn över 15 år, och att lagen ska ändras så att det finns strikt ansvar att ta reda på barnets ålder.

Med stöd av det som framkommit i rapporterna kommer vi att arbeta vidare, inklusive via FN-processen, för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden.

ECPAT har konsultativ status i FN:s Ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Det innebär att vi kan anlitas som experter, rådgivare och konsulter av ECOSOC och att de rapporter vi skriver får ännu mer tyngd.

Barnkonventionen är nu lag

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär inte att arbetet med att förverkliga barns rättigheter går i mål. Tvärtom är det en början. För våra frågor innebär det att barn som utsätts eller riskerar att utsättas för sexuell exploatering får ett starkare och tydligare skydd.

Att barnkonventionen nu är lag är ett förtydligande av att domstolar och andra som fattar beslut måste ta hänsyn till de rättigheter som varje barn har. Barnkonventionen går före föreskrifter och allmänna råd.

Redan nu ser vi hur samhället arbetar för att stärka barns rättigheter genom att utbilda personal och ta fram riktlinjer och regelverk för hur barn ska göras delaktiga i sina egna liv och hur barns bästa ska bedömas i enskilda situationer. Och det görs inte barn inom den offentliga sektorn – arbetet sträcker sig över alla samhällssektorer som exempelvis idrottsrörelsen och näringslivet.