Att barns rättigheter lyfts fram och får ta plats när mänskliga rättigheter diskuteras inom FN och i andra officiella sammanhang är tyvärr inte självklart. Därför är det viktigt att vi på ECPAT och andra delar av civilsamhället bidrar med vår unika kunskap.  

Det påverkansarbete vi bedriver blir mer effektivt när vi får FN och omvärlden att uppmärksamma brister i efterlevnaden av barnkonventionen i Sverige. I början av 2020 skickade vi in två rapporter till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrätts-
kommittén), dels en egen rapport, dels en gemensam rapport med andra organisationer, som ett led i processen att Sveriges arbete med barns rättigheter ska granskas.

Några frågor som vi har lyft till FN:
• Vikten av att barnrättskommittén tydliggör att det inte skiljer i övergreppets allvar om det skett digitalt eller fysiskt.
• Att alla barn oavsett ålder eller pubertetsutveckling ska ha rätt till och få samma skydd i lagstiftningen.
• Vikten av att regeringen beslutar om en nationell strategi mot våld, sexuella övergrepp och exploatering.

ECPAT har även under 2020 sökt konsultativ status inom FN:s Ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Om vi beviljas det innebär det att vi kan anlitas som experter, rådgivare och konsulter av ECOSOC. Det skulle också leda till att de rapporter vi skriver får ännu mer tyngd.

Förutom det viktiga påverkansarbetet i FN-processerna arbetar vi också med påverkan inom EU-systemet. Under 2020 har vi bland annat deltagit i processen där EU ska slå fast en ny strategi för att arbeta med barns rättigheter under åren 2021-2024.

I det fortsatta arbetet kommer vi att arbeta ännu hårdare för att inkludera barns egna kunskaper och erfarenheter tydligare, så att deras upplevelser och tankar blir bärande inom de viktiga FN-rapporteringarna.