Information om kamerabevakning

Inledning

ECPAT Sverige med organisationsnumret 802402-5499 (ECPAT) är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter. ECPAT har kamerabevakning vid entréerna till sin kontorslokal på Garvargatan 20 i Stockholm. Denna information, som är ett komplement till ECPATs integritetsmeddelande, vänder sig till alla individer som befinner sig i upptagningsområdet för ECPATs kamerabevakning och vars personuppgifter kan komma att behandlas genom kamerabevakningen.

Syfte

ECPAT använder sig av kamerabevakning för att förhindra och utreda brott. ECPAT har ett behov av bevakning för att dels öka säkerheten och tryggheten för de som vistas i lokalen, dels skydda den oftast mycket konfidentiella information och annan egendom som ECPAT besitter.

Kategorier av personuppgifter

Rörliga bilder på besökare till ECPATs kontor kommer att tas upp av någon av kamerorna. Ingen ljudupptagning sker. De individer som omfattas är bland annat ECPATs anställda, konsulter, leverantörer, samarbetspartners och övriga besökare.

Rättslig grund

ECPAT baserar behandlingen, efter en intresseavvägning, på vårt berättigade intresse att beivra brott.

Lagring

Materialet sparas som utgångspunkt i högst upp till 60 dagar efter att det spelades in och raderas sedan automatiskt. I undantagsfall kan materialet sparas längre, exempelvis om det är nödvändigt för en brottsutredning.

Överföring

ECPAT kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut några personuppgifter. För att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen anlitar vi företag för säkerhet och bevakning samt drift av system för kamerabevakning. De får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av ECPAT och enbart på de villkor som ECPAT anger i avtal. Uppgifter kan också komma att behandlas av brottsutredande myndighet.

ECPAT strävar efter att behandla alla uppgifter inom EU/EES-området. För det fall ECPAT överför personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES-området som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som inom EU/EES-området kommer ECPAT att säkerställa att personuppgifterna är tillräckligt skyddade genom att vidta nödvändiga åtgärder eller se till att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på plats.

Säkerhet

ECPAT har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra dina personuppgifter som behandlas i systemet. Endast behörig personal som omfattas av sekretessåtaganden har tillgång till det inspelade materialet.

Dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter, inklusive men inte begränsat till din rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet, i ECPATs integritetsmeddelande, som du hittar här.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor rörande hur ECPAT behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta ECPAT via e-post dataskydd@ecpat.se eller post till följande adress:

ECPAT Sverige
Garvargatan 20
112 21 Stockholm