Remissyttrande: En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

ECPAT har lämnat ett yttrande över betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT tillstyrker förslagen i betänkandet – med vissa invändningar och synpunkter.

Genom betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn har utredningen bidragit med viktig kunskapsöversikt när det gäller våld mot barn i Sverige. Betänkandet ger ett huvudsakligen välavvägt förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT är dock kritiska till att det våld som sker online inte ges ett större utrymme i utredningens förslag. Vi ställer oss också frågande till vilken roll som utredningen ser att civilsamhället ska ha i förverkligandet av strategins övergripande mål.

I betänkandet föreslås följande fem övergripande mål:

  • Mål 1 – Våld mot barn ska förebyggas
  • Mål 2 – Barns våldsutsatthet ska upptäckas
  • Mål 3 – Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till
  • Mål 4 – Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses
  • Mål 5 – Kunskaps- och metodutveckling ska stärkas


När det gäller de prioriterade insatserna som föreslås inom mål 1-3 lyfter ECPAT särskilt den kunskap och de erfarenheter som vi ser genom vår kontakt med barn och unga, till exempel i vår stödlinje Ditt ECPAT samt i vår årliga enkätundersökning Nude på nätet.

Gällande mål 4 föreslår vi flera konkreta åtgärder för hur målet ska uppnås. Vi lyfter särskilt vikten av att avförskaffa pubertetsutvecklingsrekvisitet i barnpornografibrottet och möjligheten att använda brottsofferutsagor. Att barnahusverksamheten utvecklas och tillgängliggörs för alla barn är ett annat prioriterat område inom detta mål.

Vad gäller mål 5 efterfrågar ECPAT en större delaktighet för barn i kunskapsutvecklingen och bättre möjligheter att tillvara ta deras kunskaper. Detta bör ske genom mer konkreta och målgruppsanpassade metoder där barnens delaktighet säkerställs.

Relaterade artiklar

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer

Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp […]

Läs mer

Bristande barnrättsperspektiv visar på allvarliga brister i samhället

Hur värderas ett barns berättelse i rättsväsendet? Den uppmärksammade hovrättsdomen i slutet av februari, gällande en tioårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp, pekar på ett bristande barnrättsperspektiv vilket ECPAT alltför ofta ser. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns […]

Läs mer

ECPAT Sveriges techkoalition stödjer EU:s kamp mot sexuella övergrepp mot barn

Antalet upptäckta sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar snabbt från år till år. Problemets oerhörda omfattning och dess allvarliga och långvariga konsekvenser för brottsoffren gör detta till en samhällsfråga av stor betydelse. Det är också ett komplext problem som kräver åtaganden från alla berörda parter, från staten och brottsbekämpande myndigheter till näringsliv och civilsamhälle […]

Läs mer