Remissyttrande: En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

ECPAT har lämnat ett yttrande över betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT tillstyrker förslagen i betänkandet – med vissa invändningar och synpunkter.

Genom betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn har utredningen bidragit med viktig kunskapsöversikt när det gäller våld mot barn i Sverige. Betänkandet ger ett huvudsakligen välavvägt förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT är dock kritiska till att det våld som sker online inte ges ett större utrymme i utredningens förslag. Vi ställer oss också frågande till vilken roll som utredningen ser att civilsamhället ska ha i förverkligandet av strategins övergripande mål.

I betänkandet föreslås följande fem övergripande mål:

  • Mål 1 – Våld mot barn ska förebyggas
  • Mål 2 – Barns våldsutsatthet ska upptäckas
  • Mål 3 – Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till
  • Mål 4 – Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses
  • Mål 5 – Kunskaps- och metodutveckling ska stärkas


När det gäller de prioriterade insatserna som föreslås inom mål 1-3 lyfter ECPAT särskilt den kunskap och de erfarenheter som vi ser genom vår kontakt med barn och unga, till exempel i vår stödlinje Ditt ECPAT samt i vår årliga enkätundersökning Nude på nätet.

Gällande mål 4 föreslår vi flera konkreta åtgärder för hur målet ska uppnås. Vi lyfter särskilt vikten av att avförskaffa pubertetsutvecklingsrekvisitet i barnpornografibrottet och möjligheten att använda brottsofferutsagor. Att barnahusverksamheten utvecklas och tillgängliggörs för alla barn är ett annat prioriterat område inom detta mål.

Vad gäller mål 5 efterfrågar ECPAT en större delaktighet för barn i kunskapsutvecklingen och bättre möjligheter att tillvara ta deras kunskaper. Detta bör ske genom mer konkreta och målgruppsanpassade metoder där barnens delaktighet säkerställs.

Relaterade artiklar

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer