ECPATs rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och -filmer från pojkarna, inte sällan genom att utge sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta tillhör de organiserad brottslighet och barnen är deras nya brottsoffer.

ECPATs rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” fokuserar på sexuell utpressning där förövare genom manipulation förmår barn att skicka sexualiserat material och sedan hotar att sprida det om inte barnet betalar. ECPAT observerade under 2022 en kraftig ökning av barn som vände sig till stödlinjen angående denna typ av utpressning. I 2022 års upplaga av ECPATs nätbaserade undersökning, Nude på nätet, som är riktad till barn mellan 10 och 17 och handlar om deras upplevelser och erfarenheter av sexuell utsatthet på nätet, gjordes därför en fördjupning och barnen besvarade ett antal frågor i ämnet och kunde även ge fritextsvar.

Organiserad brottslighet mot barn

Utpressningen börjar i en överväldigande majoritet av fallen på de stora sociala medieplattformarna. Förövarnas tillvägagångssätt visar en större samstämmighet än vad vi ser i andra sexualbrott mot barn på nätet. Barnen berättar att förövarna är mycket skickliga i att bygga förtroende och får dem att passera gränser som de inte trodde var möjliga. Det går snabbt från första kontakten till att utpressningen börjar, ofta sker den under stark tidpress. Pojkarna berättar hur de krävs på en summa mellan ettusen och tretusen kronor. De berättar även att förövarna i många fall använder sig av internationella betalningsvägar och att kommunikationen sker på engelska. Brottsoffren är ofta mycket unga, ibland i 10-årsåldern.

Skillnad i utsatthet

Det finns en skillnad mellan pojkars och flickors utsatthet när det kommer till sexuell utpressning för ekonomiska syften och den ligger i var den ekonomiska vinsten sker. I pojkarnas fall är det barnen som själva betalar pengar till utpressaren för att försöka förhindra att nakenbilder sprids. I flickornas fall är det ofta fysiska övergrepp som dokumenteras och säljs vidare till andra.

– Internationellt organiserad brottslighet har hittat en ny inkomstkälla: barn och unga. Förövarna är medvetna om att barnet är i en ålder där det kan vara svårt att prata med vuxenvärlden om sexuella relationer på nätet. Barnets rädsla att berätta om sin utsatthet utnyttjar förövarna till fullo. Det är viktigt att vuxenvärlden och samhället inte lägger över ansvaret att hantera denna brottslighet på barnet. Skulden hör aldrig hemma hos det utsatta barnet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT lanserar chatt för att ge råd till vuxna om barns sexuella utsatthet

2021 startade ECPAT Vuxenstöd – en webbsida och stödlinje för vuxna som behöver råd om barns sexuella utsatthet. Nu lanserar ECPAT även en chattfunktion på hemsidan, för att tillgängliggöra stödet och ge fler vuxna verktyg att själva finnas där för barn och unga. Till ECPAT Vuxenstöd kan alla vuxna, både föräldrar, yrkesverksamma och andra anhöriga […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer