ECPATs rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och -filmer från pojkarna, inte sällan genom att utge sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta tillhör de organiserad brottslighet och barnen är deras nya brottsoffer.

ECPATs rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” fokuserar på sexuell utpressning där förövare genom manipulation förmår barn att skicka sexualiserat material och sedan hotar att sprida det om inte barnet betalar. ECPAT observerade under 2022 en kraftig ökning av barn som vände sig till stödlinjen angående denna typ av utpressning. I 2022 års upplaga av ECPATs nätbaserade undersökning, Nude på nätet, som är riktad till barn mellan 10 och 17 och handlar om deras upplevelser och erfarenheter av sexuell utsatthet på nätet, gjordes därför en fördjupning och barnen besvarade ett antal frågor i ämnet och kunde även ge fritextsvar.

Organiserad brottslighet mot barn

Utpressningen börjar i en överväldigande majoritet av fallen på de stora sociala medieplattformarna. Förövarnas tillvägagångssätt visar en större samstämmighet än vad vi ser i andra sexualbrott mot barn på nätet. Barnen berättar att förövarna är mycket skickliga i att bygga förtroende och får dem att passera gränser som de inte trodde var möjliga. Det går snabbt från första kontakten till att utpressningen börjar, ofta sker den under stark tidpress. Pojkarna berättar hur de krävs på en summa mellan ettusen och tretusen kronor. De berättar även att förövarna i många fall använder sig av internationella betalningsvägar och att kommunikationen sker på engelska. Brottsoffren är ofta mycket unga, ibland i 10-årsåldern.

Skillnad i utsatthet

Det finns en skillnad mellan pojkars och flickors utsatthet när det kommer till sexuell utpressning för ekonomiska syften och den ligger i var den ekonomiska vinsten sker. I pojkarnas fall är det barnen som själva betalar pengar till utpressaren för att försöka förhindra att nakenbilder sprids. I flickornas fall är det ofta fysiska övergrepp som dokumenteras och säljs vidare till andra.

– Internationellt organiserad brottslighet har hittat en ny inkomstkälla: barn och unga. Förövarna är medvetna om att barnet är i en ålder där det kan vara svårt att prata med vuxenvärlden om sexuella relationer på nätet. Barnets rädsla att berätta om sin utsatthet utnyttjar förövarna till fullo. Det är viktigt att vuxenvärlden och samhället inte lägger över ansvaret att hantera denna brottslighet på barnet. Skulden hör aldrig hemma hos det utsatta barnet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Kategorier

Relaterade artiklar

”Projekt Indikatorer” identifierar och förhindrar betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn

Sexuell exploatering av barn är en allvarlig och globalt spridd brottslighet som kan ta sig uttryck på många sätt, bland annat genom så kallade livestreamade sexuella övergrepp. För att bekämpa detta startade ECPAT Sveriges finanskoalition ”Projekt Indikatorer” med målet att försvåra och förhindra betalningar för livestreamade övergrepp mot barn. Livestreamade sexuella övergrepp mot barn innebär […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer