ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala verktyg anpassade för målgruppen, vilket ökar risken för att den här gruppen av barn varken får förebyggande insatser eller hjälp när något har hänt.

Tack vare ett treårigt stöd på drygt tolv miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden kan nu ECPAT, i ett innovationsprojekt i nära samarbete med barn och unga, utveckla en stödfunktion för målgruppen barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och intellektuella funktionsnedsättningar (IF).

Komplement till befintlig stödlinje

Projektet handlar om att genom olika digitala verktyg och hjälpmedel, till exempel bildstöd, tillgängliggöra vår stödchatt. Verktygen ska komplettera Ditt ECPAT, där barn och unga under 18 år idag erbjuds stöd via chatt, telefon och mejl. Chatt är den absolut mest populära kontaktvägen och som av majoriteten av barnen uppfattas som mest lättillgängligt.

Förstå individens förutsättningar och behov

ECPAT har anställt Malin Meissner som ansvarig för verksamhetsområdet Barn och unga och för att leda projektet. Malin har lång erfarenhet från tjejjoursrörelsen och även arbetat som forskningsassistent i flera olika projekt som involverat sexuellt våld mot barn.
– I mitt tidigare arbete såg jag bland annat att rådande bemötandemodell inte var anpassad till tjejer med kognitiva svårigheter. Det kan till exempel handla om hur vi ställer frågor, hur samtalen bedrivs och hur vi når ut med information till gruppen. Vi gjorde en enkätundersökning där vi fick in över tusen svar från tjejer med olika diagnoser och de delade massor av erfarenheter när det kom till stöd, berättar Malin Meissner.
– Tjejerna lärde mig hur jag skulle ställa frågor för att ta reda på vad varje individ behöver. Det går inte att utgå från en mall, utan det handlar om att förstå individens förutsättningar och behov.

Riskfaktorer för utsatthet

Forskning visar att neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar är riskfaktorer för att utsättas för de flesta former av våld – och sexuella övergrepp är inget undantag. En dansk studie som undersökt riskfaktorer för att utsättas för sexuella övergrepp i barndomen visade att barn med autism hade 27 gånger högre risk och 15 gånger högre risk för barn med ADHD och 10 gånger högre risk för barn med IF. Också när det kommer till nätet och spridning av nakenbilder, är gruppen mer utsatt än andra. Samma ökad utsatthet ser vi på ECPAT i vår egen årliga undersökning bland barn och unga – Nude på nätet. Barn och unga med NPF eller IF är grupper som förövare utnyttjar i högre utsträckning. Ofta kan det vara en närstående som utsätter barnen för olika typer av övergrepp och därför är det viktigt att barnen kan använda det stödverktygen på ett självständigt sätt, oavsett förutsättningar.

Barns rättigheter till stöd och information

När det kommer till befintliga stödmöjligheter berättar Malin Meissner att det finns vissa verktyg som barn kan ladda ner för att få hjälp att tolka text, men dessa underlättar inte kommunikation i interaktiv kommunikation, såsom chat. Malin ser dock en rörelse i rätt riktning.
– Det är roligt att vi är många som ser detta och satsar på att barnens rättigheter till stöd och information. Det kommer gynna vårt projekt.
När vi nu tillgängliggör stödverksamheten med nya verktyg utgår vi från ECPATs metod ”Barnet som expert” där barn är delaktiga och samskapar genom hela utvecklingsprocessen. Barnen lär oss om hur vi kan nå ut, hur ska de hitta oss, hur informationen ska se ut när de hittar oss och hur själva stödet ska utformas.

Samarbete med innovationsbyrå

I projektet arbetar vi tillsammans med den digitala innovationsbyrån Sticky Beat som tack vare ett mångårigt samarbete med ECPAT har god kännedom om målgruppen barn och unga. Tillsammans med Sticky Beat arrangerar vi kreativa workshops och fokusgrupper med barn och unga för att testa och ta fram lösningar. Det är en förutsättning för att projektet ska lyckas och barns feedback kommer att användas i hela utvecklingsarbetet. Vi träffar även föräldrar till barnen och vi har tillsatt en referensgrupp med expertorganisationer och flera verksamheter som jobbar med målgruppen.
– Vår förhoppning är att verktygen ska kunna användas av andra organisationer och verksamheter som möter barn i behov av stöd, säger Malin Meissner.

Relaterade artiklar

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer

ECPAT minns Helena Karlén

Det är med stor tacksamhet vi på ECPAT Sverige minns Helena Karlén, som gick bort den 10 september.  Helena Karlén var en av grundarna till ECPAT International 1990 och grundade ECPAT Sverige 1996. Hon var också en drivande kraft i flera viktiga framgångar för barns rättigheter, både i Sverige och internationellt. Till dessa hör den […]

Läs mer

Remissyttrande: Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter och har lämnat sitt yttrande. Tandvården är en av många aktörer inom hälso- och sjukvården som har en viktig roll i att upptäcka barn som utsatts för våld och särskilt sexuellt våld. Upptäckten kan ske på flera sätt. Det kan handla […]

Läs mer