ECPAT Sveriges techkoalition stödjer EU:s kamp mot sexuella övergrepp mot barn

Antalet upptäckta sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar snabbt från år till år. Problemets oerhörda omfattning och dess allvarliga och långvariga konsekvenser för brottsoffren gör detta till en samhällsfråga av stor betydelse. Det är också ett komplext problem som kräver åtaganden från alla berörda parter, från staten och brottsbekämpande myndigheter till näringsliv och civilsamhälle med en hög grad av samverkan dem emellan. För att bidra till sådan samverkan och uppmuntra en kollektiv respons från myndigheter, näringsliv och experter så driver ECPAT en svensk techkoalition.

Förslaget

ECPAT Sveriges techkoalition stödjer EU:s kamp mot sexuella övergrepp mot och exploatering av barn fullt ut. Vi välkomnar ambitionen att etablera ett övergripande rättsligt ramverk för att stärka åtgärderna i denna fråga och för att främja rättssäkerheten. ECPAT Sveriges techkoalition ser fram emot att vara en konstruktiv partner och att så långt möjligt tala med en röst för att stödja regeringen och EU-kommissionen under förhandlingarna om EU-kommissionens förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Kommentarer på EU-kommissionens förslag

1) Omfattning

Som nämnts ovan så strävar ECPAT Sveriges techkoalition efter att tillämpa ett holistiskt tillvägagångssätt. Givet problemets komplexitet och tekniken som ständigt utvecklas så kommer det vara viktigt att tillämpa samma tillvägagångssätt också på EU-nivå, särskilt med hänsyn till det nya EU-centrumet, samt att tillförsäkra ett EU-ramverk som är tillräckligt flexibelt för att ge utrymme för teknisk innovation och utveckling.

2) Riskbedömningar och riskbegränsande åtgärder

ECPAT Sveriges techkoalitions medlemmar, som inkluderar plattformar som TikTok och Meta samt telekomoperatörer, använder sig av flera förebyggande och riskbegränsande åtgärder, allt från policys till tekniska och operativa åtgärder, inklusive så kallade Safety-by-design förhållningssätt. Vi skulle vilja se förordningen erkänna betydelsen av företagens frivilliga åtgärder och låta dem fortsätta genom att skapa en tydlig rättslig grund för nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster att behandla data i syfte att förebygga och upptäcka sexuella övergrepp mot barn. Om det inte genomförs så kommer, så fort undantaget från e[1]Privacydirektivet löper ut, vissa frivilliga åtgärder att behöva upphöra. Frånvaron av en sådan rättslig grund skulle också påverka företagens möjligheter att utveckla och skapa nya tekniska lösningar för att motverka sexuella övergrepp mot barn på nätet.

3) Spårningsorder

Techkoalitionen är ett bra exempel på frivilliga insatser i kampen mot övergreppsmaterial på barn. Därtill så är ECPAT medlem av INHOPE-nätverket och arbetar tillsammans med Canadian Center for Child Protection i Project Arachnid. Den process som kan leda fram till att en spårningsorder utfärdas (se artikel 7 i förslaget till förordning) är förhållandevis komplex och vi befarar långa fördröjningar som kommer medföra konsekvenser för brottsoffren. Vi vill därför understryka behovet av att inkludera en klar och tydlig rättslig grund som nämnts ovan för att bevara frivilliga insatser mot sexuella övergrepp mot barn, oberoende av spårningsorder. Vi ser hur viktigt det är att upptäcka nytt material med sexuella övergrepp mot barn och att upptäcka kontaktsökning med barn i sexuellt syfte men sådana verktyg för med sig vissa utmaningar. Därför skulle vi välkomna möjligheten att samarbeta med EU-centrumet för att utforska lösningar och utveckla verktyg som lever upp till de krav som ställs i förslaget.

4) EU-centrumet

Vi välkomnar förslaget att skapa ett EU-centrum för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn och hoppas att det kommer bidra till att sätta fokus på vikten av förebyggande arbete och stöd till brottsoffer. Vi hoppas också att EU-centrumet kommer samarbeta med näringsliv och civilsamhälle genom att regelbundet konsultera dem, använda sig av deras expertis och stödja det pågående arbetet att utveckla teknik och göra den tillgänglig för så många som möjligt. Det är viktigt att pågående och välfungerande partnerskap, som till exempel mellan INHOPE och de hotlines som är medlemmar, bland andra NCMEC och IWF, likväl som mellan näringsliv och andra nyckelorganisationer såsom Canadian Center for Child Protection får fortsätta. När det gäller de rapporteringsskyldigheter som ingår i förslaget så skulle vi välkomna några förtydliganden: 1) att rapporteringsarbetet inte kommer att dupliceras; 2) att hotlines roll skulle erkännas och respekteras samt 3) att, när så är lämpligt, rapporteringen skulle begränsas till den samordnande myndigheten i etableringslandet och EU-centrumet för att undvika spridning av information som skulle kunna öppna upp för illvilliga aktörer.

Avslutning

De undertecknande medlemmarna av ECPATs techkoalition ser den föreslagna förordningen som ytterligare en möjlighet att sätta en guldstandard för reglering av det som sker på nätet. Sexuella övergrepp mot och exploatering av barn är ett globalt problem. Vi hoppas att EU kommer ha ett nära samarbete med internationella aktörer likväl som komplettera existerande, välfungerande och frivilliga åtgärder och partnerskap med ett rättsligt ramverk snarare än att fragmentisera kampen. Techkoalitionen och enskilda medlemmar finns tillgängliga för att ge fortsätta inspel och fortsätta diskussionen under tiden lagstiftningsprocessen fortskrider.

Tele2, Telia, Telenor, Tre, Bredband2, TikTok, Meta, Internetstiftelsen, Bontouch, Softtronics

Relaterade artiklar

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

Remissyttrande: En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

ECPAT har lämnat ett yttrande över betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT tillstyrker förslagen i betänkandet – med vissa invändningar och synpunkter. Genom betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn har […]

Läs mer

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer