Integritetsmeddelande ECPAT Vuxenstöd

ECPAT Vuxenstöd – så här behandlar vi dina personuppgifter:

1. Inledning

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi driver ECPAT Vuxenstöd, en tjänst för dig som är förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen i ett barns liv. När du kontaktar ECPAT Vuxenstöds kan du välja att vara anonym. Du kan alltså vända dig till ECPAT Vuxenstöd och få hjälp utan att berätta vem du är. Men du får berätta vem du är. Om du berättar vem du är innebär det att du också lämnar dina personuppgifter till oss. Därför vill vi berätta hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter, var du kan vända dig om du vill klaga m.m.

ECPAT Vuxenstöd vänder sig till dig som är förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen i ett barns liv. Vi kan även hjälpa dig om du fått en sexuellt kränkande bild eller film spridd på internet om du var under 18 år när bilden/filmen togs/producerades. Det gör vi via vår webbaserade anmälningssida ECPAT Hotline. För detta tillämpas de särskilda villkoren som gäller för ECPAT Hotline.

2. När samlar vi in dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi framför allt kan komma att behandla om dig är de uppgifter som du själv väljer att uppge, såsom namn, e-post och telefonnummer.

När du skickar ett mail via Vuxenstöds mailformulär behandlar vi de personuppgifter som du uppger, till exempel namn, e-post och telefonnummer.

3. Vad använder vi uppgifterna till?

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna ge dig information, stöd och hjälp så länge som ditt ärende pågår.

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Om du väljer att lämna personuppgifter och berättar något som gör att vi får veta eller blir oroliga för att ett barn far illa kommer vi att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det gör vi för att barnet ska kunna få det stöd hen har rätt till som barn i Sverige.

Det kan också hända att vi tillsammans kommer överens om att du behöver ytterligare stöd från samhället. Då kan vi med ditt samtycke behöva spara dina personuppgifter och lämna ut dem till en myndighet eller annan organisation för att du ska få den hjälp du behöver.

Vi för viss statistik kring kontakter till ECPAT Vuxenstöd för att förbättra vår tjänst och för att kunna använda i vårt påverkansarbete. Statistiken och informationen rör endast kontaktens innehåll, till exempel ämnet, och sparas helt anonymt. Vi för ingen statistisk som innefattar personuppgifter om dig som kontaktar oss.

4. Med vilket rättsligt stöd behandlar vi personuppgifterna?

För all behandling av personuppgifter ska det finnas en rättslig grund. ECPAT använder i detta fall ditt samtycke som rättslig grund. Att du lämnar ditt samtycke betyder att du godkänner att vi tar emot dina personuppgifter under tiden som vi har kontakt med dig och så länge som ditt ärende pågår.

Genom att uppge dina personuppgifter samtycker du till att personuppgifterna kan komma att överföras till socialtjänsten.

Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att följa instruktionerna under rubriken ”Återkalla ett samtycke” nedan.

5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Som huvudregler kommer vi inte att dela dina personuppgifter med någon utomstående. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med socialtjänsten om vi vet vem du är och du berättar något som gör att vi blir oroliga för att ett barn far illa.

Med ditt samtycke kan vi även dela dina personuppgifter med andra myndigheter eller organisationer för att du ska få hjälp och stöd.

6. Var behandlas dina personuppgifter?

Dina kontaktuppgifter behandlas och lagras i Sverige och överförs inte till annat land.

7. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Du som kontaktar ECPAT Vuxenstöd är som utgångspunkt anonym. Om du lämnar personuppgifter kommer vi att spara dem endast så länge de behövs för att kunna hjälpa dig. Om du berättar något som gör att vi blir oroliga för att ett barn far illa och behöver komma i kontakt med stödinsatser från samhället kan vi behöva spara dina personuppgifter och lämna ut dem för att barnet ska få den hjälp hen behöver. I dessa fall sparar vi personuppgifterna så länge de behövs, dock som längst i sex månader efter vår senaste kontakt. Därefter kommer de att raderas av oss.

8. Dina rättigheter som registrerad

Rätt till information – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter ECPAT Sverige behandlar om dig och i vilket syfte, ett s.k. registerutdrag. Vill du få ett registerutdrag, skicka din begäran till:

ECPAT Sverige,
Garvargatan 20
112 21 Stockholm

För att du ska kunna utöva dina rättigheter behöver vi kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Det handlar om att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av eller ändra dina uppgifter. Registerutdraget skickas endast till din folkbokföringsadress.

Rättelse, begränsningar och radering
Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du kan också begära att få dina uppgifter raderade. Om vi inte kan fullfölja din begäran, till exempel på grund av legala skyldigheter, kommer vi att informera dig om det. Dock kan vi minimera behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla legala skyldigheter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att under vissa förutsättningar begära att dina uppgifter överförs från ECPAT Sverige till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). En förutsättning är att personuppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. ECPAT Sverige gör en bedömning från fall till fall om det finns en rätt till dataportabilitet.

Återkalla ett samtycke
När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. Kontakta ECPAT Sverige på någon av adresserna under avsnittet ”Kontaktinformation till ECPAT Sverige” nedan, om du vill återkalla ditt samtycke.

Om du återkallar ditt samtycke så kommer ECPAT Sverige upphöra behandling av personuppgifterna. Om personuppgifterna redan lämnats ut till tredje part, till exempel socialtjänsten, så har ECPAT Sverige inte möjlighet att påverka den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag får du gärna höra av dig till ECPAT Sverige, du har även rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).

9. Länkar till externa webbplatser

ecpat.se/vuxenstod kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än ECPAT Sverige. ECPAT Sverige ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

10. Kontaktinformation till ECPAT Sverige

Har du frågor om ECPAT Sveriges behandling av personuppgifter kan du skriva till oss på adressen nedan.

ECPAT Sverige
Garvargatan 20
112 21 Stockholm

eller mejla till dataskydd@ecpat.se.

11. Säkerhet

ECPAT Sverige vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

12. Användning av kakor (cookies)

ECPAT Sverige kan komma att använda så kallade kakor (cookies) på ecpat.se/vuxenstod. Du kommer i så fall att informeras.

13. Förändring av integritetsmeddelande

Om detta integritetsmeddelande ändras kommer det justerade meddelandet att publiceras på ecpat.se/vuxenstod med information om när den träder i kraft. Vid större ändringar kan vi komma att kommunicera dessa direkt till dig.

Tack för att du har läst vårt integritetsmeddelande!

Detta integritetmeddelande gäller från och med den 27 april 2023 och är en uppdatering av det tidigare meddelandet från den 7 mars 2023.