Rapport från ECPAT visar på HBTQIA+-pojkars sexuella utsatthet

I ECPATs rapport ”Consent is KEY” framgår det med tydlighet att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i högre grad än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många, jämfört med barn i referensgruppen, uppger att de sålt sex – d.v.s. att en vuxen förövare har utsatt dem för brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ och ickebinära har i högre grad än andra barn blivit utnyttjade genom köp av sexuell handling eller genom att någon köpt deras nakenbilder. ECPATs rapport visar att fler barn i HBTQIA+-gruppen har erfarenhet av att sälja bilder och av att ha sexuella interaktioner med äldre personer mot ersättning. Även detta gäller framför allt pojkarna i gruppen och de icke-binära.
– När vi pratar om utsatthet för sexualbrott på nätet hamnar fokus lätt på flickor och deras utsatthet. Det är viktigt att vi även synliggör den ökade risken att utsättas hos ickebinära och pojkar som identifierar sig som HBTQIA+, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Mindre negativa till sex mot ersättning

De barn som identifierar sig som HBTQIA+ är mindre negativt inställda till sex mot ersättning och i flera fritextsvar hänvisar de till rätten att själv bestämma över sin kropp. I ECPATs undersökning ”Nude på nätet”, som ligger som grund för rapporten, framgår det att de upplever att detta kan vara ett sätt att utforska sin sexualitet – något som annars upplevs som svårt. Barnen ifrågasätter dock de äldre personer som väljer att interagera sexuellt med barn.

Rapporten visar också att barn som identifierar sig som HBTQIA+ upplever internet som en viktigare plats för att få information om sex och relationer jämfört med andra barn. Internet blir en plats för att möta likasinnade som inte är dömande.

Mer komplexa resonemang

I enkätsvaren är det tydligt att barnen i HBTQIA+-gruppen har längre och mer komplexa resonemang när det gäller samtycke, kroppsligt självbestämmande och ålderskillnader än andra grupper. Barnen förklarar själva detta med att det är frågor som blir viktigare om man identifierar sig som HBTQIA+ eftersom detta är en grupp som ofta får sina gränser kränkta och som oftare behöver försvara sina kroppsliga uttryck.
– De barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+ för komplexa och nyanserade resonemang kring samtycke och sårbarhet. Jag ser att de har mycket att lära både sina jämnåriga och vuxna på det här området, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

ECPATs rapport ”Consent is KEY” baseras på ECPATs berättelsebaserade undersökning ”Nude på nätet” från 2022. Av de 6919 barn som svarade på frågan om de identifierar sig som HBTQIA+ svarade 1133 barn att de gör det.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

ECPAT minns Helena Karlén

Det är med stor tacksamhet vi på ECPAT Sverige minns Helena Karlén, som gick bort den 10 september.  Helena Karlén var en av grundarna till ECPAT International 1990 och grundade ECPAT Sverige 1996. Hon var också en drivande kraft i flera viktiga framgångar för barns rättigheter, både i Sverige och internationellt. Till dessa hör den […]

Läs mer