Ordförandeskapet ger möjlighet att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Sverige är ordförandeland i EU under första halvan av 2023. Att hålla i ordförandeklubban innebär en möjlighet att sätta prägel på de processer som diskuteras under perioden och att sätta fokus på vikten av att bekämpa och förebygga sexuella övergrepp mot barn.  

Sverige har tagit fram övergripande prioriteringar som bland annat inkluderar försvaret av rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. ECPAT anser att det är mycket viktigt att det förslag till förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn som just nu behandlas av EU:s institutioner, får tid och utrymme på agendan.  

En brottslighet som eskalerat

Sexuella övergrepp mot barn på nätet utgör en massbrottslighet som över tid har ökat. Förövarna hittar ständigt nya sätt att begå brott och att undvika att upptäcktas. Konsekvenserna för det enskilda barnet som drabbas är ofta mycket svåra och långvariga och samhällskostnaderna stora. De flesta bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp mot barn som sprids på nätet återfinns i Europa.  

Skyldighet för tjänsteföretag

För att motverka brottsligheten krävs ett helhetsgrepp, där alla relevanta samhällsaktörer engagerar sig. EU-kommissionens förslag från den 11 maj förra året skulle innebära steg i den riktningen. Lagförslaget innebär i stora drag att tjänsteföretag – exempelvis sociala medieplattformar – blir skyldiga att använda automatiserade verktyg för att upptäcka sexuell exploatering och övergrepp mot barn, att rapportera, samt att ta bort materialet. Genom förslaget skapas också ett nytt EU-centrum mot sexuella övergrepp mot barn som ska bistå och stärka medlemsstaternas och tjänsteföretagens arbete med att förebygga och bekämpa det omfattande samhällsproblemet.  

Stort stöd hos allmänheten

Företagens möjligheter att upptäcka övergreppsmaterial i dag är beroende av en tillfällig EU-lagstiftning som slutar gälla i augusti 2024. Efter det finns inget skydd på plats. Det är värt att notera att det finns stort stöd bland allmänheten, i Sverige och övriga Europa, för att använda automatiserade verktyg för att upptäcka och ta ner bilder och filmer som innehåller sexuella övergrepp mot barn (se ECPATs opinionsundersökning från december 2021).  

EU-gemensam lagstiftning nödvändig

Intrycket av Sveriges ordförandeskap är kopplat till hur väl regeringen klarat att driva arbetet framåt. Frågorna Sverige prioriterar sänder signaler till både barn och vuxna i Sverige, i EU och i världen. En EU-gemensam lagstiftning för att motverka sexuell exploatering av barn är nödvändig och kan statuera exempel globalt. ECPAT anser att det är oerhört viktigt att ansvariga i EU:s medlemsländer aktivt arbetar med frågan under denna period och att Sverige sätter tonen för EU:s fortsatta arbete där barns rättigheter står i fokus.

Relaterade artiklar

Remissyttrande: En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

ECPAT har lämnat ett yttrande över betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT tillstyrker förslagen i betänkandet – med vissa invändningar och synpunkter. Genom betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn har […]

Läs mer

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer

Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp […]

Läs mer

Bristande barnrättsperspektiv visar på allvarliga brister i samhället

Hur värderas ett barns berättelse i rättsväsendet? Den uppmärksammade hovrättsdomen i slutet av februari, gällande en tioårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp, pekar på ett bristande barnrättsperspektiv vilket ECPAT alltför ofta ser. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns […]

Läs mer