Ordförandeskapet ger möjlighet att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Sverige är ordförandeland i EU under första halvan av 2023. Att hålla i ordförandeklubban innebär en möjlighet att sätta prägel på de processer som diskuteras under perioden och att sätta fokus på vikten av att bekämpa och förebygga sexuella övergrepp mot barn.  

Sverige har tagit fram övergripande prioriteringar som bland annat inkluderar försvaret av rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. ECPAT anser att det är mycket viktigt att det förslag till förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn som just nu behandlas av EU:s institutioner, får tid och utrymme på agendan.  

En brottslighet som eskalerat

Sexuella övergrepp mot barn på nätet utgör en massbrottslighet som över tid har ökat. Förövarna hittar ständigt nya sätt att begå brott och att undvika att upptäcktas. Konsekvenserna för det enskilda barnet som drabbas är ofta mycket svåra och långvariga och samhällskostnaderna stora. De flesta bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp mot barn som sprids på nätet återfinns i Europa.  

Skyldighet för tjänsteföretag

För att motverka brottsligheten krävs ett helhetsgrepp, där alla relevanta samhällsaktörer engagerar sig. EU-kommissionens förslag från den 11 maj förra året skulle innebära steg i den riktningen. Lagförslaget innebär i stora drag att tjänsteföretag – exempelvis sociala medieplattformar – blir skyldiga att använda automatiserade verktyg för att upptäcka sexuell exploatering och övergrepp mot barn, att rapportera, samt att ta bort materialet. Genom förslaget skapas också ett nytt EU-centrum mot sexuella övergrepp mot barn som ska bistå och stärka medlemsstaternas och tjänsteföretagens arbete med att förebygga och bekämpa det omfattande samhällsproblemet.  

Stort stöd hos allmänheten

Företagens möjligheter att upptäcka övergreppsmaterial i dag är beroende av en tillfällig EU-lagstiftning som slutar gälla i augusti 2024. Efter det finns inget skydd på plats. Det är värt att notera att det finns stort stöd bland allmänheten, i Sverige och övriga Europa, för att använda automatiserade verktyg för att upptäcka och ta ner bilder och filmer som innehåller sexuella övergrepp mot barn (se ECPATs opinionsundersökning från december 2021).  

EU-gemensam lagstiftning nödvändig

Intrycket av Sveriges ordförandeskap är kopplat till hur väl regeringen klarat att driva arbetet framåt. Frågorna Sverige prioriterar sänder signaler till både barn och vuxna i Sverige, i EU och i världen. En EU-gemensam lagstiftning för att motverka sexuell exploatering av barn är nödvändig och kan statuera exempel globalt. ECPAT anser att det är oerhört viktigt att ansvariga i EU:s medlemsländer aktivt arbetar med frågan under denna period och att Sverige sätter tonen för EU:s fortsatta arbete där barns rättigheter står i fokus.

Relaterade artiklar

Bristande barnrättsperspektiv visar på allvarliga brister i samhället

Hur värderas ett barns berättelse i rättsväsendet? Den uppmärksammade hovrättsdomen i slutet av februari, gällande en tioårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp, pekar på ett bristande barnrättsperspektiv vilket ECPAT alltför ofta ser. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns […]

Läs mer

ECPAT Sveriges techkoalition stödjer EU:s kamp mot sexuella övergrepp mot barn

Antalet upptäckta sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar snabbt från år till år. Problemets oerhörda omfattning och dess allvarliga och långvariga konsekvenser för brottsoffren gör detta till en samhällsfråga av stor betydelse. Det är också ett komplext problem som kräver åtaganden från alla berörda parter, från staten och brottsbekämpande myndigheter till näringsliv och civilsamhälle […]

Läs mer

Det räcker inte att bara fråga – ansvaret ligger på den som är över 15

Högsta domstolens dom från den 30 november visar tydligt att oavsett vad ett barn kan ha sagt om sin ålder ligger ansvaret alltid på den som är över 15 år att försäkra sig om barnets faktiska ålder innan någon form av sexuell handling händer. ECPAT delar helt domstolens bedömning i målet och tycker att det […]

Läs mer

ECPATs påverkansarbete bidrar till förändring

ECPAT arbetar för att inget barn ska utsättas för sexuell exploatering – men det kan vi inte uppnå ensamma. Därför samarbetar vi med privata aktörer och jobbar för att utkräva beslutsfattare och andra makthavare på ansvar i de fall skyddet för barn brister. I vårt arbete inhämtar vi fakta, kunskap och erfarenhet genom kontakt med […]

Läs mer