Ordförandeskapet ger möjlighet att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Sverige är ordförandeland i EU under första halvan av 2023. Att hålla i ordförandeklubban innebär en möjlighet att sätta prägel på de processer som diskuteras under perioden och att sätta fokus på vikten av att bekämpa och förebygga sexuella övergrepp mot barn.  

Sverige har tagit fram övergripande prioriteringar som bland annat inkluderar försvaret av rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. ECPAT anser att det är mycket viktigt att det förslag till förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn som just nu behandlas av EU:s institutioner, får tid och utrymme på agendan.  

En brottslighet som eskalerat

Sexuella övergrepp mot barn på nätet utgör en massbrottslighet som över tid har ökat. Förövarna hittar ständigt nya sätt att begå brott och att undvika att upptäcktas. Konsekvenserna för det enskilda barnet som drabbas är ofta mycket svåra och långvariga och samhällskostnaderna stora. De flesta bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp mot barn som sprids på nätet återfinns i Europa.  

Skyldighet för tjänsteföretag

För att motverka brottsligheten krävs ett helhetsgrepp, där alla relevanta samhällsaktörer engagerar sig. EU-kommissionens förslag från den 11 maj förra året skulle innebära steg i den riktningen. Lagförslaget innebär i stora drag att tjänsteföretag – exempelvis sociala medieplattformar – blir skyldiga att använda automatiserade verktyg för att upptäcka sexuell exploatering och övergrepp mot barn, att rapportera, samt att ta bort materialet. Genom förslaget skapas också ett nytt EU-centrum mot sexuella övergrepp mot barn som ska bistå och stärka medlemsstaternas och tjänsteföretagens arbete med att förebygga och bekämpa det omfattande samhällsproblemet.  

Stort stöd hos allmänheten

Företagens möjligheter att upptäcka övergreppsmaterial i dag är beroende av en tillfällig EU-lagstiftning som slutar gälla i augusti 2024. Efter det finns inget skydd på plats. Det är värt att notera att det finns stort stöd bland allmänheten, i Sverige och övriga Europa, för att använda automatiserade verktyg för att upptäcka och ta ner bilder och filmer som innehåller sexuella övergrepp mot barn (se ECPATs opinionsundersökning från december 2021).  

EU-gemensam lagstiftning nödvändig

Intrycket av Sveriges ordförandeskap är kopplat till hur väl regeringen klarat att driva arbetet framåt. Frågorna Sverige prioriterar sänder signaler till både barn och vuxna i Sverige, i EU och i världen. En EU-gemensam lagstiftning för att motverka sexuell exploatering av barn är nödvändig och kan statuera exempel globalt. ECPAT anser att det är oerhört viktigt att ansvariga i EU:s medlemsländer aktivt arbetar med frågan under denna period och att Sverige sätter tonen för EU:s fortsatta arbete där barns rättigheter står i fokus.

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer