ECPAT Hotline tar emot tips på sexuell exploatering av barn  

År 2005 startade ECPAT tipsfunktionen ECPAT Hotline som ett sätt för allmänheten att anonymt kunna tipsa om sexuella övergrepp på barn. ECPAT Hotline tar emot tips på alla former av sexuella övergrepp och exploatering av barn.  
– Det absolut vanligaste är att någon sett bilder eller filmer på nätet och väljer att tipsa om det, säger Louise som arbetar som utredare på ECPAT.  

När ett tips inkommer till ECPAT Hotline tas det emot av en av våra hotlineanalytiker. Analytikern konstaterar först vad tipset innehåller. Om det är en bild eller film på internet så öppnas länken i en säker miljö. Analytikern bedömer om det är ett barn och om materialet skildrar sexuell exploatering eller övergrepp. Sedan spårar analytikern i vilket land som servern med materialet finns.   

 Polisen informeras 

Om tipset på något sätt rör Sverige, till exempel om barnet eller förövaren bedöms vara svensk eller om servern finns i Sverige, informeras svensk polis. Sedan kontaktar analytikern den som ansvarar för servern och begär att bilden eller filmen tas bort.   
– Så länge övergreppsbilderna sprids på nätet får övergreppet aldrig ett slut och kränkningen för barnet fortsätter. Därför är det oerhört viktigt att materialet plockas ner från internet, säger Louise.  

Globalt samarbete 

Ofta finns övergreppsmaterialet på servrar utomlands. För att kunna hantera sådana ärenden är ECPAT sedan 2014 medlem i INHOPE – den globala paraplyorganisationen för hotlines. Genom nätverket av organisationer kan vi skicka informationen till en hotline i rätt land. Övergreppsmaterialet skickas samtidigt till Interpol som bland annat samverkar med nationella polismyndigheter för att identifiera brottsoffren.  

Tips från hotlines i andra länder 

På samma sätt som ECPAT Hotline i Sverige tipsar sina motsvarigheter i andra länder får även vi tips från andra hotlines runt om i världen, då de spårat material till en svensk server.  
– Vi får mellan 200 och 600 tips varje månad från hotlines i andra länder om material som de har spårat till svenska servrar, berättar Louise.  
Här kan du se statistik om tipsen som inkommer till ECPAT Hotline, uppdelat per kvartal.   

Uppdrag direkt från utsatta barn 

En begäran om nedtagning av bild eller film kan också komma direkt från ett barn, via stödlinjen Ditt ECPAT. Det vanligaste är att barnet har berättat för en rådgivare i Ditt ECPAT att en bild eller film sprids på sociala medier eller att ett konto hotar eller utpressar barnet. Vi den typen av ärenden informerar vi alltid svensk polis och vi kontaktar också plattformen där brottet begås. I vissa fall kan det också bli aktuellt att kontakta socialtjänsten. Hos flera större sociala plattformar är ECPAT Hotline så kallad ”trusted flagger”. Det innebär att våra anmälningar hanteras skyndsamt.  
– Många tror inte att det är möjligt att ta ner bilder som sprid på nätet, men i många fall kan vi hjälpa till med det. Vi har också tillgång till ett verktyg som kan spåra upp bilderna, så om bilden läggs upp på nätet i framtiden känner verktyget igen bilden och kan skicka en begäran om nedtagning, berättar Louise.  

Vill du lämna ett tips?

Här kan du lämna tips om sexuell exploatering av barn. Du kan tipsa anonymt.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

ECPAT Hotline – en webbsida som inte borde behövas

ECPAT Hotline är en webbsida som inte borde behövas. Där tar ECPAT emot och granskar tips på sexuella övergrepp mot barn. Du kan tipsa om bilder och filmer som finns på internet, eller något du sett eller fått kännedom utanför nätet. Så här går arbetet i ECPAT Hotline till: Under första halvåret 2023 har ECPAT […]

Läs mer

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder på barn

Många tror inte att det är möjligt att ta ned övergreppsbilder från nätet, men tack vare ny teknik är det ofta möjligt att både upptäcka och ta ned materialet.

Läs mer