Barns rätt till en trygg skolmiljö – fri från sexuell exploatering

Gång på gång uppmärksammas det i media hur skolpersonal åtalats och dömts för sexuella övergrepp mot barn i skolan. Det handlar om viktiga vuxna som ska vara barnens trygghet, men som går över alla gränser och skadar dem, deras utveckling och deras förtroende för vuxenvärlden. Det är upprörande, men det är inte förvånande. Förövare finns där barnen finns – och barnen finns i skolan.

I vår stödlinje Ditt ECPAT möter vi barn i olika åldrar som berättar om hur de utsatts i sin skolmiljö. Det rör allt från sexuella trakasserier till våldtäkter som antingen de själva eller deras kompisar blivit utsatta för. Förövaren är ibland en jämnårig, men vi möter även de som utsatts av en lärare eller annan vuxen på skolan.

Få berättar för en vuxen

Många av barnen vågar eller vill inte berätta för någon vuxen. Av de som har berättat har flera dåliga erfarenheter av hur vuxenvärlden, inklusive skolans personal, har bemött dem och hanterat det som hänt. Genom Ditt ECPAT ger vi barnet information om sina rättigheter och vilket ansvar skolan har. Vi hjälper också barnet att identifiera någon vuxen det känner förtroende för, som kan ge barnet stöd och hjälp.

Enligt skollagen ska den som erbjuds anställning i skolan visa upp ett utdrag ur belastningsregistret – en så kallad registerkontroll. Det finns dock inget förbud att anställa den som förekommer i belastningsregistret för sexualbrott mot barn, i stället utgör kontrollen en del av den helhetsbedömning som görs för att se om personen är lämplig. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en person inte förekommer i belastningsregistret betyder inte det att personen inte kan begå sexuella övergrepp på barn.

Skolans ansvar

När det kommer till skolans ansvar gällande diskriminering, kränkningar och trakasserier i skolan har regeringen nyligen gett Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att ta fram informationsmaterial till barn och vårdnadshavare om elevers rätt till skydd mot detta. Sexuella trakasserier är en form av diskriminering och kränkning som skolan har en skyldighet att både förebygga och att agera mot när det inträffar. En informationssatsningskampanj är mycket välkommen då vi vet att kunskapen bland barn och vårdnadshavare är låg, men fler krafttag behövs från alla håll. Barn har rätt till en trygg skolmiljö, fri från sexuell exploatering. Inget barn ska behöva möta sin förövare i skolan och varje barn ska kunna vända sig till en vuxen de har förtroende för och veta att de kommer bli bemötta med respekt och tagna på allvar.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer