Barns rätt till en trygg skolmiljö – fri från sexuell exploatering

Gång på gång uppmärksammas det i media hur skolpersonal åtalats och dömts för sexuella övergrepp mot barn i skolan. Det handlar om viktiga vuxna som ska vara barnens trygghet, men som går över alla gränser och skadar dem, deras utveckling och deras förtroende för vuxenvärlden. Det är upprörande, men det är inte förvånande. Förövare finns där barnen finns – och barnen finns i skolan.

I vår stödlinje Ditt ECPAT möter vi barn i olika åldrar som berättar om hur de utsatts i sin skolmiljö. Det rör allt från sexuella trakasserier till våldtäkter som antingen de själva eller deras kompisar blivit utsatta för. Förövaren är ibland en jämnårig, men vi möter även de som utsatts av en lärare eller annan vuxen på skolan.

Få berättar för en vuxen

Många av barnen vågar eller vill inte berätta för någon vuxen. Av de som har berättat har flera dåliga erfarenheter av hur vuxenvärlden, inklusive skolans personal, har bemött dem och hanterat det som hänt. Genom Ditt ECPAT ger vi barnet information om sina rättigheter och vilket ansvar skolan har. Vi hjälper också barnet att identifiera någon vuxen det känner förtroende för, som kan ge barnet stöd och hjälp.

Enligt skollagen ska den som erbjuds anställning i skolan visa upp ett utdrag ur belastningsregistret – en så kallad registerkontroll. Det finns dock inget förbud att anställa den som förekommer i belastningsregistret för sexualbrott mot barn, i stället utgör kontrollen en del av den helhetsbedömning som görs för att se om personen är lämplig. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en person inte förekommer i belastningsregistret betyder inte det att personen inte kan begå sexuella övergrepp på barn.

Skolans ansvar

När det kommer till skolans ansvar gällande diskriminering, kränkningar och trakasserier i skolan har regeringen nyligen gett Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att ta fram informationsmaterial till barn och vårdnadshavare om elevers rätt till skydd mot detta. Sexuella trakasserier är en form av diskriminering och kränkning som skolan har en skyldighet att både förebygga och att agera mot när det inträffar. En informationssatsningskampanj är mycket välkommen då vi vet att kunskapen bland barn och vårdnadshavare är låg, men fler krafttag behövs från alla håll. Barn har rätt till en trygg skolmiljö, fri från sexuell exploatering. Inget barn ska behöva möta sin förövare i skolan och varje barn ska kunna vända sig till en vuxen de har förtroende för och veta att de kommer bli bemötta med respekt och tagna på allvar.

Kategorier

Relaterade artiklar

Ordförandeskapet ger möjlighet att bekämpa sexuella övergrepp mot barn

Sverige är ordförandeland i EU under första halvan av 2023. Att hålla i ordförandeklubban innebär en möjlighet att sätta prägel på de processer som diskuteras under perioden och att sätta fokus på vikten av att bekämpa och förebygga sexuella övergrepp mot barn.   Sverige har tagit fram övergripande prioriteringar som bland annat inkluderar försvaret av […]

Läs mer

Det räcker inte att bara fråga – ansvaret ligger på den som är över 15

Högsta domstolens dom från den 30 november visar tydligt att oavsett vad ett barn kan ha sagt om sin ålder ligger ansvaret alltid på den som är över 15 år att försäkra sig om barnets faktiska ålder innan någon form av sexuell handling händer. ECPAT delar helt domstolens bedömning i målet och tycker att det […]

Läs mer

RÅ överklagar dom till Högsta domstolen

Vad krävs för att våldtäkt mot barn online ska ses som grovt brott?
I maj fälldes en man av Svea hovrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn. Brotten hade han begått mot 13 flickor i åldrarna 10 till 17 år

Läs mer

Öppet brev till Europeiska unionen:

Civilsamhällesorganisationer välkomnar den Europeiska kommissionens förslag om att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn

Läs mer