Barns rätt till en trygg skolmiljö – fri från sexuell exploatering

Gång på gång uppmärksammas det i media hur skolpersonal åtalats och dömts för sexuella övergrepp mot barn i skolan. Det handlar om viktiga vuxna som ska vara barnens trygghet, men som går över alla gränser och skadar dem, deras utveckling och deras förtroende för vuxenvärlden. Det är upprörande, men det är inte förvånande. Förövare finns där barnen finns – och barnen finns i skolan.

I vår stödlinje Ditt ECPAT möter vi barn i olika åldrar som berättar om hur de utsatts i sin skolmiljö. Det rör allt från sexuella trakasserier till våldtäkter som antingen de själva eller deras kompisar blivit utsatta för. Förövaren är ibland en jämnårig, men vi möter även de som utsatts av en lärare eller annan vuxen på skolan.

Få berättar för en vuxen

Många av barnen vågar eller vill inte berätta för någon vuxen. Av de som har berättat har flera dåliga erfarenheter av hur vuxenvärlden, inklusive skolans personal, har bemött dem och hanterat det som hänt. Genom Ditt ECPAT ger vi barnet information om sina rättigheter och vilket ansvar skolan har. Vi hjälper också barnet att identifiera någon vuxen det känner förtroende för, som kan ge barnet stöd och hjälp.

Enligt skollagen ska den som erbjuds anställning i skolan visa upp ett utdrag ur belastningsregistret – en så kallad registerkontroll. Det finns dock inget förbud att anställa den som förekommer i belastningsregistret för sexualbrott mot barn, i stället utgör kontrollen en del av den helhetsbedömning som görs för att se om personen är lämplig. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en person inte förekommer i belastningsregistret betyder inte det att personen inte kan begå sexuella övergrepp på barn.

Skolans ansvar

När det kommer till skolans ansvar gällande diskriminering, kränkningar och trakasserier i skolan har regeringen nyligen gett Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att ta fram informationsmaterial till barn och vårdnadshavare om elevers rätt till skydd mot detta. Sexuella trakasserier är en form av diskriminering och kränkning som skolan har en skyldighet att både förebygga och att agera mot när det inträffar. En informationssatsningskampanj är mycket välkommen då vi vet att kunskapen bland barn och vårdnadshavare är låg, men fler krafttag behövs från alla håll. Barn har rätt till en trygg skolmiljö, fri från sexuell exploatering. Inget barn ska behöva möta sin förövare i skolan och varje barn ska kunna vända sig till en vuxen de har förtroende för och veta att de kommer bli bemötta med respekt och tagna på allvar.

Kategorier

Relaterade artiklar

RÅ överklagar dom till Högsta domstolen

Vad krävs för att våldtäkt mot barn online ska ses som grovt brott?
I maj fälldes en man av Svea hovrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn. Brotten hade han begått mot 13 flickor i åldrarna 10 till 17 år

Läs mer

Öppet brev till Europeiska unionen:

Civilsamhällesorganisationer välkomnar den Europeiska kommissionens förslag om att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn

Läs mer

EU-lagstiftning måste skydda barn mot sexuell exploatering på nätet

Barn som utsätts för olika former av sexuellt våld på nätet mår ofta mycket dåligt och är i stort behov av stöd och hjälp. Vetskapen om att bilder eller filmer på övergrepp finns på kvar nätet orsakar stort lidande för det enskilda barnet. Det är därför av yttersta vikt att övergreppsmaterial upptäcks, rapporteras och tas […]

Läs mer

ECPAT välkomnar regeringens nya lagförslag

Förra veckan beslutade regeringen om ett nytt lagförslag som rör sexualbrott. ECPAT Sverige var en av remissinstanserna i lagstiftningsprocessen och vi ser med glädje att flera av frågorna vi länge har drivit kan bli lag från och med 1 augusti i år. Vill du läsa vårt remissvar på den utredning som ligger bakom det nya […]

Läs mer