Detta är en sammanfattad och förkortad version av vår verksamhetsberättelse. Vill du läsa hela kan du ladda ned den som PDF.

Tack för att du engagerar dig för att stoppa övergrepp på barn

2021 blev ett år där pandemin fortsatte att påverka världen. Den har även gett effekter på vårt arbete mot sexuell exploatering av barn, framför allt på grund av att brottsligheten online har ökat och att vi har givit stöd till fler barn än någonsin.

Antalet barn som vänt sig till oss med sina berättelser via Ditt ECPAT har kontinuerligt ökat. Det stora antalet barn som kontaktar oss visar ett ökat behov av att prata med en vuxen – men också att vi som organisation har högt förtroende hos barn, då de vågar vända sig till oss med sina tankar, känslor och erfarenheter kring ett ämne som kan vara svårt att prata om.

Under året har vi startat en stödlinje för föräldrar och andra viktiga vuxna eftersom vi vet att vuxenvärlden ställs inför annorlunda utmaningar när livet för barnen på och utanför nätet alltmer saknar en tydlig gräns.

Restriktionerna i samband med pandemin har inneburit att vi tagit ett rejält digitalt steg ut i hela landet, något som har bidragit till att vi nu når ut till viktiga vuxna på ett sätt vi inte har gjort tidigare. Vi har utvecklat metoder för att nå barn och unga när fysiska möten varit omöjliga vilket ger fler barn en röst.

Sexuella övergrepp mot barn är en global brottslighet och måste därför bekämpas globalt. Vårt medlemskap i det kanadensiska initiativet ”Project Arachnid” har inneburit att svenska ECPAT bidragit till att ta ner 1,3 miljoner övergreppsbilder och filmer från nätet. Så länge en bild sprids tar övergreppet inte slut.

Vi har under året sett ett tydligt ökat engagemang för vårt arbete där allt från stora företag till privatpersoner valt att ge sitt stöd till ECPAT. Det som ni bidrar med på olika sätt är ovärderligt för vår verksamhet. Stort tack! Och ett alldeles särskilt tack till alla barn för att ni delar med er av kunskaper och erfarenheter! Tillsammans gör vi skillnad!

Anna Karin Hildingson Boqvist, Generalsekreterare ECPAT Sverige


Vi arbetar för att stoppa sexuella exploatering av barn

Vårt arbete idag handlar till stor del om att förebygga och stoppa övergrepp på nätet eftersom det i barnens vardag inte finns några tydliga gränser mellan vad som händer på och utanför internet. Barns sociala umgänge sker på internet och mycket av barns sexuella utforskande sker digitalt. Där det finns barn finns det också förövare och det gäller i allra högsta grad på internet. 

Vi lyssnar på barns berättelser

I vårt arbete är barns delaktighet och inflytande avgörande för att vi ska förstå deras vardag och kunna ge stöd och råd som är betydelsefulla. För att förebygga sexuella övergrepp och exploatering måste vi hela tiden utgå från den verklighet som barn och unga möter och anpassa vårt arbete efter den snabba utveckling som sker framför allt på nätet. Barn delar dagligen sina berättelser med oss i stödlinjen Ditt ECPAT. Barns berättelser når oss också via våra enkätundersökningar, som alltid vilar på vetenskaplig grund. Utifrån detta dagliga arbete med barn och unga, får vi en unik möjlighet att studera och

analysera deras attityder och strategier, och utifrån nya lärdomar kan vi kontinuerligt utveckla hur vi bemöter barn i Ditt ECPAT och hur vi kan hjälpa föräldrar och viktiga vuxna i ECPAT Föräldrahjälpen. Utifrån dessa lärdomar kan vi också kan bidra till ett bättre förebyggande arbete på alla arenor i samhället. 

Faktainsamling och analys ger oss kunskaper som gör det möjligt för ECPAT att bedriva vårt viktiga arbete med opinionsbildning och påverkansarbete mot beslutsfattare för att stärka barns skydd i lagstiftningen.

Vårt arbete är konkret och ger resultat

Många tror inte att det är möjligt att ta bort bilder som spridits på internet men lyckligtvis finns det idag, tack vare ny teknik vissa möjligheter. Vårt samarbete med polis, digitala plattformar och
“Project Arachnid”, gör att vi kan ta bort en stor mängd övergreppsmaterial på barn och unga från nätet. Under året togs 1,3 miljoner bilder ner från digitala plattformar tack vare ECPAT och vårt arbete i ECPAT Hotline.

Vad är sexuell exploatering av barn? 

Sexuell exploatering av barn är alla former av utnyttjande av barn för sexuella ändamål. Det kan handla om sexuella övergrepp, dokumenterade sexuella övergrepp, utnyttjande genom köp av sexuell handling av barn, människohandel, live-streamade övergrepp över nätet eller att barn får lättklädda bilder eller filmer spridda utan samtycke. Sexuell exploatering sker överallt – i och utanför Sverige, offline och online.

Vår vision är en värld utan sexuell exploatering av barn

Våra långsiktiga mål

 • Barn ska inte förekomma i övergreppsmaterial på nätet.
 • Barn som exploateras sexuellt ska identifieras och upptäckas.
 • Barn, föräldrar och professionella har den kunskap som krävs för att förebygga sexuell exploatering av barn.
 • Barn har fullgott skydd mot sexuell exploatering i svensk lagstiftning.
 • Barn i utsatta situationer ges möjlighet att berätta om sina erfarenheter av sexuell exploatering.
 • Sexuella övergrepp mot barn ska förebyggas genom att förövare upptäcks samt genom att förövare och potentiella förövare söker och får adekvat hjälp.
 • Privat sektor bidrar till att stärka barns rätt till skydd mot sexuell exploatering.

Några av barnkonventionens 54 artiklar är grunden för vårt arbete

ARTIKEL 2

Barnkonventionen ger dig och alla andra barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskriminera dig eller behandla dig sämre än någon annan. Du får inte heller diskrimineras eller bestraffas för något som dina föräldrar är eller gör.

ARTIKEL 3

När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till ”barnets bästa”. De vuxna ska alltid tänka på vad som är bra för dig. Du ska få det skydd och den omvårdnad du behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker på ”barnets bästa” när beslutet rör många barn.

ARTIKEL 6

Du har rätt att leva och utvecklas. Ditt land ska göra allt det kan för att du ska kunna leva och utvecklas.

ARTIKEL 12

Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.

ARTIKEL 34

Du har rätt till skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Du har rätt att skyddas mot:

 • att tvingas att delta i en sexuell handling
 • att utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet
 • att utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material

Så använder vi pengarna

Sorry, your browser does not support inline SVG.

direkt till arbetet mot sexuell exploatering av barn

Sorry, your browser does not support inline SVG.

till kostnader för privat finansiering

Sorry, your browser does not support inline SVG.

till administration

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

Agenda 2030 och de globala målen

I flera av FN:s globala mål till 2030 ingår att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn. Där finns också viktiga mål som berör samarbete och partnerskap. 

Mål 5: Jämställdhet 

5.2 Avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

17.6, 17.16, 17.17 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation. Stärka och uppmuntra effektiva globala partnerskap. 


ECPATs tre verksamhetsområden

Barn och unga

För att barn är experter på sin egen situation

En förutsättning för att nå vår vision är att vi lyssnar till barns och ungas egna kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Tillsammans med dem skapar vi ny kunskap om deras värld – på och utanför nätet – och om hur övergrepp kan förebyggas.

Föräldrar och vuxna i barns närhet

För att vi vuxna har ansvar för barns trygghet, på och utanför nätet

Föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barns närhet har ett ansvar att förebygga sexuella övergrepp och att finnas till hands som stöd när något har hänt. Vi vet att det inte alltid är så enkelt, därför vill vi dela med oss av kunskap, råd och stöd – och förmedla barns röster till dig.

ECPAT Hotline

För att sexualbrott mot barn på nätet går att motverka

Utan globalt samarbete, innovation och nya tekniska lösningar kommer vi aldrig att nå målet om en värld fri från sexuell exploatering av barn. Vi vill alltid använda den bästa tekniken som finns tillgänglig så att över-greppsmaterial på nätet kan tas ned och bidra med vår expertis så att innovationen kan gå ännu längre.


ECPAT Hotline

En anmälningssida för allmänheten

4665 tips. Under 2021 fick ECPAT Hotline in 4665 tips, varav 2779 skildrade sexuella övergrepp på barn. Det är mer än en fördubbling av antalet relevanta tips jämfört med 2020.

ECPAT Hotline arbetar med att ta bort dokumenterade sexuella övergrepp på barn från nätet och att förse polis med relevanta tips på sexualbrott mot barn. Arbetet består av flera delar och sker i nära samarbete med bland annat svensk polis, den internationella paraplyorganisationen för hotlines (INHOPE) och Interpol. Mängden övergreppsmaterial som sprids på nätet ökar för varje år och innebär ett stort lidande för de barn som utsätts. Så länge bilderna sprids får övergreppet inget slut. Samtidigt innebär ny teknik och internationella samarbeten att fler bilder och filmer upptäcks och kan tas ned.


Miljontals övergreppsbilder nedtagna med hjälp av Arachnid

Mängden övergreppsmaterial på nätet innebär att det inte är tillräckligt att arbeta reaktivt med att ta emot tips från allmänheten och andra hotlines. Det kräver också ett proaktivt arbete och därför ingår ECPAT Hotline sedan 2018 i “Project Arachnid” ett projekt startat av Canadian Centre for Child Protection.

Arachnid är en databas, plattform och “webbcrawler” som hittar övergreppsmaterial på barn på nätet och hjälper till att ta bort det. Med hjälp av Arachnid kan betydligt större mängder övergreppsmaterial, både på det öppna nätet och på Darknet, tas bort. Projektet bidrar därmed kraftigt till att minska lidandet för de barn som utsätts. 

På Ditt ECPAT lyssnar vi på barns egna berättelser


I november hade vår stödlinje Ditt ECPAT varit öppen i ett år. Här kan barn få hjälp, stöd och kunskap om nakenbilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp, både på och utanför nätet. Barn kan även kontakta stödlinjen för nedtagning av sexuellt kränkande material som spridits online. Under andra halvan av året skedde en explosionsartad ökning av antalet inkomna chattar och besök på hemsidan för Ditt ECPAT. 

Ditt ECPAT är en del av ett större projekt, finansierat av Allmänna arvsfonden, med syfte att minska det psykiska lidandet för barn som varit utsatta för att nakenbilder eller annat sexuellt kränkande material spridits på nätet. ECPAT har sedan länge sett ett behov av direkt stöd till barn som varit utsatta för sexuella övergrepp online och vårt projekt är unikt eftersom det är det första i sitt slag som bedrivits i Sverige. Barn som får nakenbilder eller sexuellt kränkande material spritt mår ofta dåligt, inte bara vid själva händelsen utan även långt senare. Så länge bilden finns kvar och delas på nätet fortsätter kränkningen och därför är det viktigt att få stöd och hjälp med nedtagning. 

Barn kan få stöd via chatt, telefon och mail och under 2021 hade vi 311 unika stödkontakter med barn. Chatten är den mest populära kontaktvägen för barn.

Under hösten och vintern slog antalet besök i chatten rekord flera gånger om, vilket visar på det stora behov barn har av att prata om och få stöd kring vad de blivit utsatta för. Majoriteten av de barn som kontaktar Ditt ECPAT är flickor och genomsnittsåldern ligger på 14,7 år. Det finns en stor spridning på åldrarna , men två stora åldersgrupper är mellan 11–13 och 16–17 år. 


ECPAT Föräldrahjälpen

Vår nya guide för vuxna


I mitten av september lanserades ECPAT Föräldrahjälpen – en stödlinje för föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet. Här erbjuder vi stöd och hjälp i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn, på och utanför nätet. Anledningen till att vi startade en stödlinje för vuxna var att vi såg ett ökat behov av kunskap. 


Barn berättar i “Nude på nätet”

Vuxna pratar om barn och unga som skickar nakenbilder men som så ofta är det sällan barn får komma till tals i frågor som rör dem. För ECPAT är det självklart att barn har rätt att bli lyssnade på och vi behöver deras kunskap. Därför skapade ECPAT undersökningen “Nude på nätet” för att vi ville veta vad barn och unga tycker om nakenbilder, gränsdragningar och samtycke. ”Nude på nätet” har genomförts årligen sedan 2020 och i år undersökte vi barns brottsutsatthet på nätet och vilka strategier de har för att skydda sig.

“Nude på nätet” är en vinjettbaserad enkätundersökning vilket innebär att barnen får reflektera och förhålla sig till korta berättelser om sexuell utsatthet på internet. För att hitta deltagare gick ut vi ut med information till barn mellan 10 och 17 år via Snapchat och Instagram Stories under sex dagar i juni 2021. Vid intresse kunde barnen klicka på en länk till undersökningen som sedan skulle besvaras i enkätform. Hela 12 836 barn valde att delta. Vi fick kommentarer som tyder på att barnen i stor utsträckning delade länken med varandra och att de på olika sätt spred information om undersökningen till andra barn och unga. 

Unik inblick i barns utsatthet för övergrepp på nätet

Under hösten analyserade vi svaren från de närmare 13 000 barn som deltog i undersökningen “Nude på nätet”. Barnens resonemang kring ansvar, risker och skador kopplat till brottsutsatthet på nätet resulterade i rapporten ”Allt som inte är ett ja är ett nej”. Målet med rapporten, som släpptes den 15 november, var att redovisa barns utsatthet för sexualbrott på nätet samt att besvara frågan om vilka strategier de använder sig av för att skydda sig själva.


ECPAT bidrar till att stärka det juridiska skyddet för barn

Varje barn har rätt till skydd mot våld, sexuella övergrepp och exploatering. Detta står i barnkonventionen, som sedan år 2020 är lag i Sverige. Trots det brister skyddet för barn vilket vi ser dagligen i vårt arbete. ECPAT arbetar för att påverka beslutsfattare och andra viktiga aktörer för att stärka skyddet för barn och synliggöra barnet som utsätts. Varje brottsoffer är ett barn som har rätt till upprättelse.

 • Regeringen tillsatte en utredare för att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.
 • Ett nytt brott, barnfridsbrott, inträdde som gör det straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra till exempel ett sexualbrott i en nära relation.
 • Sverige tillträdde Budapestkonventionen, Europarådets it-brottskonvention.

Viktiga företagskoalitioner mot sexuell exploatering av barn

Finanskoalitionen

2007 tog ECPAT Sverige, i dialog med bland annat Skandiabanken, Rikskriminalpolisen och Finansinspektionen, initiativet till en finanskoalition mot sexuell exploatering av barn. Mellan 2015 och 2019 drevs koalitionen som en egen förening under Bankföreningen, men från och med 2020 har ECPAT tagit över samordningen.

Medlemmarna i koalitionen arbetar tillsammans för att förhindra att finansinstitutens tjänster utnyttjas för ekonomiska transaktioner vid köp av sexuella övergrepp mot barn. Under 2021 samarbetade koalitionen med nationella operativa avdelningen (NOA) på polisen för att se över indikatorer för betalningsströmmar gällande bland annat live-streamade övergrepp.

Telekomkoalitionen

Telekomkoalitionen grundades 2018 med syftet att förhindra, försvåra och förebygga att medlemmarnas tjänster och produkter missbrukas av förövare. Tillsammans med ECPAT arbetar medlemsföretagen aktivt för att stoppa exploateringen av barn på nätet. Koalitionens medlemmar har under året beslutat att den bör utvecklas för att kunna öka insatserna vilket innebär att fler aktörer inom techbranschen har möjlighet att delta.

En nylansering av koalitionen, som kommer att kallas ECPAT Sveriges techkoalition, kommer att genomföras under första kvartalet 2022. Medlemmarna har under året deltagit i workshops samt fört ett flertal dialoger med Technology Coalition i USA som tillsammans med olika företag inom techbranschen, myndigheter, hotlines och olika ideella organisationer arbetar mot sexuella övergrepp mot barn.


Internationellt samarbete ger stärkt skydd

Sexuell exploatering av barn stannar inte inom landsgränser och svenska förövare begår övergrepp utomlands. Därför samarbetar ECPAT Sverige med expertorganisationer i andra länder för att stärka barnets rättigheter. 

Genom samarbeten kommer vår kunskap till nytta för barn i andra länder och vi får möjlighet att stärka skyddet för barn i Sverige. ECPATs internationella arbete fick under 2021 stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen.

Under året har vi avslutat tre internationella projekt i Kambodja, Thailand och Filippinerna med mycket goda resultat. Detta trots alla de utmaningar som kommit till följd av pandemin och naturkatastrofer. Restriktioner har inneburit att framför allt lokala partners har tvingats arbeta mycket flexibelt. Arbetet har även lett till umbäranden för personal och deras närstående. Vi ser det som en stor framgång att vi uppnått så viktiga resultat trots läget i våra partnerländer. 


Engagemanget för barns rätt till skydd mot övergrepp ökar

Vår verksamhet är beroende av stödet från privatpersoner, företag och stiftelser. Deras engagemang gör det möjligt för oss att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn och skapa opinion i arbetet mot sexuell exploatering. Varenda krona gör skillnad och tillsammans med våra fantastiska givare skapar vi en tryggare värld för barn.


Tillsammans mot sexuell exploatering

Näringslivet är en viktig aktör i ECPATs arbete och samverkan oss emellan är nödvändig för att utbyta erfarenheter, bilda en gemensam röst och åstadkomma förändring. Ingen enskild aktör kan stoppa sexuell exploa­tering av barn på egen hand. I ECPATs företagssamarbeten tar vi tillvara på gemensamma kunskaper och möjligheter att förändra genom tekniska lösningar och informationsspridning för att kunna nå målet om en säkrare vardag för barn och unga. Under året har vi ingått flera nya samarbeten och fortsatt viktiga samtal med den privata sektorn. Vi har även hållit föreläsningar och spridit kunskap till anställda på ett antal större företag. 

”Vi har länge imponerats av ECPATs oförtröttliga arbete. Alltför många barn och unga i dag kommer i kontakt med, eller i värsta fall utsätts för, någon form av sexuell exploatering. Det är ett växande problem som måste tas på allvar, oavsett om det gäller bilder som sprids bland klasskompisar eller kriminella nätverk som utnyttjar barn sexuellt. Vi är därför väldigt stolta över att Tele2 kan möjliggöra ECPATs organisation och verktyg.”

Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetschef på Tele2

“Vi är stolta över att kunna stötta ECPATs unika arbete för att motverka att den moderna tekniken används med onda avsikter.”

Robin Spainhour, CFO på Bontouch

“Det är viktigare än någonsin att sätta ljus på problemet med sexuella övergrepp mot barn. För tyvärr har problemet inte blivit mindre under pandemin, tvärtom. Att prata öppet om riskerna liksom att samarbeta kring deras lösningar är centralt och som en del av det finansiella systemet kan Handelsbanken genom samarbetet bidra till exempel med att försvåra betalningar kopplade till övergreppsmaterial. Handelsbanken stödjer sedan många år ECPATs viktiga arbete och vi avser att fortsätta fördjupa samarbetet.”

Carina Åkerström, VD PÅ Handelsbanken


Tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare!

Sedan 2010 har ECPAT fått ta del av Svenska Postkod-lotteriets överskott. Stödet är viktigt för vårt arbete mot sexuell exploatering av barn. Genom åren har ett stort antal viktiga projekt finansierats via lotteriet. 2021 delade Postkodlotteriet ut 5 miljoner kronor i basstöd till ECPAT vilket vi är oerhört tacksamma för.
 
För att ta tillvara på barns rättigheter under pandemin fick vi dessutom ett extra stöd på 500 000 kr. Vi beviljades även medel från Postkodlotteriets drömprojekt om totalt 10,6 miljoner kronor att använda under tre år för att starta och driva Föräldrahjälpen. Stödet från Postkodlotteriet är en viktig förutsättning för att vi ska ha möjlighet att finnas för barn och deras föräldrar kring frågor som rör sexuella övergrepp. 

Under hösten kom ett lagförslag från regeringen gällande ”särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter”. Då allmännyttiga lotterier, såsom Svenska Postkodlotteriet inte är undantagna, kommer förslaget om det går igenom med stor sannolikhet att medföra långtgående negativa ekonomiska konsekvenser för den verksamhet vi och andra barnrättsorganisationer bedriver. Detta kan påverka barnets rätt till stöd och skydd från övergrepp. ECPAT skrev ett remissvar på förslaget där vi lyfte vår oro kring dessa konsekvenser. Om inte Postkodlotteriet kan fortsätta bedriva sin verksamhet kommer vi förlora en viktig partner och ett betydande stöd till vårt arbete för att hjälpa barn och unga som riskerar att utsättas eller har utsatts för sexuella övergrepp.

ECPATs styrelse. Övre raden från vänster: Johanna Lundin Bhattacharyya, Linda Vismer, Peder Ramel. Mellersta raden från vänster: Emma Henriksson, Sara Pontander, Silvia Ingoldsdottir Åkermark. Undre raden från vänster: Daniel Akenine, ECPATs generalsekreterare Anna Karin Hildingson Boqvist, Claes Eriksson, Amanda Netscher.

ECPATs styrelse

Styrelsen har bestått av ordförande, två vice ordförande samt sex ledamöter. Styrelsen har hållit fem protokollförda styrelsemöten samt ett konstituerande möte. Styrelsens sammansättning 2021:

Emma Henriksson (Invald 2021)

Strateg på Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare riksdagsledamot, gruppledare för Kristdemokraternas riksdagsgrupp och f.d. ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd, mångårigt engagemang i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp. Ordförande. Deltagit på 4 möten.

Peder Ramel (Ledamot hela året)

Tidigare VD inom telekombranschen. Peder har ett långt engagemang för ECPATs fråga och var pionjär i att verka för att blockera sajter med övergreppsbilder på barn. Vice ordförande. Deltagit på 4 möten.

Johanna Lundin Bhattacharyya (Ledamot hela året)

Ekonomichef på Arbetsgivarföreningen Fremia. Vice ordförande. Deltagit på 5 möten.

Sara Pontander (Ledamot hela året)

Rekryteringskonsult Wise Professionals, tidigare kommersiell chef KILROY Travels. Deltagit på 6 möten.

Amanda Netscher (Ledamot hela året)

Samordnare föräldraskapsstöd på länsstyrelsen, utvecklingsledare inom våldsprevention, kommunikationsansvarig nya pandemilagen. Deltagit på 3 möten.

Daniel Akenine (Invald 2021)

Nationell teknikchef för Microsoft och ledamot i regeringens digitaliseringsråd. 15 års internationell erfarenhet av digitaliseringsfrågor, cybersäkerhet, digitala integritetsfrågor och AI. Daniel har arbetat som fysiker, föreläsare, författare och forskare på Karolinska Institutet. Deltagit på 4 möten.

Claes Eriksson (Invald 2021)

Ekonomichef på AAK i Karlshamn. Civilekonom med omfattande erfarenhet från näringslivet inom ekonomisk styrning och planering och har mångårigt arbete i styrelser bakom sig. Deltagit på 4 möten.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark (Invald 2021)

Lång erfarenhet som specialiståklagare och brottmålsadvokat. Delägare Brottsbyrån. Ledamot. Deltagit på 2 möten.

Linda Vismer (Invald 2021)

Arbetar på IOGT-NTO med förbundsstyrelsens strategi- och organisationsutvecklingsarbete. Långvarigt engagemang för sexualitetsfrågor och hållbarhetsfrågor inom turism. Nyvald ledamot vid årsmötet. Deltagit på 3 möten.

Kent Persson (Avgick 2021)

Utvecklingschef på Heimstaden, f.d. partisekreterare (M) och kommunalråd i Örebro. Ordförande. Deltagit på 2 möten.

Tove Kjellander (Avgick 2021)

Barnrättskonsult, grundare av Vinkelrätt. Sitter i Childhoods expertråd och var tidigare ordförande i Nätverket för Barnkonventionen. Vice ordförande. Deltagit på 2 möten.

Lisa Ericson (Avgick 2021)

Opinionsbildare och organisationskonsult. F.d. ordförande för Nätverket för barnkonventionen samt politisk sekreterare (FI). Deltagit på 1 möte.

Elin Lundgren (Avgick 2021)

Riksdagsledamot (S), Gävleborg, ledamot i civilutskottet. F. d generalsekreterare i Ungdomens Nykterhetsförbund. Deltagit på 2 möten.