Mängden dokumenterade sexuella övergrepp på barn ökar i världen. Samtidigt gör ny teknik att vi kan ta ner många fler övergreppsbilder och filmer från nätet och att fler utsatta barn kan identifieras och tas ur övergrepp. Vi ser det som nödvändigt att fler hotlines utvecklas och att fler använder den senaste tekniken för att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av barn. Det finns ett stort behov av fler hotlines, speciellt i länder där sexuell exploatering av barn är ett växande problem. ECPAT Sverige stödjer därför arbetet med att bygga upp hotlines i länder som saknar en egen hotline.

Tack vare stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen har vi sedan 2018 ett samarbete med expertorganisationer i Filippinerna och Kambodja genom projektet ”Barn är ingen handelsvara” respektive ”Strengthening the protection of children in Cambodia against online sexual exploitation”. I Kambodja samarbetar vi med APLE, Action Pour Les Enfants och i Filippinerna med ECPAT Filippinerna, bland annat med att utveckla deras hotlines. De lokala aktörerna gör ett viktigt arbete för att förebygga brottsligheten och hjälpa barn som redan utsatts.

Framgångar mot live-streaming i Filippinerna

En särskild brottstyp som fått fäste på Filippinerna är live-streaming av sexuell exploatering av barn. Brottet innebär att en förövare via webbkamera från sitt hem – till exempel i Sverige – beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn som befinner sig någon annanstans. Ofta i just Filippinerna. Tack vare vårt samarbete med ECPAT Filippinerna har de kunnat engagera företag som arbetar med betalningsöverföringar i arbetet mot sexuell exploatering av barn. De har också bidragit till att en specialstyrka mot människohandel har skapats med befogenhet och skyldighet att hantera fall av bland annat övergrepp och exploatering av barn, vilket förväntas göra stor skillnad i kampen mot sexuell exploatering av barn.

För att nå målet att etablera en nationell hotline har ECPAT Filippinerna byggt upp nödvändiga relationer med relevanta myndigheter. Barn och unga i Filippinerna har genom projektets insatser ökat sin kunskap om sexuell exploatering av barn, exempelvis vilka risker som finns, vilka rättigheter barnen har och vad man kan göra om man utsätts för sexuell exploatering.

Även vuxna och yrkesverksamma har ökat sin kunskap i Filippinerna tack vare de insatser som ECPAT Filippinerna genomför. ECPAT Filippinerna har under projektets gång utvecklat ett gott samarbete med viktiga beslutsfattare, vilket har lett till flera exempel där sexuell exploatering av barn har satts på regeringens agenda.   

Ny hotline och ökad kunskap i Kambodja

Vårt samarbete med APLE arbete har gjort skillnad för barn på flera sätt. Under 2019 kunde APLE registrera en hotline och ingår nu i INHOPE, paraplyorganisationen för hotlines runt om i världen. Kambodjas hotline har redan tagit emot 320 relevanta rapporter om sexuella övergrepp av barn. APLEs arbete har lett till att 66 misstänkta förövare har arresterats, varav 26 fall handlade om en misstänkt utländsk förövare vars fall skickats vidare till Interpol. 

Vårt samarbete har också bidragit till att barn som utsatts för sexuell exploatering har erbjudits juridiskt stöd före, under och efter rättsprocessen. APLE har även möjliggjort för utredare, barn och deras familjer att kunna träffas i en miljö där barnet kan känna sig mer bekvämt, och därför lättare kan förbereda sig på rättsprocessen.

Genom samarbetet bidrar vi även till att öka medvetenheten i landet om barns rättigheter och om sexuell exploatering av barn på nätet. För att nå en långsiktig effekt har unga utbildats i att själva sprida medvetenhet kring sexuell exploatering av barn bland andra unga (så kallade peer-to-peer nätverk).  Barn och unga, statligt anställda och olika samhällsorganisationer har under deltagit i APLE:s utbildningsinsatser, exempelvis har polise fått ökad kunskap kring att snabbt ingripa i misstänkta fall utifrån barnens rättigheter och behov.

Safe migration i norra Thailand

Människor från etniska minoritetsgrupper i Myanmar har under många år korsat gränsen till Thailand på flykt från förtryck och svåra ekonomiska förhållanden. Migrantläger längs gränsen får nu allt mindre resurser, vilket gör att många tar sig vidare in i Thailand. Barn löper då hög risk att exploateras sexuellt. I projektet Safe migration i norra Thailand samarbetar vi med Diakonia och lokala organisationer, bland annat ECPAT Thailand, för att stärka barns rätt att leva fria från utnyttjande och exploatering. Projektet drivs med stöd av Postkodlotteriet.