Mängden dokumenterade sexuella övergrepp på barn ökar i världen. Samtidigt gör ny teknik att vi kan ta ner många fler övergreppsbilder och filmer från nätet och att fler utsatta barn kan identifieras och tas ur övergrepp. Vi ser det som nödvändigt att fler hotlines utvecklas och att fler använder den senaste tekniken för att förebygga och bekämpa sexuell exploatering av barn. Det finns ett stort behov av fler hotlines, speciellt i länder där sexuell exploatering av barn är ett växande problem. ECPAT Sverige stödjer därför arbetet med att bygga upp hotlines i länder som saknar en egen hotline. 

En särskild brottstyp som fått fäste på Filippinerna är live-streaming av sexuell exploatering av barn. Brottet innebär att en förövare via webbkamera från sitt hem – till exempel i Sverige – beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn som befinner sig någon annanstans – ofta i just Filippinerna. Även i Kambodja syns en ökning av övergrepp på barn via nätet.  

Tack vare stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen samarbetar vi sedan 2018 med expertorganisationer i Filippinerna och Kambodja. Både APLE, Action Pour Les Enfants i Kambodja och ECPAT Filippinerna har genom vårt samarbete etablerat nationella hotlines. Det innebär att dokumenterade sexuella övergrepp som sprids på nätet kan tas ned, och att brottsutredningar för att identifiera och stötta offer, och lagföra förövare, kan påbörjas. I och med att våra hotlines är nationellt erkända och även medlemmar i INHOPE, den globala paraplyorganisation för hotlines, kan våra analytiker skicka vidare material till polis i det land som övergreppet ska utredas.  

Ökad motståndskraft bland barn i Filippinerna 

Genom ECPAT Sveriges och ECPAT Filippinernas samarbete har barn och unga i Filippinerna ökat sin kunskap om sexuell exploatering av barn. ECPAT Filippinernas ungdomsgrupp har varit en väldigt viktig samarbetspartner som har arbetat för att stärka barns motståndskraft genom att nå ut till barn och unga med information. Bland annat om barnets rättigheter, vilka risker som finns på nätet och vad barnet kan göra om hen utsätts för sexuell exploatering.

ECPAT Filippinerna jobbar med hela lokalsamhällen för att höja medvetenheten och kunskapen bland vuxna i barns närhet, och de som jobbar nära barn eller i risksektorer, till exempel socialtjänst, polis, och hotell och turism. ECPAT Filippinerna har lyckats engagera betaltjänstföretag för att stoppa betalningsöverföringar för övergreppsmaterial på barn. De har också inom ramen för vårt samarbete utvecklat ett bra samarbete med viktiga beslutsfattare, vilket har lett till flera exempel där sexuell exploatering av barn har satts på regeringens agenda.

Stärkt barnrättsperspektiv i Kambodja 

Vårt samarbete med APLE har gjort skillnad för barn på flera sätt. Barn som utsatts för sexuell exploatering har kunnat erbjudas en mer barnrättslig brottsutredning i alla led; barnets bästa har praktiserats i förhörsmetoder, barnvänliga rum och genom möjligheten att reflektera över och dela sina erfarenheter i efterhand. Polis och övrigt rättsväsende har utbildats i barnvänligt bemötande, vilket också givit bättre bevisgrund i åtal mot förövare. APLE arbetar nu för att Kambodja ska tillämpa barnahusmodellen, ett arbetssätt vi har i Sverige där alla instanser kring ett barn som utsatts för övergrepp samarbetar för barnets bästa.   

Genom samarbetet bidrar vi även till att öka medvetenheten i landet om barns rättigheter och om sexuell exploatering av barn på nätet. För att nå en långsiktig effekt har unga utbildats i att själva sprida medvetenhet kring sexuell exploatering av barn bland andra unga i så kallade peer-to-peer nätverk.

Samarbeten där vår kunskap behövs

ECPAT Sverige har även ingått i andra samarbeten för att stärka barnets skydd mot sexuell exploatering, där vår kunskap gör nytta. Till exempel i norra Thailand där migranter från Myanmar lever i stor utsatthet och där risken för sexuell exploatering av barn är hög. Tillsammans med Diakonia och med stöd av Postkodlotteriet samarbetade ECPAT Sverige tillsammans med bland andra ECPAT Thailand i ett projekt för att sprida kunskap och engagera barn, men även lokala makthavare, i rättighetsarbete.