Sexuell exploatering av barn är gränsöverskridande internationell brottslighet som innebär allvarliga konsekvenser för de barn som drabbas. För att kunna stoppa denna brottslighet måste hela samhället kraftsamla och hjälpas åt. ECPAT arbetar utifrån en holistisk modell med barn och vuxna, beslutsfattare, myndigheter och privat sektor för att stärka barnets rätt till skydd mot sexuell exploatering – på och utanför nätet.

Spridningen av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar dramatiskt och under 2022 fick den amerikanska organisationen NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) in cirka 87 miljoner bilder och filmer som skildrade sexuella övergrepp på barn. Mer än sextio procent av allt övergreppsmaterial i världen lagras på servrar i Europa. Varje sekund delas bilder och filmer med sexuella övergrepp mot barn.

För det utsatta barnet innebär spridningen att övergreppet aldrig får ett slut vilket kan orsaka ett allvarligt och långsiktigt lidande. Det påverkar barns hälsa och skolgång och det kan även leda till en ökad risk för att utsättas för fler former av sexualbrott. Vi vet även att spridning av övergreppsmaterial har lett till suicidförsök och suicid.

För att kunna stoppa den stora spridningen av övergreppsmaterial på nätet och hjälpa barn ur övergreppssituationer behövs tekniska verktyg och lösningar. EU-kommissionen har därför lagt fram ett förslag om förordning för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Idag finns en tillfällig lagstiftning som ger internetföretag undantag från EU:s integritetsskyddslagstiftning, detta gör att de på frivillig basis kan spåra och upptäcka övergreppsmaterial på barn. Denna upphör 4 augusti 2024. Om inte EU-kommissionens lagförslag är på plats då, försvinner helt möjligheten för internetföretagen att skydda barn på sina plattformar och det blir olagligt att förebygga, söka, rapportera och ta ner övergreppsmaterial på barn. För att inte barn ska stå helt utan skydd mot sexuella övergrepp på nätet, den plats där de tillbringar en stor del av sin vardag, är det nu bråttom att en lagstiftning kommer på plats.

EU-kommissionens lagförslag skulle innebära att internetföretag ska förebygga att deras tjänster missbrukas för att begå sexuella övergrepp mot barn. Det handlar först om riskanalys och om riskminimerande åtgärder. Om det trots detta finns risk för att tjänsten missbrukas kan beslut om obligatorisk spårning fattas.

Under hela processen ska myndigheterna ta hänsyn till de grundläggande friheterna och rättigheterna för berörda parter, inklusive rätten till respekt för privatlivet. Ett intensivt förhandlingsarbete pågår just nu och vi är ödmjuka inför de svåra frågeställningar som kommer med förslaget och att det kan medföra vissa justeringar. Starka röster har höjts mot förslaget och tonläget är stundtals mycket högt. I huvudsak handlar kritiken om risken för inskränkningar i den personliga integriteten. Kritikerna kallar förslaget för “Chat control” och pratar om “massövervakning”.

Den tekniska utvecklingen kommer alltid gå mycket fortare än lagstiftningsprocesser i EU. Det är därför viktigt att lagstiftningen är teknikneutral. Bästa möjliga teknik som lever upp till lagstiftningens krav på precision och proportionalitet är det som ska och får användas.

Frivilliga åtgärder från techföretagens sida har varit och är viktiga men de är inte tillräckliga. Ambitionsnivån från företagens sida är högst varierande och åtgärderna sker utan insyn vilket är inte tillräckligt för att ge barn trygghet på nätet. På ECPAT vill vi att de frivilliga åtgärderna får finnas kvar som en del av företagens riskminimerande åtgärder. Den tillfälliga lagstiftning som nu möjliggör dessa frivilliga åtgärder går dock ut nästa år. Utan en ny EU-lagstiftning på plats sviker vi barnen. Det kan ECPAT Sverige aldrig acceptera.