Hotline-integritetsmeddelande

1. Inledning
ECPAT Hotline är en webbaserad anmälningssida där vem som helst kan lämna ett tips avseende alla former av sexuell exploatering av barn. ECPAT Hotlines uppgift är att bidra till att fler sexualbrott mot barn beivras. Arbetet i ECPAT Hotline bidrar också till att övergreppsmaterial tas ned från internet. Du som tipsar kan välja att vara anonym eller att uppge personuppgifter.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till ECPAT Hotline. Vi vill med detta integritetsmeddelande förklara hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med rådande lagstiftning och hur du kan utöva dina rättigheter.

2. Personuppgiftsansvarig
ECPAT Sverige – Garvargatan 20, 112 21 Stockholm. Org. nummer: 802402-5499. ECPAT Sverige är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter.

Information om hur du kontaktar ECPAT Sverige finns under avsnittet ”Kontaktinformation till ECPAT Sverige” i denna policy.

3. När behandlar ECPAT Hotline dina personuppgifter?
När du registrerar ett tips via ECPAT Hotline samlar vi in de personuppgifter som du själv väljer att uppge, t.ex. namn, e-post och telefonnummer.

När du skickar ett tips till info@ecpathotline.se samlar vi in din mejladress samt eventuella andra personuppgifter som du anger i ditt tips.

Systemet i ECPAT Hotline gör att du har möjlighet att återkomma och få information om ditt lämnade tips. Av vikt är då att du sparar det angivna referensnumret som härrör sig till tipset.

4. Med vilket rättsligt stöd behandlar vi personuppgifterna?
För insamling, lagring och överföring av dina personuppgifter i syfte att möjliggöra för Polismyndigheten att följa upp ditt tips använder vi oss av den rättsliga grunden samtycke.

Genom att uppge dina personuppgifter i anmälan samtycker du till att personuppgifterna överförs till Polismyndigheten, såvida du inte explicit anger något annat. Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att följa instruktionerna under rubriken ”Återkalla ett samtycke” nedan.

5. Vad använder vi uppgifterna till?
De personuppgifter som du lämnar kommer att registreras i en databas hos oss i syfte att möjliggöra för Polismyndigheten att kontakta dig och inhämta kompletterande uppgifter angående ditt tips.

ECPAT Hotline för viss statistik kring lämnade tips, exempelvis avseende brottstyp, men statistikföringen innefattar inte tipslämnares personuppgifter.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Dina uppgifter kommer att utlämnas till Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) om ECPAT Hotline vidarebefordrar ditt tips. Om du har accepterat cookies kan dina uppgifter komma att delas med tredje part. Läs mer om detta i vårt cookiemeddelande och p. 13.

7. Var behandlas dina personuppgifter?
Dina kontaktuppgifter behandlas och lagras i Sverige och överförs inte till annat land. Om du har accepterat cookies kan dina kontaktuppgifter komma att delas med tredje land. Läs mer om detta i vårt cookiemeddelande och p. 13.

8. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter tills de inte längre är nödvändiga för att effektivt kunna följa upp ditt tips, dock inte längre än tolv månader.

9. Dina rättigheter som registrerad
Rätt till information – registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter ECPAT Sverige behandlar om dig och i vilket syfte, ett s.k. registerutdrag. Vill du få ett registerutdrag, skicka din begäran till dataskydd@ecpat.se eller

ECPAT Sverige,
Garvargatan 20
112 21 Stockholm

Ange ditt referensnummer om du har tillgång till det. Registerutdraget skickas endast till din folkbokföringsadress.

Rättelse, begränsningar och radering
Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du kan också begära att få dina uppgifter raderade. Om vi inte kan fullfölja din begäran, t.ex. på grund av legala skyldigheter, kommer vi att informera dig om det. Dock kan vi minimera behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla legala skyldigheter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att under vissa förutsättningar begära att dina uppgifter överförs från ECPAT Sverige till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). En förutsättning är att personuppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. ECPAT Sverige gör en bedömning från fall till fall om det finns en rätt till dataportabilitet.

Återkalla ett samtycke
När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. Kontakta ECPAT Sverige på någon av adresserna under avsnittet ”Kontaktinformation till ECPAT Sverige” nedan, om du vill återkalla ditt samtycke.

Om du återkallar ditt samtycke så kommer ECPAT Sverige upphöra behandling av personuppgifterna. Om personuppgifterna redan lämnats ut till tredje part, dvs. Polismyndigheten, så har ECPAT Sverige inte möjlighet att påverka den fortsatta behandlingen av Polismyndigheten.

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag får du gärna höra av dig till ECPAT Sverige, du har även rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).

10. Länkar till externa webbplatser
ecpathotline.se kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än ECPAT Sverige. ECPAT Sverige ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

11. Kontaktinformation till ECPAT Sverige
Har du frågor om ECPAT Sveriges behandling av personuppgifter kan du skriva till oss på adressen nedan.

ECPAT Sverige
Garvargatan 20
112 21 Stockholm

eller mejla till dataskydd@ecpat.se.

12. Säkerhet
ECPAT Sverige vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

13. Användning av kakor (cookies)
ECPAT Sverige kan komma att använda så kallade kakor (cookies) på ecpat.se/hotline. Du kommer i så fall att informeras.

14. Förändring av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy ändras kommer ECPAT Sverige att publicera den justerade integritetspolicyn på ecpathotline.se med information om när den träder i kraft. Vi kan också komma att informera dig på annat sätt, t.ex. via e-post. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss. Information om hur du kontaktar ECPAT Sverige finns under avsnittet ”Kontaktinformation till ECPAT Sverige” i denna policy.

Tack för att du har läst vårt integritetsmeddelande!

Detta integritetmeddelande gäller från och med den 17 maj 2023 och är en uppdatering av det tidigare meddelandet från den 27 april 2023.