De allra flesta barn idag har utsatts för ett sexuellt ofredande eller övergrepp på nätet. Det skapar allvarliga trauman och så länge bilder eller filmer finns kvar och sprids tar övergreppen inte slut. Offrets upplevelse går inte att mätas och samhällskostnaderna är stora. 

Sverige har alla möjligheter att vara ledande i att främja barnets rätt till en trygg sexualitet.  Det kräver handlingskraft, samarbete och resurser.  

ECPATs krav: 

Enligt barnkonventionen gäller barns rätt till skydd oavsett ålder men i praktiken skyddas varken pubertetsutvecklade barn eller barn mellan 15 och 17 år fullt ut. 

  • ECPAT kräver att pubertetsutvecklingsrekvisitet i barnpornografibrottet avskaffas  
  • ECPAT kräver att det införs strikt ansvar vad gäller barnets ålder när det kommer till sexualbrott mot barn  

Spridningen av bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar. Under 2021 inkom 85 miljoner filer med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn till det amerikanska rapporteringscentret NCMEC och vi vet att de flesta övergreppsbilder och filmer inte upptäcks. Bakom varje bild finns ett barn och så länge den sprids fortsätter övergreppet. Barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp på nätet måste stärkas. 

  • ECPAT kräver att det blir obligatoriskt för plattformar att upptäcka, anmäla och ta ner övergreppsmaterial på barn på nätet  

Förundersökningar om sexualbrott mot barn kan ofta ta lång tid. För att tillgodose barnets rätt till stöd och information behövs, utöver i förekommande fall målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn, en särskilt utsedd kontaktsamordnare hos polisen som finns tillgänglig för barnets frågor. Denna funktion bör inte vara en del av förundersökningen.  

  • ECPAT kräver att det införs kontaktsamordnare hos polisen som stöd åt barn som har utsatts för sexualbrott   

Övergreppsmaterialet som förekommer i rättegångar om barnpornografibrott är ofta omfattande och det är inte alltid alla barn som förekommer i materialet identifieras.  I vissa länder används då så kallade victim impact statements för att tydliggöra kränkningens allvar och de konsekvenser brottsligheten får för enskilda barn. Det rör sig antingen om inspelningar eller utsagor som läses upp i rätten. På det sättet uppmärksammas även de oidentifierade barnen i  materialet av rättsväsendet. 

  • ECPAT kräver att det införs möjlighet till brottsofferutsagor under rättegångar som gäller barnpornografibrott med relaterade brott