Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp mot barn har ökat och det handlar framför allt om sexuella övergrepp på nätet.

Barn har rätt att skyddas från alla former av våld och kränkande behandling, men för att detta ska kunna ske är kunskap en förutsättning. För att stoppa våld mot barn behövs kännedom om hur vanligt det är, hur våldet ser ut och vilka faktorer som är kopplade till våldet. Kunskapen ger förutsättningar att förebygga våld och ge barn det skydd som de har rätt till.

57 procent utsatta

I Stiftelsen Allmänna Barnhusets studie deltog drygt 5 800 elever från årskurs 9 i grundskolan. Studien ligger till grund för rapporten ”Våld mot barn 2022” och resultaten visar att över 57 procent av barnen har varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. 40 procent har varit utsatta av en vuxen förövare.

Sexuella övergrepp ökar

Studien visar också att sexuella övergrepp har ökat betydligt sedan 2016 – från 20,3 procent till 28,4 procent. Ökningen gäller för både flickor och pojkar. Det är framför allt övergrepp som skett digitalt som har ökat, till exempel att förövaren visat bilder på barnet, eller andra, i sexuella positioner eller bett barnet utföra sexuella tjänster på internet.

Utsatta av vuxna förövare

Sexuella övergrepp där förövaren är en vuxen har mer än fördubblats från studien 2015 – från 6,6 procent till 13,3 procent. Framför allt är det sexuella övergrepp som begått av okända vuxna som har ökat. I studien 2016 rapporterade 6,3 procent av samtliga elever att de utsatts av en okänd vuxen och i denna studie 12,2 procent.

Unga som utsätter andra unga

Sexuella övergrepp där förövaren är en jämnårig har också ökat markant – från 15,4 procent till 21,3 procent. Att förövaren ofta är ett jämnårigt barn ligger i linje med vad ECPAT ser i undersökningen ”Nude på nätet” – ECPATs nätbaserade undersökning där 13 433 barn deltog 2022. Även i stödlinjen Ditt ECPAT ser vi att många barn och unga som kontaktar oss har blivit utsatta av andra unga.

ECPATs undersökning visar fler utsatta

ECPATs undersökning ”Nude på nätet” visar dock på att en betydligt större andel barn blivit utsatta för sexuellt våld. Till exempel visar vår undersökning 2022 att 90 procent av de deltagande flickorna och 54 procent av pojkarna varit utsatta för minst ett sexualbrott. Skillnaderna i resultaten kan ha sin förklaring i hur vi ställer frågorna och hur vi beskriver brottstyperna. I många fall vet inte barnen om att det de utsatts för räknas som ett övergrepp eller sexuellt våld och det blir då extra viktigt att använda begrepp som barn själva använder och beskriva scenarion så att barnet lättare kan relatera till om hen blivit utsatt för något liknande.

Få utsatta berättar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset rapport visar att relativt få våldsutsatta unga berättat om våldet för en professionell person. Studien visar också brister i bemötande samt tillgång till stöd och behandling efter att våldet avslöjats. Långt ifrån alla barn som själva upplevde att de behövde stöd hade fått det och en betydande andel av de som sökt professionellt stöd var missnöjda.

Barns rätt till skydd

Både resultaten från ”Våld mot barn 2022” och ECPATs undersökning ”Nude på nätet” synliggör en utbredd våldsutsatthet hos barn och unga när det gäller ett flertal våldsformer. Bättre kunskap hos vuxenvärlden om utsattheten hos barn är ett första steg för att kunna stoppa och förebygga våld och övergrepp mot barn.
– Den här kartläggningen är oerhört viktig för att öka kännedomen om barns utsatthet. Barn har rätt att skyddas från alla former av våld, så som sexuella övergrepp på och utanför nätet, och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Detta är något som måste ligga i fokus hos varje makthavare och beslutsfattare, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Läs hela rapporten

Stiftelsen Allmänna Barnhusets rapport ”Våld mot barn 2022” finns att ladda ner här.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT Hotline – en webbsida som inte borde behövas

ECPAT Hotline är en webbsida som inte borde behövas. Där tar ECPAT emot och granskar tips på sexuella övergrepp mot barn. Du kan tipsa om bilder och filmer som finns på internet, eller något du sett eller fått kännedom utanför nätet. Så här går arbetet i ECPAT Hotline till: Under första halvåret 2023 har ECPAT […]

Läs mer

Remissyttrande: En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

ECPAT har lämnat ett yttrande över betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT tillstyrker förslagen i betänkandet – med vissa invändningar och synpunkter. Genom betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn har […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till […]

Läs mer

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer