Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp mot barn har ökat och det handlar framför allt om sexuella övergrepp på nätet.

Barn har rätt att skyddas från alla former av våld och kränkande behandling, men för att detta ska kunna ske är kunskap en förutsättning. För att stoppa våld mot barn behövs kännedom om hur vanligt det är, hur våldet ser ut och vilka faktorer som är kopplade till våldet. Kunskapen ger förutsättningar att förebygga våld och ge barn det skydd som de har rätt till.

57 procent utsatta

I Stiftelsen Allmänna Barnhusets studie deltog drygt 5 800 elever från årskurs 9 i grundskolan. Studien ligger till grund för rapporten ”Våld mot barn 2022” och resultaten visar att över 57 procent av barnen har varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. 40 procent har varit utsatta av en vuxen förövare.

Sexuella övergrepp ökar

Studien visar också att sexuella övergrepp har ökat betydligt sedan 2016 – från 20,3 procent till 28,4 procent. Ökningen gäller för både flickor och pojkar. Det är framför allt övergrepp som skett digitalt som har ökat, till exempel att förövaren visat bilder på barnet, eller andra, i sexuella positioner eller bett barnet utföra sexuella tjänster på internet.

Utsatta av vuxna förövare

Sexuella övergrepp där förövaren är en vuxen har mer än fördubblats från studien 2015 – från 6,6 procent till 13,3 procent. Framför allt är det sexuella övergrepp som begått av okända vuxna som har ökat. I studien 2016 rapporterade 6,3 procent av samtliga elever att de utsatts av en okänd vuxen och i denna studie 12,2 procent.

Unga som utsätter andra unga

Sexuella övergrepp där förövaren är en jämnårig har också ökat markant – från 15,4 procent till 21,3 procent. Att förövaren ofta är ett jämnårigt barn ligger i linje med vad ECPAT ser i undersökningen ”Nude på nätet” – ECPATs nätbaserade undersökning där 13 433 barn deltog 2022. Även i stödlinjen Ditt ECPAT ser vi att många barn och unga som kontaktar oss har blivit utsatta av andra unga.

ECPATs undersökning visar fler utsatta

ECPATs undersökning ”Nude på nätet” visar dock på att en betydligt större andel barn blivit utsatta för sexuellt våld. Till exempel visar vår undersökning 2022 att 90 procent av de deltagande flickorna och 54 procent av pojkarna varit utsatta för minst ett sexualbrott. Skillnaderna i resultaten kan ha sin förklaring i hur vi ställer frågorna och hur vi beskriver brottstyperna. I många fall vet inte barnen om att det de utsatts för räknas som ett övergrepp eller sexuellt våld och det blir då extra viktigt att använda begrepp som barn själva använder och beskriva scenarion så att barnet lättare kan relatera till om hen blivit utsatt för något liknande.

Få utsatta berättar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset rapport visar att relativt få våldsutsatta unga berättat om våldet för en professionell person. Studien visar också brister i bemötande samt tillgång till stöd och behandling efter att våldet avslöjats. Långt ifrån alla barn som själva upplevde att de behövde stöd hade fått det och en betydande andel av de som sökt professionellt stöd var missnöjda.

Barns rätt till skydd

Både resultaten från ”Våld mot barn 2022” och ECPATs undersökning ”Nude på nätet” synliggör en utbredd våldsutsatthet hos barn och unga när det gäller ett flertal våldsformer. Bättre kunskap hos vuxenvärlden om utsattheten hos barn är ett första steg för att kunna stoppa och förebygga våld och övergrepp mot barn.
– Den här kartläggningen är oerhört viktig för att öka kännedomen om barns utsatthet. Barn har rätt att skyddas från alla former av våld, så som sexuella övergrepp på och utanför nätet, och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Detta är något som måste ligga i fokus hos varje makthavare och beslutsfattare, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Läs hela rapporten

Stiftelsen Allmänna Barnhusets rapport ”Våld mot barn 2022” finns att ladda ner här.

Kategorier

Relaterade artiklar

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer

Kommentar angående Ekots inslag om ECPATs integritetspolicy

SR Ekot har vid ett inslag, idag den 25 maj, granskat ECPATs integritetspolicy och cookiepolicy på hemsidan ecpat.se.  Vi har vid ett stort antal tillfällen bemött Ekots frågor och påståenden. Ekot har informerat oss om att de skulle sända den intervju de gjort med ECPATs styrelseordförande Emma Henriksson.    I dagens inslag på Ekot, vilket […]

Läs mer

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer

Kommentar om besökarens integritet på ecpat.se

9 maj deltog ECPAT i ett inslag på Ekot, i samband med att de tittat på användningen av så kallade cookies på barnrättsorganisationers webbsidor. Inslaget handlade om användningen av cookies på ECPAT Hotline, webbsidan dit allmänheten kan vända sig och tipsa om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Våra besökares integritet är en viktig fråga för […]

Läs mer