Riksåklagaren överklagar dom till Högsta domstolen

Vad krävs för att våldtäkt mot barn online ska ses som grovt brott?

I maj fälldes en man av Svea hovrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn. Brotten hade han begått mot 13 flickor i åldrarna 10 till 17 år. Med undantag för en av våldtäkterna, som skedde i hans bostad, begick han resterande brott mot barnen online där han via hot och påtryckningar förmådde flickorna att utföra olika sexuella handlingar på sig själva, handlingar som är att betrakta som våldtäkt. Han dömdes också bland annat för utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering.

Hovrätten ogillade dock åtalet vad gäller flera av de våldtäkter åklagaren menade att mannen begått. Detta eftersom det inte kunnat bevisas att han genom chatt följt övergreppen i realtid och därmed kunnat anses ha genomfört dem mot flickorna (det så kallade realtidsrekvisitet). ECPAT noterar att från och med 1 augusti kommer det inte längre krävas att förövaren deltar i realtid och att denna dom är ytterligare ett exempel på varför förändringen av lagen är så välkommen.

Vad gäller några av de våldtäkter mot barn som mannen fälldes för hade åklagaren åtalat för grov våldtäkt mot barn. Hovrätten ansåg dock att trots att det handlade om förnedrande och särskilt hänsynslösa gärningar så var det inte tillräckligt för att bedömas som grov våldtäkt mot barn eftersom den tilltalade inte varit fysiskt närvarande och att det inte förekommit något våld. ECPAT ställer sig frågande till hovrättens bedömning. Det är självklart vid sexualbrott som begås online att förövaren inte är fysiskt närvarande i samma rum som målsäganden och vi ser inget rättsligt stöd för att fysisk närvaro ska krävas för att en våldtäkt ska kunna betraktas som grov. Det är därför mycket välkommet att Riksåklagaren nu överklagat domen till Högsta domstolen så att vi kan få svar på frågan om vad som krävs för att en våldtäkt mot barn som sker över nätet ska kunna ses som ett grovt brott.

 

 

Relaterade artiklar

Rapport från ECPAT visar på HBTQIA+-pojkars sexuella utsatthet

I ECPATs rapport ”Consent is KEY” framgår det med tydlighet att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i högre grad än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många, jämfört med barn i referensgruppen, uppger att de sålt sex – d.v.s. att en vuxen förövare har utsatt dem för brottet utnyttjande […]

Läs mer

ECPAT får del av Postkodlotteriets utdelning 2023

ECPAT är en av 60 organisationer som får del av Svenska Postkodlotteriets utdelning. År 2023 får vi 5 000 000 kronor i icke-öronmärkt stöd – pengar som är extra viktiga för oss då vi kan använda dem där vi ser att behoven är som störst och därmed bygga vår verksamhet långsiktigt. Postkodlotteriet finns till för att […]

Läs mer

Bristande barnrättsperspektiv visar på allvarliga brister i samhället

Hur värderas ett barns berättelse i rättsväsendet? Den uppmärksammade hovrättsdomen i slutet av februari, gällande en tioårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp, pekar på ett bristande barnrättsperspektiv vilket ECPAT alltför ofta ser. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns […]

Läs mer

ECPAT Sveriges techkoalition stödjer EU:s kamp mot sexuella övergrepp mot barn

Antalet upptäckta sexuella övergrepp mot barn på nätet ökar snabbt från år till år. Problemets oerhörda omfattning och dess allvarliga och långvariga konsekvenser för brottsoffren gör detta till en samhällsfråga av stor betydelse. Det är också ett komplext problem som kräver åtaganden från alla berörda parter, från staten och brottsbekämpande myndigheter till näringsliv och civilsamhälle […]

Läs mer