Remissyttrande: Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter och har lämnat sitt yttrande.

Tandvården är en av många aktörer inom hälso- och sjukvården som har en viktig roll i att upptäcka barn som utsatts för våld och särskilt sexuellt våld. Upptäckten kan ske på flera sätt. Det kan handla om fysiska tecken, men också om annat som tyder på våldsutsatthet – till exempel att barnet upprepade gånger uteblir från bokade tider hos tandvården.

Saknas konkreta förslag

Mot bakgrund av tandvårdens viktiga roll i att upptäcka barn som utsatts sexuellt beklagar ECPAT att delbetänkandet Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter främst har fokus på fysiskt våld och en ekonomisk aspekt i form av tandvårdskostnader med utgångspunkt vuxna våldsutsatta. Det innebär att det saknas konkreta förslag som rör barn som utsatts för sexuellt våld. I de delar av delbetänkandet som hade kunnat resultera i förslag som rör den gruppen har utredningen inte haft i uppdrag att lämna förslag.

ECPATs tillägg

Utredningen presenterar de åtgärder som de ser krävs för att förbättra förutsättningarna för att tandvården ska kunna ge stöd till våldsutsatta patienter. ECPAT delar utredningens bedömning i denna del, men med tillägg som rör specifikt målgruppen barn som utsatts för sexuellt våld. ECPAT anser bland annat att rutiner behöver etableras och ses över och att forsknings- och kunskapshöjande insatser på nationell nivå behövs för att insatser på region-/vårdgivar-/kliniknivå ska få önskad effekt. Dessutom behövs en stärkt samverkan mellan relevanta aktörer.

Utöver detta har ECPAT särskilt synpunkter på följande delar:

  • Utredningens våldsterminologi
  • Utredningens bedömning om på vilken nivå kunskapshöjande insatser erfordras
  • Avsaknaden av information om hur tandvården i olika regioner särskilt arbetar med att upptäcka barn som utsatts för sexuellt våld.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

ECPAT minns Helena Karlén

Det är med stor tacksamhet vi på ECPAT Sverige minns Helena Karlén, som gick bort den 10 september.  Helena Karlén var en av grundarna till ECPAT International 1990 och grundade ECPAT Sverige 1996. Hon var också en drivande kraft i flera viktiga framgångar för barns rättigheter, både i Sverige och internationellt. Till dessa hör den […]

Läs mer