Remissyttrande: Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter och har lämnat sitt yttrande.

Tandvården är en av många aktörer inom hälso- och sjukvården som har en viktig roll i att upptäcka barn som utsatts för våld och särskilt sexuellt våld. Upptäckten kan ske på flera sätt. Det kan handla om fysiska tecken, men också om annat som tyder på våldsutsatthet – till exempel att barnet upprepade gånger uteblir från bokade tider hos tandvården.

Saknas konkreta förslag

Mot bakgrund av tandvårdens viktiga roll i att upptäcka barn som utsatts sexuellt beklagar ECPAT att delbetänkandet Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter främst har fokus på fysiskt våld och en ekonomisk aspekt i form av tandvårdskostnader med utgångspunkt vuxna våldsutsatta. Det innebär att det saknas konkreta förslag som rör barn som utsatts för sexuellt våld. I de delar av delbetänkandet som hade kunnat resultera i förslag som rör den gruppen har utredningen inte haft i uppdrag att lämna förslag.

ECPATs tillägg

Utredningen presenterar de åtgärder som de ser krävs för att förbättra förutsättningarna för att tandvården ska kunna ge stöd till våldsutsatta patienter. ECPAT delar utredningens bedömning i denna del, men med tillägg som rör specifikt målgruppen barn som utsatts för sexuellt våld. ECPAT anser bland annat att rutiner behöver etableras och ses över och att forsknings- och kunskapshöjande insatser på nationell nivå behövs för att insatser på region-/vårdgivar-/kliniknivå ska få önskad effekt. Dessutom behövs en stärkt samverkan mellan relevanta aktörer.

Utöver detta har ECPAT särskilt synpunkter på följande delar:

  • Utredningens våldsterminologi
  • Utredningens bedömning om på vilken nivå kunskapshöjande insatser erfordras
  • Avsaknaden av information om hur tandvården i olika regioner särskilt arbetar med att upptäcka barn som utsatts för sexuellt våld.

Kategorier

Relaterade artiklar

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Ny rapport från ECPAT om barns erfarenheter och attityder till sugardejting och att sälja sex ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer