Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande.

Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster att lagra viss elektronisk kommunikationsinformation. Det avser följande uppgiftskategorier: abonnemangsinformation, trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter. Dessa uppgifter är av stor vikt i det brottsbekämpande arbetet. ECPAT ser att uppgifter som tillhandahålls genom datalagring ofta är avgörande för att bekämpa sexuell exploatering av barn, eftersom det kan bidra till att identifiera både förövare och offer.

Nya förslag kring datalagringsregelverket

ECPAT noterar att de svenska datalagringsreglerna har reformerats tidigare, bland annat efter EU-domstolens Tele2-dom som framhöll att tidigare svenska datalagringsregler inte var förenliga med EU-rätten. I betänkandet presenteras nya förslag kring datalagringsregelverket i syfte att bidra till en moderniserad lagstiftning med bland annat en lagrings- och anpassningsskyldighet för ”over the top-tjänster” (OTT-tjänster) som till exempel Snapchat och Discord.

Till betänkandet följer även ett särskilt yttrande från experter som varit med i utredningen. Experterna representerar var och en olika brottsbekämpande myndigheter. I det särskilda yttrandet presenteras justeringar och synpunkter på de förslag som utredningen framhåller.

ECPAT har följande synpunkter på utredningens förslag:

  • ECPAT avstyrker utredningens förslag om geografiskt riktad lagring samt person- och teknikbaserad utökad riktad lagring till förmån för det särskilda yttrande som presenteras i betänkandet,
  • ECPAT har synpunkter på utredningens förslag om att de brott som ger rätt att använda hemlig övervakning av kommunikation (HÖK) ska utgöra lägsta nivå för vilken typ av brott och brottslig verksamhet som får ligga till grund för beslut om riktad lagring.

Positiva till moderniserad datalagringslagstiftning

ECPAT positiva till en mer moderniserad datalagringslagstiftning, och betonar i sitt yttrande särskilt vikten av anpassning efter behov och teknikutveckling, samt att lagstiftningen ska vara teknikneutral. Vi ser att datalagring på flera sätt kan hjälpa till att bekämpa brott mot barn, till exempel genom att identifiera förövare som begår sexuella övergrepp mot barn under resor, följa datakommunikation i samband med spridning av övergreppsmaterial på sociala medier, förebygga sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte och möjliggöra snabb åtkomst till olagligt material som ligger på servrar i andra länder.

Sammanfattningsvis ser ECPAT datalagring som en viktig del av brottsbekämpningen – särskilt när det gäller att skydda barn från sexuell exploatering. Detta är avgörande för att upprätthålla brottsbekämpande myndigheters förmåga att utreda allvarliga brott.

Relaterade artiklar

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Ny rapport från ECPAT om barns erfarenheter och attityder till sugardejting och att sälja sex ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer