Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande.

Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster att lagra viss elektronisk kommunikationsinformation. Det avser följande uppgiftskategorier: abonnemangsinformation, trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter. Dessa uppgifter är av stor vikt i det brottsbekämpande arbetet. ECPAT ser att uppgifter som tillhandahålls genom datalagring ofta är avgörande för att bekämpa sexuell exploatering av barn, eftersom det kan bidra till att identifiera både förövare och offer.

Nya förslag kring datalagringsregelverket

ECPAT noterar att de svenska datalagringsreglerna har reformerats tidigare, bland annat efter EU-domstolens Tele2-dom som framhöll att tidigare svenska datalagringsregler inte var förenliga med EU-rätten. I betänkandet presenteras nya förslag kring datalagringsregelverket i syfte att bidra till en moderniserad lagstiftning med bland annat en lagrings- och anpassningsskyldighet för ”over the top-tjänster” (OTT-tjänster) som till exempel Snapchat och Discord.

Till betänkandet följer även ett särskilt yttrande från experter som varit med i utredningen. Experterna representerar var och en olika brottsbekämpande myndigheter. I det särskilda yttrandet presenteras justeringar och synpunkter på de förslag som utredningen framhåller.

ECPAT har följande synpunkter på utredningens förslag:

  • ECPAT avstyrker utredningens förslag om geografiskt riktad lagring samt person- och teknikbaserad utökad riktad lagring till förmån för det särskilda yttrande som presenteras i betänkandet,
  • ECPAT har synpunkter på utredningens förslag om att de brott som ger rätt att använda hemlig övervakning av kommunikation (HÖK) ska utgöra lägsta nivå för vilken typ av brott och brottslig verksamhet som får ligga till grund för beslut om riktad lagring.

Positiva till moderniserad datalagringslagstiftning

ECPAT positiva till en mer moderniserad datalagringslagstiftning, och betonar i sitt yttrande särskilt vikten av anpassning efter behov och teknikutveckling, samt att lagstiftningen ska vara teknikneutral. Vi ser att datalagring på flera sätt kan hjälpa till att bekämpa brott mot barn, till exempel genom att identifiera förövare som begår sexuella övergrepp mot barn under resor, följa datakommunikation i samband med spridning av övergreppsmaterial på sociala medier, förebygga sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte och möjliggöra snabb åtkomst till olagligt material som ligger på servrar i andra länder.

Sammanfattningsvis ser ECPAT datalagring som en viktig del av brottsbekämpningen – särskilt när det gäller att skydda barn från sexuell exploatering. Detta är avgörande för att upprätthålla brottsbekämpande myndigheters förmåga att utreda allvarliga brott.

Relaterade artiklar

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

ECPAT minns Helena Karlén

Det är med stor tacksamhet vi på ECPAT Sverige minns Helena Karlén, som gick bort den 10 september.  Helena Karlén var en av grundarna till ECPAT International 1990 och grundade ECPAT Sverige 1996. Hon var också en drivande kraft i flera viktiga framgångar för barns rättigheter, både i Sverige och internationellt. Till dessa hör den […]

Läs mer

Remissyttrande: Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter och har lämnat sitt yttrande. Tandvården är en av många aktörer inom hälso- och sjukvården som har en viktig roll i att upptäcka barn som utsatts för våld och särskilt sexuellt våld. Upptäckten kan ske på flera sätt. Det kan handla […]

Läs mer