Öppet brev till Europeiska unionen:

Civilsamhällesorganisationer välkomnar den Europeiska kommissionens förslag om att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn

Den 11 maj presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag om en förordning om regler för att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn. Det ligger rätt i tiden och är ett historiskt förslag, inte bara för Europa utan för världen. När förslaget antagits har det möjlighet att påverka kampen mot sexuella övergrepp mot barn på och utanför nätet även långt utanför EU:s gränser.  

Med fokus på sexuella övergrepp mot barn på nätet, underströk Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, att antalet rapporter om övergrepp på nätet ökat med 6000 procent inom EU bara under de senaste tio åren. De flesta av bilderna och barnen som utsatts är fortfarande okända och övergreppen har inte rapporterats. Men bara den lilla andel som vi känner till är enormt stor: under 2021 tog det amerikanska National Center for Missing and Exploited Children emot närmare 85 miljoner filer som innehöll dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Året innan låg siffran på 65 miljoner. Över 62 procent av övergreppsmaterialet i världen finns på servrar i EU. Det krävs samarbete mellan medborgare, institutioner, beslutsfattare, tech-företag och civilsamhälle för att komma åt ett problem av denna omfattning.  

Vi, organisationer som kämpar för barns rättigheter, trygghet och säkerhet på och utanför nätet, stöttar den europeiska kommissionens förslag som ett viktigt steg mot bättre skydd av barns rättigheter. Förslaget till förordning innehåller en vision om ett ansvarsfullt internet där barn är fria att vara nyfikna och utforska nätet på ett säkert sätt. Den eftersträvar att säkerställa att teknologi utvecklas och används i linje med den Europeiska unionens värderingar och i enlighet med fundamentala rättigheter, med särskild hänsyn till skydd av barn.  

Det finns stora skillnader mellan nuvarande nationella lagstiftningar inom EU:s medlemsländer. De är beroende av frivilliga initiativ från internetaktörer och de tar inte i beaktning de problem som kan uppstå i takt med att tekniken och teknikanvändandet utvecklas. Förordningen utgör ett harmoniserat, bindande och framtidssäkrat ramverk som tillåter bekämpning av känt och nytt övergreppsmaterial, samt grooming för sexuellt utnyttjande, i många år framåt.  

  • Vi stöttar de starka skyddsåtgärder som förordningen sätter upp för att försäkra att internetaktörer och tekniken som används respekterar alla användares, inklusive barns, fundamentala rättigheter. Bland annat kommer tekniken att behöva bedömas av europeiska dataskyddsstyrelsen och kommer inte att tillåtas hämta ut annan information än vad som är nödvändigt för att upptäcka övergrepp. Fundamentala rättigheter kommer att vägas mot varandra av en oberoende myndighet och enskilda användare kommer att ha rätt till prövning av eventuella klagomål. 
  • Vi välkomnar det föreslagna EU-centret som en oberoende institution med starka band till det existerande systemet (för rapportering av CSAM). EU-centret kommer att fungera som en hörnsten i bekämpningen av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Liknande center finns i andra jurisdiktioner i världen och de har visat sig värdefulla och användbara i samordningen av insatser för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. För att ett sådant center ska bli framgångsrikt krävs omedelbart och pågående samarbete mellan alla branscher. Centret behöver ett starkt mandat för att säkra engagemang från internetaktörer, för att stötta förebyggande insatser, och för att erbjuda avgörande upprättelse för barn som utsatts. Vi erbjuder vår kunskap och vårt stöd för att underlätta att centret bildas.    
  • Vi uppskattar även det allmänna kravet i den föreslagna förordningen om att bedöma risk och sätta in förebyggande åtgärder. Transparens mellan teknik och användare kommer att leda till meningsfulla och mätbara insatser för att motverka (spridning av) dokumenterade sexuella övergrepp.  
  • Vi har lärt oss av erfarenhet att frivilliga insatser inte räcker för att lösa det här problemet. Obligatoriskt användande av säker teknik, på order av en oberoende myndighet utöver frivilliga insatser, är ett välkommet initiativ för att motverka brottsligheten i stor skala.  

Som med alla förordningar kommer detaljerna vara av yttersta vikt för att få till stånd varaktiga resultat för barn. Vi välkomnar kommissionens förslag och ser fram emot att dela vår unika expertis med alla intressenter för att skapa ett tryggare klimat på nätet. Ett samordnat motstånd mot hot mot barn på nätet är det enda sättet att vända trenden när det gäller sexuell exploatering av barn på nätet.  

Open letter in English

ECPAT International
Internet Watch Foundation
Missing Children Europe
Thorn
WeProtect Global Alliance
Child Rescue Coalition
Childnet
Innocence in Danger
National Center for Missing and Exploited Children
Child Fund Alliance
ECPAT Korea
National Society for the Prevention of Cruelty to Children
Hintalovon Child Rights Foundation (ECPAT Hungary)
ECPAT Netherlands
Royal Virgin Islands Police Department
Real Pearl Foundation/Igazgyöngy Alapítvány
International Justice Mission: Center to End Online Sexual Expoloitaiton of Children
Keep Kids Safe Movement
ECPAT Germany
Foundation Together Albania
AjudAjudar
ECPAT Spain
UK Safer Internet Centre
The Lucy Faithfull Foundation
SWGfL
Stiftung Digitale Chancen / Digital Opportunities Foundation Germany
German Deutsches Kinderhilfswerk
ECPAT Norway
International Justice Mission Germany
Rights4Girls
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children
Patent Association (Patent Patriarchátust Ellenzők Társasága – Hungary)
Terre des Hommes International Federation
ECPAT Sweden
Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE) Chances for Children Association (CCA)
Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind
ECPAT Luxembourg
The Child 10 Foundation
Stiftung Bildung Community
Lightup Norway
5Rights Foundation
Canadian Centre for Child Protection
Montessori Deutschland
ECPAT Austria
ECPAT Liberia
PFAD Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e.V.
World Vision International
AMANE
Telephono Azzuro
#stop_sexting Educational Project
Monique Burr Foundation
Professor Abhilash Nair
La Strada International
Eurochild

Relaterade artiklar

ECPATs påverkansarbete bidrar till förändring

ECPAT arbetar för att inget barn ska utsättas för sexuell exploatering – men det kan vi inte uppnå ensamma. Därför samarbetar vi med privata aktörer och jobbar för att utkräva beslutsfattare och andra makthavare på ansvar i de fall skyddet för barn brister. I vårt arbete inhämtar vi fakta, kunskap och erfarenhet genom kontakt med […]

Läs mer

Barns rätt till en trygg skolmiljö – fri från sexuell exploatering

Gång på gång uppmärksammas det i media hur skolpersonal åtalats och dömts för sexuella övergrepp mot barn i skolan. Det handlar om viktiga vuxna som ska vara barnens trygghet, men som går över alla gränser och skadar dem, deras utveckling och deras förtroende för vuxenvärlden. Det är upprörande, men det är inte förvånande. Förövare finns […]

Läs mer

RÅ överklagar dom till Högsta domstolen

Vad krävs för att våldtäkt mot barn online ska ses som grovt brott?
I maj fälldes en man av Svea hovrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn. Brotten hade han begått mot 13 flickor i åldrarna 10 till 17 år

Läs mer

EU-lagstiftning måste skydda barn mot sexuell exploatering på nätet

Barn som utsätts för olika former av sexuellt våld på nätet mår ofta mycket dåligt och är i stort behov av stöd och hjälp. Vetskapen om att bilder eller filmer på övergrepp finns på kvar nätet orsakar stort lidande för det enskilda barnet. Det är därför av yttersta vikt att övergreppsmaterial upptäcks, rapporteras och tas […]

Läs mer