Öppet brev till Europeiska unionen:

Civilsamhällesorganisationer välkomnar den Europeiska kommissionens förslag om att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn

Den 11 maj presenterade den Europeiska kommissionen ett förslag om en förordning om regler för att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn. Det ligger rätt i tiden och är ett historiskt förslag, inte bara för Europa utan för världen. När förslaget antagits har det möjlighet att påverka kampen mot sexuella övergrepp mot barn på och utanför nätet även långt utanför EU:s gränser.  

Med fokus på sexuella övergrepp mot barn på nätet, underströk Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, att antalet rapporter om övergrepp på nätet ökat med 6000 procent inom EU bara under de senaste tio åren. De flesta av bilderna och barnen som utsatts är fortfarande okända och övergreppen har inte rapporterats. Men bara den lilla andel som vi känner till är enormt stor: under 2021 tog det amerikanska National Center for Missing and Exploited Children emot närmare 85 miljoner filer som innehöll dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Året innan låg siffran på 65 miljoner. Över 62 procent av övergreppsmaterialet i världen finns på servrar i EU. Det krävs samarbete mellan medborgare, institutioner, beslutsfattare, tech-företag och civilsamhälle för att komma åt ett problem av denna omfattning.  

Vi, organisationer som kämpar för barns rättigheter, trygghet och säkerhet på och utanför nätet, stöttar den europeiska kommissionens förslag som ett viktigt steg mot bättre skydd av barns rättigheter. Förslaget till förordning innehåller en vision om ett ansvarsfullt internet där barn är fria att vara nyfikna och utforska nätet på ett säkert sätt. Den eftersträvar att säkerställa att teknologi utvecklas och används i linje med den Europeiska unionens värderingar och i enlighet med fundamentala rättigheter, med särskild hänsyn till skydd av barn.  

Det finns stora skillnader mellan nuvarande nationella lagstiftningar inom EU:s medlemsländer. De är beroende av frivilliga initiativ från internetaktörer och de tar inte i beaktning de problem som kan uppstå i takt med att tekniken och teknikanvändandet utvecklas. Förordningen utgör ett harmoniserat, bindande och framtidssäkrat ramverk som tillåter bekämpning av känt och nytt övergreppsmaterial, samt grooming för sexuellt utnyttjande, i många år framåt.  

  • Vi stöttar de starka skyddsåtgärder som förordningen sätter upp för att försäkra att internetaktörer och tekniken som används respekterar alla användares, inklusive barns, fundamentala rättigheter. Bland annat kommer tekniken att behöva bedömas av europeiska dataskyddsstyrelsen och kommer inte att tillåtas hämta ut annan information än vad som är nödvändigt för att upptäcka övergrepp. Fundamentala rättigheter kommer att vägas mot varandra av en oberoende myndighet och enskilda användare kommer att ha rätt till prövning av eventuella klagomål. 
  • Vi välkomnar det föreslagna EU-centret som en oberoende institution med starka band till det existerande systemet (för rapportering av CSAM). EU-centret kommer att fungera som en hörnsten i bekämpningen av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Liknande center finns i andra jurisdiktioner i världen och de har visat sig värdefulla och användbara i samordningen av insatser för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. För att ett sådant center ska bli framgångsrikt krävs omedelbart och pågående samarbete mellan alla branscher. Centret behöver ett starkt mandat för att säkra engagemang från internetaktörer, för att stötta förebyggande insatser, och för att erbjuda avgörande upprättelse för barn som utsatts. Vi erbjuder vår kunskap och vårt stöd för att underlätta att centret bildas.    
  • Vi uppskattar även det allmänna kravet i den föreslagna förordningen om att bedöma risk och sätta in förebyggande åtgärder. Transparens mellan teknik och användare kommer att leda till meningsfulla och mätbara insatser för att motverka (spridning av) dokumenterade sexuella övergrepp.  
  • Vi har lärt oss av erfarenhet att frivilliga insatser inte räcker för att lösa det här problemet. Obligatoriskt användande av säker teknik, på order av en oberoende myndighet utöver frivilliga insatser, är ett välkommet initiativ för att motverka brottsligheten i stor skala.  

Som med alla förordningar kommer detaljerna vara av yttersta vikt för att få till stånd varaktiga resultat för barn. Vi välkomnar kommissionens förslag och ser fram emot att dela vår unika expertis med alla intressenter för att skapa ett tryggare klimat på nätet. Ett samordnat motstånd mot hot mot barn på nätet är det enda sättet att vända trenden när det gäller sexuell exploatering av barn på nätet.  

Open letter in English

ECPAT International
Internet Watch Foundation
Missing Children Europe
Thorn
WeProtect Global Alliance
Child Rescue Coalition
Childnet
Innocence in Danger
National Center for Missing and Exploited Children
Child Fund Alliance
ECPAT Korea
National Society for the Prevention of Cruelty to Children
Hintalovon Child Rights Foundation (ECPAT Hungary)
ECPAT Netherlands
Royal Virgin Islands Police Department
Real Pearl Foundation/Igazgyöngy Alapítvány
International Justice Mission: Center to End Online Sexual Expoloitaiton of Children
Keep Kids Safe Movement
ECPAT Germany
Foundation Together Albania
AjudAjudar
ECPAT Spain
UK Safer Internet Centre
The Lucy Faithfull Foundation
SWGfL
Stiftung Digitale Chancen / Digital Opportunities Foundation Germany
German Deutsches Kinderhilfswerk
ECPAT Norway
International Justice Mission Germany
Rights4Girls
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children
Patent Association (Patent Patriarchátust Ellenzők Társasága – Hungary)
Terre des Hommes International Federation
ECPAT Sweden
Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE) Chances for Children Association (CCA)
Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind
ECPAT Luxembourg
The Child 10 Foundation
Stiftung Bildung Community
Lightup Norway
5Rights Foundation
Canadian Centre for Child Protection
Montessori Deutschland
ECPAT Austria
ECPAT Liberia
PFAD Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e.V.
World Vision International
AMANE
Telephono Azzuro
#stop_sexting Educational Project
Monique Burr Foundation
Professor Abhilash Nair
La Strada International
Eurochild

Relaterade artiklar

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

ECPAT minns Helena Karlén

Det är med stor tacksamhet vi på ECPAT Sverige minns Helena Karlén, som gick bort den 10 september.  Helena Karlén var en av grundarna till ECPAT International 1990 och grundade ECPAT Sverige 1996. Hon var också en drivande kraft i flera viktiga framgångar för barns rättigheter, både i Sverige och internationellt. Till dessa hör den […]

Läs mer