INHOPE – global samverkan för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial på barn

En nationell hotline har som syfte att stoppa spridningen av övergreppsmaterial på barn. Hotlines finns i många länder och i Sverige drivs den av ECPAT. INHOPE är den globala paraplyorganisationen för hotlines och samlar idag 54 medlemmar.

Organisationen INHOPE skapar ett forum för hotlines att diskutera gemensamma utmaningar. De anordnar relevanta utbildningar och samordnar verksamhet som rör tekniska verktyg, policy och standards för hotlineverksamhet. Alla medlemmar måste följa INHOPEs Code of practice. Där regleras bland annat juridiska och säkerhetsmässiga krav för hotlines, men också minimikrav för arbetet med personalens välmående.

Delar tips med varandra och med Interpol

En av INHOPEs viktigaste funktioner är att organisationens medlemmar på ett säkert sätt ska kunna skicka tips mellan varandra och till Interpol. Varje gång ECPAT Hotline får in ett tips som vi spårar till en server i ett annat land så skickar vi det tipset till hotline i det landet och övergreppsmaterialet till Interpol. Syftet är bland annat att Interpol ska kunna bistå i arbetet med att identifiera brottsoffren. Det arbetet har hittills lett till att 37 911 barn och 16 533 förövare identifierats. I snitt identifieras 15 barn om dagen och under 2023 processade INHOPEs hotlines över 780 000 tips, varav 69% bedömdes vara övergreppsmaterial.

Samlar medlemmar från hela världen

ECPAT Hotline har varit medlem i INHOPE sedan 2014. Idag finns medlemmar från hela världen som alla arbetar tillsammans för att bekämpa spridningen av övergreppsmaterial på internet. De hotlines som är medlemmar i INHOPE delar samma grund – arbetet mot övergreppsmaterial på internet – men kan i övrigt se mycket olika ut. En del är stora organisationer med flera hundra anställda, andra har bara några få. Vissa, som ECPAT Hotline, är ideella barnrättsorganisationer medan andra drivs av internetföretag, universitet eller är statliga.

Samverkan som grund

Samverkan är grundidén bakom INHOPE. Utöver de hotlines som utgör medlemmarna samarbetar INHOPE också nära industrin och polisen, särskilt Interpol som deltar i utbildningen av hotlineanalytiker. INHOPE har också samarbete med flera av de större sociala plattformarna, så att medlemmarna snabbt och enkelt ska kunna begära nedtagning där. Regelbundna möten arrangeras för medlemmarna, där olika arbetsgrupper hanterar saker som nätverkets expansion, kvalitetssäkring och utbildningar för analytiker om nya trender och samarbeten. Mötena ger också hotlineanalytiker möjligheten att träffa och diskutera med andra analytiker – något som är särskilt viktigt för små och medelstora hotlines.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT har fått status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster

Som första organisation i Sverige har ECPAT beviljats status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act). Det innebär att när ECPAT anmäler olagligt innehåll – i vårt fall sexuell exploatering av barn – till en onlineplattform, ska anmälan hanteras extra skyndsamt. EU:s regler om en inre marknad för digitala tjänster (DSA-förordningen) […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT Hotline tar emot tips på sexuell exploatering av barn  

År 2005 startade ECPAT tipsfunktionen ECPAT Hotline som ett sätt för allmänheten att anonymt kunna tipsa om sexuella övergrepp på barn. ECPAT Hotline tar emot tips på alla former av sexuella övergrepp och exploatering av barn.  – Det absolut vanligaste är att någon sett bilder eller filmer på nätet och väljer att tipsa om det, […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer