ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras.

Betänkandet innehåller flera viktiga förslag som ECPAT ser behövs för att motverka den stora spridning av övergreppsmaterial på barn som idag sker på internet och ge stöd till de barn som utsätts. ECPAT vill poängtera att dokumenterade sexuella övergrepp mot barn inte är att likställa med pornografi.

I betänkandet lyfts vikten av det arbete som bedrivs i ECPAT Hotline vad gäller att hjälpa barn att ta ned övergreppsmaterial från internet och att en sådan funktion inte ska vara beroende av privat finansiering och återkommande behöva söka bidrag. Utredningen presenterar därför ett förslag om att regeringen permanent ska avsätta medel för att finansiera en hotline, vilket ECPAT som driver Sveriges nationella hotline, välkomnar särskilt.

Från januari till och med november 2023 har ECPAT Hotline tagit ned 1 383 553 bilder och filmer via Project Arachnid och hanterat 4873 tips om misstänkt sexuell exploatering av barn. Bakom varje bild och film finns ett barn som utsatts för sexuella övergrepp. Den spridning som materialet får bidrar till stora konsekvenser för det barn som utsätts. Vetskapen om att bilden eller filmen fortsätter spridas på nätet gör att övergreppet aldrig får ett slut för barnet. ECPAT välkomnar därför utredningens förslag om en permanent statlig finansiering för en hotline, eftersom det kan bidra till att vi kan fortsätta bedriva det viktiga arbete som görs i ECPAT Hotline. 

Om ECPAT Hotline
ECPAT Hotline är en anonym anmälningssida där allmänheten kan tipsa om alla former av misstänkt sexuell exploatering av barn. ECPAT Hotline mottar även tips från andra hotlines runt om i världen och direkt från barn via vår stödlinje Ditt ECPAT. Hotline hjälper till med att ta ned övergreppsmaterial på barn från nätet och förhindrar framtida spridning genom Project Arachnid.

Relaterade artiklar

”Projekt Indikatorer” identifierar och förhindrar betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn

Sexuell exploatering av barn är en allvarlig och globalt spridd brottslighet som kan ta sig uttryck på många sätt, bland annat genom så kallade livestreamade sexuella övergrepp. För att bekämpa detta startade ECPAT Sveriges finanskoalition ”Projekt Indikatorer” med målet att försvåra och förhindra betalningar för livestreamade övergrepp mot barn. Livestreamade sexuella övergrepp mot barn innebär […]

Läs mer

VALBAROMETER: Partierna om EU-lagstiftning mot sexuella övergrepp mot barn på nätet

Barns trygghet på nätet, inklusive deras rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp, står högt på den politiska dagordningen i Bryssel. Onlineplattformar måste ta sitt ansvar för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial, men i dag finns ingen EU-lagstiftning som kräver det av företagen. EU-kommissionen har lagt ett förslag om en sådan lagstiftning, och EU-parlamentet har […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT Hotline tar emot tips på sexuell exploatering av barn  

År 2005 startade ECPAT tipsfunktionen ECPAT Hotline som ett sätt för allmänheten att anonymt kunna tipsa om sexuella övergrepp på barn. ECPAT Hotline tar emot tips på alla former av sexuella övergrepp och exploatering av barn.  – Det absolut vanligaste är att någon sett bilder eller filmer på nätet och väljer att tipsa om det, […]

Läs mer