ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras.

Betänkandet innehåller flera viktiga förslag som ECPAT ser behövs för att motverka den stora spridning av övergreppsmaterial på barn som idag sker på internet och ge stöd till de barn som utsätts. ECPAT vill poängtera att dokumenterade sexuella övergrepp mot barn inte är att likställa med pornografi.

I betänkandet lyfts vikten av det arbete som bedrivs i ECPAT Hotline vad gäller att hjälpa barn att ta ned övergreppsmaterial från internet och att en sådan funktion inte ska vara beroende av privat finansiering och återkommande behöva söka bidrag. Utredningen presenterar därför ett förslag om att regeringen permanent ska avsätta medel för att finansiera en hotline, vilket ECPAT som driver Sveriges nationella hotline, välkomnar särskilt.

Från januari till och med november 2023 har ECPAT Hotline tagit ned 1 383 553 bilder och filmer via Project Arachnid och hanterat 4873 tips om misstänkt sexuell exploatering av barn. Bakom varje bild och film finns ett barn som utsatts för sexuella övergrepp. Den spridning som materialet får bidrar till stora konsekvenser för det barn som utsätts. Vetskapen om att bilden eller filmen fortsätter spridas på nätet gör att övergreppet aldrig får ett slut för barnet. ECPAT välkomnar därför utredningens förslag om en permanent statlig finansiering för en hotline, eftersom det kan bidra till att vi kan fortsätta bedriva det viktiga arbete som görs i ECPAT Hotline. 

Om ECPAT Hotline
ECPAT Hotline är en anonym anmälningssida där allmänheten kan tipsa om alla former av misstänkt sexuell exploatering av barn. ECPAT Hotline mottar även tips från andra hotlines runt om i världen och direkt från barn via vår stödlinje Ditt ECPAT. Hotline hjälper till med att ta ned övergreppsmaterial på barn från nätet och förhindrar framtida spridning genom Project Arachnid.

Relaterade artiklar

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT lanserar chatt för att ge råd till vuxna om barns sexuella utsatthet

2021 startade ECPAT Vuxenstöd – en webbsida och stödlinje för vuxna som behöver råd om barns sexuella utsatthet. Nu lanserar ECPAT även en chattfunktion på hemsidan, för att tillgängliggöra stödet och ge fler vuxna verktyg att själva finnas där för barn och unga. Till ECPAT Vuxenstöd kan alla vuxna, både föräldrar, yrkesverksamma och andra anhöriga […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer