ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som kommer förbättra skyddet för barn mellan 15 och 17 år. Det kommer till exempel i fler fall än tidigare kunna dömas för våldtäkt mot barn i stället för våldtäkt när barnet fyllt 15 år. 

ECPAT har länge drivit frågan om att barnpornografibrottet måste byta namn. Helt enkelt för att barn och pornografi inte hänger ihop. Det handlar ofta om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn och spridningen av materialet är ett övergrepp i sig mot det enskilda barnet, oavsett vad bilden eller filmen föreställer. Det är därför med besvikelse vi kan konstatera att utredningen inte föreslår att byta namn på brottet eftersom den inte bedömer att det finns tillräckliga skäl. Detta trots att utredningen själv konstaterar att enligt flera internationella organisationer och kommittéer som är experter på barns rättigheter och på sexuella övergrepp mot barn rekommenderar att begreppet barnpornografi fasas ut. Även EU-parlamentet har uttalat att andra rubriceringar bör användas. Utredningen konstaterar också att våra nordiska grannländer inte använder sig av begreppet barnpornografi i sin lagstiftning, bland annat med motiveringen att det är ett missvisande begrepp. Utredningen ser också de principiella skälen för att byta namn. Ändå är det inte tillräckligt för utredningen och på ECPAT kan vi konstatera att argumentationen för att inte byta namn är svag. 

Enligt utredningen är begreppet barnpornografi mycket negativt laddat i det svenska språket och att det finns ett starkt stigma kopplat till barnpornografibrottet. Ett namnbyte skulle därför, menar utredningen, riskera att otydliggöra brottets allvar. Vi delar inte den analysen. På ECPAT ser vi dagligen hur den här brottsligheten nedprioriteras, hur det glöms bort att bakom varje bild finns ett barn och där begreppet barnporr används i media på ett sätt som ofta förminskar brottslighetens allvar. Ett annat argument för att inte byta namn är enligt utredningen att brottsbeteckningen barnpornografi inte leder till några tillämpningsproblem för rättsväsendet. ECPAT ifrågasätter relevansen av det argumentet. Utredningens argumentation för att det inte finns tillräckliga skäl att byta namn håller helt enkelt inte. 

ECPAT kommer att fortsätta arbeta för ett namnbyte. Begreppet barnpornografi är missvisande och förlegat. Som barnrättsorganisation kan vi inte acceptera att Sverige fortfarande använder sig av det. Det är sedan länge hög tid att byta namn.   

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT lanserar chatt för att ge råd till vuxna om barns sexuella utsatthet

2021 startade ECPAT Vuxenstöd – en webbsida och stödlinje för vuxna som behöver råd om barns sexuella utsatthet. Nu lanserar ECPAT även en chattfunktion på hemsidan, för att tillgängliggöra stödet och ge fler vuxna verktyg att själva finnas där för barn och unga. Till ECPAT Vuxenstöd kan alla vuxna, både föräldrar, yrkesverksamma och andra anhöriga […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer