Bristande barnrättsperspektiv visar på allvarliga brister i samhället

Hur värderas ett barns berättelse i rättsväsendet? Den uppmärksammade hovrättsdomen i slutet av februari, gällande en tioårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp, pekar på ett bristande barnrättsperspektiv vilket ECPAT alltför ofta ser. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns sätt att berätta om sexuella övergrepp. 

En flicka som vid tillfället var 10 år gammal blir utsatt för två sexuella övergrepp av en vuxen man som hon känner, i ett sammanhang där hon har rätt att vara trygg. Enligt henne har mannen sina fingrar på hennes snippa och inuti hennes snippa. Mot mannens nekande dömer tingsrätten honom till tre års fängelse för två fall av våldtäkt mot barn. Men domen överklagas.  

Inte tillräckligt tydligt vad flickan menar med snippa

För att avgöra om det går att döma för våldtäkt mot barn behöver hovrätten ta ställning till om det är bevisat att mannen haft sina fingrar inne i flickan eller inte. Majoriteten i hovrätten friar mannen helt eftersom det enligt dem inte är tillräckligt tydligt vad flickan menar med snippa och att mannen varit inne i snippan. Särskilt eftersom flickan tyckt det varit svårt att förklara vad hon menar. Mot bakgrund av den osäkerheten anser inte hovrätten att åtalet är styrkt och mannen frikänns. En av domarna i hovrätten är dock överens med tingsrätten och vill fastställa tingsrättens dom.  

ECPAT är mycket kritiska mot hur hovrätten värderar flickans berättelse och bevisningen i övrigt. Enligt både den skiljaktiga domaren i hovrätten och tingsrätten har flickan på ett klart sätt, utifrån sin låga ålder, varit tydlig med att skilja mellan att mannens fingrar var på snippan och att han hade ett finger i snippan. Att det för henne kan ha varit svårt att förklara på andra sätt är inte konstigt eftersom hon är ett barn och precis som tingsrätten påpekar kan sådana här detaljer vara svåra att förklara även för en vuxen.   

Annat synsätt och högre kompetens krävs

Alltför ofta värderas barnets berättelser utifrån vuxnas perspektiv, både i och utanför rättsväsendet. Att läsa den skiljaktiga meningen från en av domarna i hovrätten samt tingsrättens dom har därför varit positivt ur ett barnrättsperspektiv. Här har barns förutsättningar i allmänhet lyfts fram och det specifika barnets förutsättningar i synnerhet. Barnets berättelse har värderats utifrån ett barns perspektiv och inte utifrån den vuxnas perspektiv.  

ECPAT anser att det bristande barnrättsperspektivet hos majoriteten i hovrätten visar på allvarliga brister i vårt samhälle, när det kommer till barns rätt till stöd och upprättelse efter att ha utsatts för sexuella övergrepp. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns sätt att berätta om sexuella övergrepp.

Bilden är en genrebild och barnet har inget med den nämnda domen att göra.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT lanserar chatt för att ge råd till vuxna om barns sexuella utsatthet

2021 startade ECPAT Vuxenstöd – en webbsida och stödlinje för vuxna som behöver råd om barns sexuella utsatthet. Nu lanserar ECPAT även en chattfunktion på hemsidan, för att tillgängliggöra stödet och ge fler vuxna verktyg att själva finnas där för barn och unga. Till ECPAT Vuxenstöd kan alla vuxna, både föräldrar, yrkesverksamma och andra anhöriga […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer