Bristande barnrättsperspektiv visar på allvarliga brister i samhället

Hur värderas ett barns berättelse i rättsväsendet? Den uppmärksammade hovrättsdomen i slutet av februari, gällande en tioårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp, pekar på ett bristande barnrättsperspektiv vilket ECPAT alltför ofta ser. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns sätt att berätta om sexuella övergrepp. 

En flicka som vid tillfället var 10 år gammal blir utsatt för två sexuella övergrepp av en vuxen man som hon känner, i ett sammanhang där hon har rätt att vara trygg. Enligt henne har mannen sina fingrar på hennes snippa och inuti hennes snippa. Mot mannens nekande dömer tingsrätten honom till tre års fängelse för två fall av våldtäkt mot barn. Men domen överklagas.  

Inte tillräckligt tydligt vad flickan menar med snippa

För att avgöra om det går att döma för våldtäkt mot barn behöver hovrätten ta ställning till om det är bevisat att mannen haft sina fingrar inne i flickan eller inte. Majoriteten i hovrätten friar mannen helt eftersom det enligt dem inte är tillräckligt tydligt vad flickan menar med snippa och att mannen varit inne i snippan. Särskilt eftersom flickan tyckt det varit svårt att förklara vad hon menar. Mot bakgrund av den osäkerheten anser inte hovrätten att åtalet är styrkt och mannen frikänns. En av domarna i hovrätten är dock överens med tingsrätten och vill fastställa tingsrättens dom.  

ECPAT är mycket kritiska mot hur hovrätten värderar flickans berättelse och bevisningen i övrigt. Enligt både den skiljaktiga domaren i hovrätten och tingsrätten har flickan på ett klart sätt, utifrån sin låga ålder, varit tydlig med att skilja mellan att mannens fingrar var på snippan och att han hade ett finger i snippan. Att det för henne kan ha varit svårt att förklara på andra sätt är inte konstigt eftersom hon är ett barn och precis som tingsrätten påpekar kan sådana här detaljer vara svåra att förklara även för en vuxen.   

Annat synsätt och högre kompetens krävs

Alltför ofta värderas barnets berättelser utifrån vuxnas perspektiv, både i och utanför rättsväsendet. Att läsa den skiljaktiga meningen från en av domarna i hovrätten samt tingsrättens dom har därför varit positivt ur ett barnrättsperspektiv. Här har barns förutsättningar i allmänhet lyfts fram och det specifika barnets förutsättningar i synnerhet. Barnets berättelse har värderats utifrån ett barns perspektiv och inte utifrån den vuxnas perspektiv.  

ECPAT anser att det bristande barnrättsperspektivet hos majoriteten i hovrätten visar på allvarliga brister i vårt samhälle, när det kommer till barns rätt till stöd och upprättelse efter att ha utsatts för sexuella övergrepp. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns sätt att berätta om sexuella övergrepp.

Bilden är en genrebild och barnet har inget med den nämnda domen att göra.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT Hotline – en webbsida som inte borde behövas

ECPAT Hotline är en webbsida som inte borde behövas. Där tar ECPAT emot och granskar tips på sexuella övergrepp mot barn. Du kan tipsa om bilder och filmer som finns på internet, eller något du sett eller fått kännedom utanför nätet. Så här går arbetet i ECPAT Hotline till: Under första halvåret 2023 har ECPAT […]

Läs mer

Remissyttrande: En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

ECPAT har lämnat ett yttrande över betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT tillstyrker förslagen i betänkandet – med vissa invändningar och synpunkter. Genom betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn har […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till […]

Läs mer

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer