Barn som utsätts av en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession

Barn befinner sig ofta i miljöer där de möter vuxna som har en viss makt eller bestämmanderätt över dem. Det kan till exempel handla om en lärare, tränare, pedagog eller behandlare. Tyvärr händer det att dessa vuxna utnyttjar den maktobalans som finns och utsätter barnen för sexuella kränkningar och övergrepp. När den sexuella utsattheten sker i en relation med maktobalans är det ofta extra svårt för barnet att berätta om det som hänt.

Det händer att vuxna i sin profession uppmanar eller hotar barn att utföra sexuella handlingar. Det kan till exempel vara en lärare som erbjuder en elev bättre betyg i utbyte mot sex eller en tränare som lockar med saker eller utlovar avanceringar inom idrottslaget i utbyte mot sexuella handlingar. Det kan även röra sig om personal på särskilda boenden som missbrukar sin position genom att begå övergrepp mot placerade barn och unga.

Vad säger lagen om beroendeställning?

Enligt lag kan barn som är under 15 år inte samtycka till sex eller sexuella handlingar. Lagen ser dock annorlunda ut när det handlar om barn i beroendeställning. Då kan barn och unga som är under 18 år inte anses delta frivilligt i sexuella relationer/handlingar med någon som de står i beroendeställning till om den vuxna allvarligt missbrukar beroendeställningen.

Ett exempel på beroendeställning kan vara en sexuell relation mellan en elev och en betygssättande lärare. Om en lärare är betygssättande och har möjlighet att fatta beslut om barnets skolbetyg och utnyttjar detta genom att ge barnet högre betyg i utbyte mot sex, eller hotar med lägre betyg om barnet inte utför sexuella handlingar, är det ett exempel på en vuxen som missbrukar makten genom sin position. Ett annat exempel är om en tränare har möjlighet att besluta om uttagningar till lag eller har makt att fatta avgörande beslut kring barnets avanceringar och potentiella framgångar inom sin idrott.

Vad säger lagen om vårdpersonal i relation till placerade barn?

Även i relationer mellan placerade barn och vårdpersonal kan lagen för samtycke se annorlunda ut, men på andra grunder än i fallen med lärare/tränare och barn i beroendeställning.

Särskilda ungdomshem drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Dessa hem finns till för barn som är i behov av tillfälligt boende till följd av missbruk, psykisk sjukdom eller kriminalitet och som med anledning av detta bedömts behöva ”särskild uppsikt”. Det finns även HVB-hem som är en form av behandlingshem för barn och unga som har behov av stöd utanför det egna hemmet.

Ett barn som blivit placerad på ett boende kan anses stå under personalens vård eller tillsyn (på ett liknande sätt som vårdnadshavare) på grund av ett myndighetsbeslut. I dessa fall anses en boende under 18 år inte kunna samtycka till att delta i sexuella handlingar med personal på boendet.

Vad du som vuxen behöver veta

Många barn känner inte till vad lagen säger när det handlar om sexuella relationer där det råder en maktobalans. Det är vuxnas ansvar att informera barn om detta. Därför är det viktigt att du som vuxen både har kunskap och känner dig bekväm att prata med barn om dessa frågor. Det är vanligt att barn inte är medvetna om att det den vuxna gör inte är okej, eftersom de upplever att de går med på de sexuella handlingarna frivilligt eller i utbyte mot saker eller tjänster. Det är också vanligt att barn upplever starka skuld- och skamkänslor i samband med övergreppen. Som vuxen är det viktigt att både möta barnet i dessa känslor och att avlasta det utsatta barnet från dem.

Viktigt att agera

Om du som viktig vuxen misstänker att ett barn kan ha blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du agerar. Att göra en polisanmälan är ett sätt att hjälpa barnet och på sikt även hjälpa andra barn. Om du har misstankar om att ett barn far illa eller mår dåligt ska du även göra en orosanmälan till socialtjänsten. Om du misstänker, eller känner till, att en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession begår övergrepp mot barn bör även förövarens överordnade, till exempel rektor, informeras.

Råd till dig som är vuxen:

  • Se till att själv ha kunskap om vad lagen säger om samtycke och barn i beroendeställning.
  • Prata med barnet om samtycke och hur lagen ser ut.
  • Lyssna på- och avlasta barnet från skam och skuld.
  • Gör en polisanmälan om ett barn kan ha blivit utsatt för brott.
  • Informera lärarens eller tränares överordnade om du misstänker brott.
  • Gör en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa.
  • Känner du dig osäker på hur du ska agera kan du prata med oss på ECPAT Vuxenstöd.

Relaterade artiklar

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer

Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.    Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: När barn hängs ut på nätet – om exposekonton

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live. Barn och […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: Om barns tillvaro – på och utanför nätet

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live.

Läs mer